ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emotive

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emotive-, *emotive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emotive[ADJ] เกี่ยวกับอารมณ์, See also: แสดงออกมาโดยอารมณ์, Syn. emotional
emotive[ADJ] ซึ่งก่อให้เกิดอารมณ์, Syn. evocative, moving

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emotiveเชิงอาเวค [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
emotive languageภาษาเร้าอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
emotive theory of ethicsอาเวคนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mmm... this piece exemplifies focus on the use of color as a means of emotive expression.อืมม... ชิ้นนี้อธิบาย เรื่องการใส่ใจในการใช้สี เป็นวิธีการแสดงออกของอารมณ์ Tarantella (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emotive    (j) ˈɪmˈoutɪv (i1 m ou1 t i v)

Japanese-English: EDICT Dictionary
感慨深い[かんがいぶかい, kangaibukai] (adj-i) (See 感慨,深い) deeply emotive; moving [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  emotive
      adj 1: characterized by emotion [syn: {affectional},
             {affective}, {emotive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top