ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emotionally

IH2 M OW1 SH N AH0 L IY0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emotionally-, *emotionally*, emotional
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emotionally[ADV] โดยเกี่ยวกับอารมณ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emotionally Dependentความผูกพันยึดถือทางอารมณ์ [การแพทย์]
Emotionally Disturbanceปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He said you were emotionally unstable...."อารมณ์ไม่คงเส้นคงวา" Punchline (1988)
Do you love someone who emotionally jerks you around?คุณรักคนที่เอาเปรียบคุณทุกอย่าง Woman on Top (2000)
Well, thank you very much. And I'm sorry if I'm raising my voice now, but you know that's her Achilles heel, emotionally.ขอบคุณมากครับคุณแม่ และผมขอโทษที่ผมคงต้องค้านคุณแม่ Match Point (2005)
She's emotionally unavailable?อ้อ... เธอมีเจ้าของแล้ว? Just Like Heaven (2005)
Don't. Everytime you think of this, I get hurt emotionally.อย่านะทุกๆครั้งที่แม่คิดเกี่ยวกับสิ่งนี้หนูจะรู้สึกเจ็บปวดมาก Episode #1.1 (2006)
I would ask you if you could remain emotionally detached but I don't think that's your problem, is it, Bond?ฉันอยากจะขอให้เธอไม่เอาอารมณ์ เข้ามาเกี่ยวข้องกับงาน ...แต่ฉันไม่คิดว่าเรื่องนี้ เป็นปัญหาสำหรับเธอหรอกนะ บอนด์? Casino Royale (2006)
It's very complex, emotionally.มันสลับซับซ้อนมาก เป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
Most of my customers have been emotionally hurt.ลูกค้าของฉันส่วนใหญ่เป็นคนที่มีบาดแผลด้านจิตใจ 200 Pounds Beauty (2006)
By a cold, emotionally unavailable woman like you.ภายใต้ความเย็นชา ไร้ความรู้สึกโดยผู้หญิงแบบแม่หรอก Art Isn't Easy (2007)
I need to not die emotionally crippled and alone.ฉันไม่อยากตายอย่างโดดเดียวและหดหู่ Kung Fu Fighting (2007)
It's for serious writers, not emotionally stunted dilettantes.ไม่ใช่พวกมือสมัครเล่นอารมณ์อ่อนไหว! Grin and Bear It (2007)
You're emotionally color-blind.คุณมองไม่เห็นอารมณ์ The British Invasion (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นอกเห็นใจ[v. exp.] (hen-ok henjai) EN: sympathize (with) ; have sympathy for ; be emotionally involved with   FR: sympathiser
สงบจิตสงบใจ[v. exp.] (sa-ngop jit sa-ngop jai) EN: be calm-hearted ; be peaceful inside ; be emotionally tranquil ; find peacefulness   FR: être serein

CMU English Pronouncing Dictionary
EMOTIONALLY    IH2 M OW1 SH N AH0 L IY0
EMOTIONALLY    IY1 M OW0 SH N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emotionally    (a) ˈɪmˈouʃənəliː (i1 m ou1 sh @ n @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gemütskrankemotionally disturbed [Add to Longdo]
seelisch gestörtemotionally disturbed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
懐く[なつく;なずく(ok);なづく(ok), natsuku ; nazuku (ok); naduku (ok)] (v5k,vt) (uk) (See 懐かしい) to become emotionally attached [Add to Longdo]
感動[かんどう, kandou] (n,vs) being deeply moved emotionally; excitement; passion; deep emotion; impression; (P) [Add to Longdo]
情緒障害児[じょうしょしょうがいじ;じょうちょしょうがいじ, joushoshougaiji ; jouchoshougaiji] (n) emotionally disturbed child [Add to Longdo]
触れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) to touch; to feel; (2) to experience; to come in contact with; to be emotionally moved (by); to perceive; (3) to touch on a subject; to allude to; (4) to be in conflict (with); to violate (law, copyright, etc.); (5) to proclaim; (P) [Add to Longdo]
壮快[そうかい, soukai] (adj-na,n) emotionally uplifting; stirring [Add to Longdo]
頽れる;崩折れる[くずおれる, kuzuoreru] (v1,vi) to collapse (physically or emotionally); to fall down [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emotionally
   adv 1: in an emotional manner; "at the funeral he spoke
       emotionally" [ant: {unemotionally}]
   2: with regard to emotions; "emotionally secure"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top