ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

empathy

EH1 M P AH0 TH IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empathy-, *empathy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empathy[N] ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น, See also: ความสามารถในการเข้าใจความยากลำบากของผู้อื่น, Syn. compassion, sympathy, understanding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
empathy(เอม'พะธี) n. การเอาใจใส่,การหยั่งรู้,การใส่อารมณ์,ความร่วมรู้สึก,สมารมณ์., See also: empathic adj. ดูempathy empathical adj. ดูempathy

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
empathyความร่วมรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Empathyอารมณ์ร่วม [TU Subject Heading]
Empathyการสูญเสียสมารมณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Empathy, I'm talking to you in a way you can accept.ต้องเป็นอย่างนี้ ผมคุยกับคุณอย่างที่คุณต้องยอมรับ Oh, God! (1977)
Where's your empathy? It's a substance abuse problem.เห็นใจกันบ้างสิพี่ Heat (1995)
Empathy was yesterday. Today you're wasting my motherfucking time.อย่ามาครวญครางให้เสียเวลาน่า Heat (1995)
We talking about the same Peter here? I look in Peter's eyes, I see compassion, empathy.แต่เกือบทั้งหมด,ผมเห็นความหวัง Chapter Twenty-Three 'How to Stop an Exploding Man' (2007)
By accessing your empathy, that part of your heart I know is there.ด้วยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ซึ่งพ่อรู้ว่ามันยังเป็นส่วนหนึ่งในใจลูก Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
Empathy.เอาใจเขามาใส่ใจเรา Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
Empathy, Sara, it's the only thing that separates us from the beasts.ความเห็นใจ ซาร่า นี่เป็นสิ่งเดียวที่เราแตกต่างจากพวกเดรัจฉาน Going Under (2008)
Empathy.เห็นอกเห็นใจกัน Complications (2008)
Well what a touching display of empathy.เฮ้อ... ...ช่างเป็นฉากที่น่าสงสารซะจริงๆ Inkheart (2008)
YOU JUST PROVED YOU WERE INCAPABLE OF EMPATHY.คุณมันก็เหมือนคู่หูของคุณ วิลเลี่ยม,คุณไม่เคยทำอะไรโดยไม่มีเขา Soul Mates (2009)
psychopaths don't have the capacity to feel empathy towards others.พวกไซโคพาธจะขาดความสามารถที่จะรู้สึกเห็นใจผู้อื่น The Big Wheel (2009)
I don't know, empathy?ไม่รู้สิ เพราะเห็นใจมั้ง The Jiminy Conjecture (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ร่วม[X] (ārom ruam) EN: empathy   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPATHY    EH1 M P AH0 TH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
empathy    (n) ˈɛmpəθiː (e1 m p @ th ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同理心[tóng lǐ xīn, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄣ, ] empathy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンパシー[, enpashi-] (n) empathy [Add to Longdo]
感情移入[かんじょういにゅう, kanjouinyuu] (n,adj-no) empathy [Add to Longdo]
希薄(P);稀薄[きはく, kihaku] (adj-na,n) (1) thin (e.g. air); diluted; sparse; lean; weak; rarified; rarefied; (2) lacking (e.g. empathy); deficient; insufficient (e.g. zeal); (P) [Add to Longdo]
共感[きょうかん, kyoukan] (n,vs,adj-no) sympathy; empathy; response; (P) [Add to Longdo]
人情[にんじょう, ninjou] (n) (1) humanity; empathy; kindness; sympathy; (2) human nature; common sense; customs and manners; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  empathy
      n 1: understanding and entering into another's feelings

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top