ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emotional

IH2 M OW1 SH AH0 N AH0 L   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emotional-, *emotional*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emotional[ADJ] เกี่ยวกับอารมณ์
emotional[ADJ] ถืออารมณ์เป็นใหญ่, See also: ซึ่งอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย, ซึ่งชอบใช้อารมณ์ตัดสิน, Syn. sensational, sensitive, sentimental
emotionally[ADV] โดยเกี่ยวกับอารมณ์
emotionalist[N] คนเจ้าอารมณ์, See also: ผู้ชอบแสดงอารมณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emotional(อิโม'เชินเนิล) adj. มีอารมณ์,เกี่ยวกับความรู้สึก,ซึ่งกระเทือนอารมณ์,ซึ่งเร้าอารมณ์, Syn. feeling

English-Thai: Nontri Dictionary
emotional(adj) ซึ่งเร้าอารมณ์,ซึ่งสะเทือนอารมณ์,ตื่นเต้นง่าย,เกี่ยวกับความรู้สึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emotional ageอายุทางอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emotional dependencyภาวะพึ่งพิงทางอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emotional deprivationภาวะไม่ยินดียินร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emotionalตื่นเต้น [การแพทย์]
Emotional Abuseการทารุณทางอารมณ์ [การแพทย์]
Emotional Climateบรรยากาศของอารมณ์ [การแพทย์]
Emotional conditioningภาวะทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Emotional Decompensationอารมณ์ปรวนแปร [การแพทย์]
Emotional Deprivationการขาดรัก [การแพทย์]
Emotional Deprivation Syndromeจิตไม่ปกติ,กลุ่มอาการขาดรัก [การแพทย์]
Emotional Developmentพัฒนาการทางอารมณ์,พัฒนาการด้านอารมณ์ [การแพทย์]
Emotional Disordersอารมณ์ผิดปกติ,ความผิดปกติทางอารมณ์ [การแพทย์]
Emotional Disorders, Minorความแปรปรวนทางอารมณ์ที่ไม่รุนแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Glad you're not one of those who lets these emotional appeals influence him.ดีใจที่คุณไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยดึงดูดความสนใจของอารมณ์เหล่านี้มีอิทธิพลต่อเขา 12 Angry Men (1957)
- Under great emotional stress?- ภายใต้ความเครียดทางอารมณ์ที่ดี? 12 Angry Men (1957)
- Under great emotional stress.- ภายใต้ความเครียดทางอารมณ์ที่ดี 12 Angry Men (1957)
I'll take the testimony from right after the murder, when he couldn't remember a thing about the movies, great emotional stress or not.ฉันจะเอาคำให้การจากขวาหลังจากการฆาตกรรม เมื่อเขาจำไม่ได้ว่าสิ่งที่เกี่ยวกับภาพยนตร์, ความเครียดทางอารมณ์ที่ดีหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
And you weren't under an emotional stress, were you?และคุณไม่ได้อยู่ภายใต้ความเครียดทางอารมณ์เป็นคุณได้อย่างไร 12 Angry Men (1957)
They won't appreciate an emotional appeal.เขาคงจะไม่ใใส่ใจอะไรเรื่องอารมณ์ของศิลปะหรอก Mannequin (1987)
"It was a very emotional time for Buttercup."มันเป็นช่วงเวลาที่สะเทือนอารมณ์ สำหรับบัตเตอร์คัพ The Princess Bride (1987)
He said you were emotionally unstable...."อารมณ์ไม่คงเส้นคงวา" Punchline (1988)
It started because there was an emotional need for it to express some disillusionment or deep desire or sadness.มันเริ่ม เพราะเป็นอารมณ์ที่อยากเล่น เพื่อปลดปล่อย หรือความรู้สึก หรือความเศร้า The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
However, after the trial you experienced what we might term an emotional meltdown:ยังไงก็ตาม หลังจากการประชาทัณฑ์... ...คุณได้ประสบกับสิ่งที่อาจถูกเรียกว่า การละลายความรู้สึก Basic Instinct (1992)
Emotional. I love it.มีคนๆนึงที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จัก Hero (1992)
Is it like I have some sort of beacon that only dogs and men with severe emotional problems can hear?หรือฉันมีสัญญาณอะไรที่มีแต่หมา... กับผู้ชายมีปัญหาด้านอารมณ์ได้ยิน The One Where Monica Gets a Roommate (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emotionalCats show emotional habits parallel to those of their owners.
emotionalHuman beings are emotional creatures, so to speak.
emotionalI agree on an emotional level, but on the pragmatic level I disagree.
emotionalI can't keep this up. It's an emotional roller coaster around here and all we have to do is look at the boss' face to know whether everybody is going to be happy or sad.
emotionalI find it apt to cause misunderstanding that society confers such emotional privileges upon youth.
emotionalIt is not good for a scientist to get emotional.
emotionalThey are more emotional than we.
emotionalThey experienced emotional pain and despair.
emotionalThis job makes tremendous claims on our emotional strength.
emotionalYou are backing yourself into a bad emotional corner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีคิว[N] Emotional Intelligence, See also: EQ, Syn. ความฉลาดทางอารมณ์
อีคิว[N] EQ, See also: Emotional Quotient, Syn. ความสามารถทางอารมณ์, ความฉลาดทางอารมณ์, Example: คนที่มีอีคิวสูงใช่ว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตเสมอไป, Thai definition: ความสามารถที่จะควบคุมความรู้สึกทางอารมณ์ให้มีความเหมาะสมตามสภาพการณ์, Notes: (อังกฤษ)
อีคิว[N] EQ, See also: Emotional Quotient, Syn. ความสามารถทางอารมณ์, Notes: (อังกฤษ)
คนเจ้าอารมณ์[N] emotional person, Syn. คนขี้โมโห, คนขี้หงุดหงิด, Ant. คนใจเย็น, Example: หญิงวัยกลางคนที่ยังไม่แต่งงานมักจะเป็นคนเจ้าอารมณ์, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ขึ้น[v. exp.] (ārom kheun) EN: become emotional ; get worked up about sth   
ด้านอารมณ์[adj.] (dān ārom) EN: emotional   
เห็นอกเห็นใจ[v. exp.] (hen-ok henjai) EN: sympathize (with) ; have sympathy for ; be emotionally involved with   FR: sympathiser
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady   FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
ขี้ตื่น[v.] (khīteūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy   FR: être facilement impressionable
คนขี้โมโห[n. exp.] (khon khīmōhō) EN: emotional person   
คนขี้หงุดหงิด[n. exp.] (khon khī ngut-ngit) EN: emotional person   
ความฉลาดทางอารมณ์[n. exp.] (khwām chalāt thāng ārom) EN: emotional quotient ; EQ   FR: quotient émotionnel [m] ; QE
ความดึงดูดใจด้านอารมณ์[n. exp.] (khwām deungdūtjai dān ārom) EN: emotional appeal   
สงบจิตสงบใจ[v. exp.] (sa-ngop jit sa-ngop jai) EN: be calm-hearted ; be peaceful inside ; be emotionally tranquil ; find peacefulness   FR: être serein

CMU English Pronouncing Dictionary
EMOTIONAL    IH2 M OW1 SH AH0 N AH0 L
EMOTIONAL    IY1 M OW0 SH AH0 N AH0 L
EMOTIONALLY    IH2 M OW1 SH N AH0 L IY0
EMOTIONALLY    IY1 M OW0 SH N AH0 L IY0
EMOTIONALISM    IH2 M OW1 SH AH0 N AH0 L IH2 Z AH0 M
EMOTIONALISM    IY1 M OW0 SH AH0 N AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emotional    (j) ˈɪmˈouʃənl (i1 m ou1 sh @ n l)
emotionally    (a) ˈɪmˈouʃənəliː (i1 m ou1 sh @ n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情绪化[qíng xù huà, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] emotional; sentimental, #23,725 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Affekthandlung {f}emotional act [Add to Longdo]
Emotionalität {f}emotionality [Add to Longdo]
Gefühlsmensch {m} | Gefühlsmenschen {pl}emotional person | emotional people [Add to Longdo]
emotional; seelisch {adj}emotional [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おろおろ声[おろおろごえ, oroorogoe] (n) broken voice; emotional voice [Add to Longdo]
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
てば;ってば[, teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]
エモーショナリスム[, emo-shonarisumu] (n) emotionalism [Add to Longdo]
エモーショナル[, emo-shonaru] (adj-no) emotional [Add to Longdo]
ペットロス[, pettorosu] (n) emotional effect on pet owners from losing their pet (wasei [Add to Longdo]
懐く[なつく;なずく(ok);なづく(ok), natsuku ; nazuku (ok); naduku (ok)] (v5k,vt) (uk) (See 懐かしい) to become emotionally attached [Add to Longdo]
感吟[かんぎん, kangin] (n,vs) emotional chanting or recitation [Add to Longdo]
感情家[かんじょうか, kanjouka] (n) emotional person [Add to Longdo]
感情障害[かんじょうしょうがい, kanjoushougai] (n) emotional disorder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emotional
   adj 1: determined or actuated by emotion rather than reason; "it
       was an emotional judgment" [ant: {cerebral},
       {intellectual}]
   2: of more than usual emotion; "his behavior was highly
     emotional" [ant: {unemotional}]
   3: of or pertaining to emotion; "emotional health"; "an
     emotional crisis"
   4: (of persons) excessively affected by emotion; "he would
     become emotional over nothing at all"; "she was worked up
     about all the noise" [syn: {aroused}, {emotional}, {excited},
     {worked up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top