ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

empanel

EH0 M P AE1 N AH0 L   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empanel-, *empanel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empanel[VT] ลงรายชื่อคนเพื่อจะเลือกเข้ามาเป็นคณะลูกขุน, Syn. impanel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
empanel(เอม'พะเนล) vt. ดู impanel

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
empanelการเรียกเข้าประจำที่ [ดู impanel] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPANEL    EH0 M P AE1 N AH0 L
EMPANELED    EH0 M P AE1 N AH0 L D
EMPANELING    EH0 M P AE1 N AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
empanel    (v) ˈɪmpˈænl (i1 m p a1 n l)
empanels    (v) ˈɪmpˈænlz (i1 m p a1 n l z)
empanelled    (v) ˈɪmpˈænld (i1 m p a1 n l d)
empanelling    (v) ˈɪmpˈænəlɪŋ (i1 m p a1 n @ l i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 empanel
   v 1: enter into a list of prospective jurors [syn: {empanel},
      {impanel}]
   2: select from a list; "empanel prospective jurors" [syn:
     {empanel}, {impanel}, {panel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top