ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

empale

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empale-, *empale*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
empale(เอมเพล') n. ดู impale., See also: empalement n.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียบ[v.] (sīep) EN: stab ; prick ; pierce ; penetrate ; pin ; skewer ; impale   FR: embrocher ; empaler

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
empale    (v) ˈɪmpˈɛɪl (i1 m p ei1 l)
empaled    (v) ˈɪmpˈɛɪld (i1 m p ei1 l d)
empales    (v) ˈɪmpˈɛɪlz (i1 m p ei1 l z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  empale
      v 1: pierce with a sharp stake or point; "impale a shrimp on a
           skewer" [syn: {transfix}, {impale}, {empale}, {spike}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top