ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emotion

IH2 M OW1 SH AH0 N   
100 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emotion-, *emotion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emotion[N] อารมณ์, See also: ความรู้สึก, Syn. feeling, sensation, sentiment
emotional[ADJ] เกี่ยวกับอารมณ์
emotional[ADJ] ถืออารมณ์เป็นใหญ่, See also: ซึ่งอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย, ซึ่งชอบใช้อารมณ์ตัดสิน, Syn. sensational, sensitive, sentimental
emotionally[ADV] โดยเกี่ยวกับอารมณ์
emotionalist[N] คนเจ้าอารมณ์, See also: ผู้ชอบแสดงอารมณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emotion(อิโม'เชิน) n. อารมณ์,สิ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์,ความสะเทือนใจ,อาวรณ์, See also: emotionable adj. ดูemotion emotive adj. ดูemotion emotionalist n. ดูemotion, Syn. feeling
emotional(อิโม'เชินเนิล) adj. มีอารมณ์,เกี่ยวกับความรู้สึก,ซึ่งกระเทือนอารมณ์,ซึ่งเร้าอารมณ์, Syn. feeling

English-Thai: Nontri Dictionary
emotion(n) อารมณ์,ความรู้สึก
emotional(adj) ซึ่งเร้าอารมณ์,ซึ่งสะเทือนอารมณ์,ตื่นเต้นง่าย,เกี่ยวกับความรู้สึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emotionอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emotionอาเวค [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
emotional ageอายุทางอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emotional dependencyภาวะพึ่งพิงทางอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emotional deprivationภาวะไม่ยินดียินร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emotionalตื่นเต้น [การแพทย์]
Emotional Abuseการทารุณทางอารมณ์ [การแพทย์]
Emotional Climateบรรยากาศของอารมณ์ [การแพทย์]
Emotional conditioningภาวะทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Emotional Decompensationอารมณ์ปรวนแปร [การแพทย์]
Emotional Deprivationการขาดรัก [การแพทย์]
Emotional Deprivation Syndromeจิตไม่ปกติ,กลุ่มอาการขาดรัก [การแพทย์]
Emotional Developmentพัฒนาการทางอารมณ์,พัฒนาการด้านอารมณ์ [การแพทย์]
Emotional Disordersอารมณ์ผิดปกติ,ความผิดปกติทางอารมณ์ [การแพทย์]
Emotional Disorders, Minorความแปรปรวนทางอารมณ์ที่ไม่รุนแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Emotion.ไป Episode #1.6 (2010)
Glad you're not one of those who lets these emotional appeals influence him.ดีใจที่คุณไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยดึงดูดความสนใจของอารมณ์เหล่านี้มีอิทธิพลต่อเขา 12 Angry Men (1957)
- Under great emotional stress?- ภายใต้ความเครียดทางอารมณ์ที่ดี? 12 Angry Men (1957)
- Under great emotional stress.- ภายใต้ความเครียดทางอารมณ์ที่ดี 12 Angry Men (1957)
I'll take the testimony from right after the murder, when he couldn't remember a thing about the movies, great emotional stress or not.ฉันจะเอาคำให้การจากขวาหลังจากการฆาตกรรม เมื่อเขาจำไม่ได้ว่าสิ่งที่เกี่ยวกับภาพยนตร์, ความเครียดทางอารมณ์ที่ดีหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
And you weren't under an emotional stress, were you?และคุณไม่ได้อยู่ภายใต้ความเครียดทางอารมณ์เป็นคุณได้อย่างไร 12 Angry Men (1957)
I well remember... the way an admirable man and a great soldier referred to expensive noises as he listened to a battle without emotion.ฉันยังจำได้ วิธีการที่คนที่น่าชื่นชมและดี ทหารเรียกเสียงราคาแพง How I Won the War (1967)
There's no hope for you or your country if you're going to let emotion rule.มีความหวังสำหรับคุณหรือ ประเทศของท่านไม่ได้ ถ้าคุณกำลังจะปล่อยให้กฎ อารมณ์ ฉันบอกคุณ. How I Won the War (1967)
And I will fast as a penance for my part in arousing such emotions.ผมจะอดอาหารเพื่อล้างบาป ที่มีส่วนกระตุ้นพวกเขา Gandhi (1982)
They won't appreciate an emotional appeal.เขาคงจะไม่ใใส่ใจอะไรเรื่องอารมณ์ของศิลปะหรอก Mannequin (1987)
"It was a very emotional time for Buttercup."มันเป็นช่วงเวลาที่สะเทือนอารมณ์ สำหรับบัตเตอร์คัพ The Princess Bride (1987)
He said you were emotionally unstable...."อารมณ์ไม่คงเส้นคงวา" Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emotionBeing a teacher you must learn to keep a tight rein on your emotions.
emotionCats show emotional habits parallel to those of their owners.
emotionEmotion counts above vocabulary in verbal communication.
emotionEven disaster is better than such a divorce between emotion and action.
emotionHands reveal our inward emotions.
emotionHe appealed to our emotions.
emotionHe heard the ill tidings without emotion.
emotionHe hid his emotions and pretended enthusiasm.
emotionHer emotion was too strong for words.
emotionHer voice broke with emotion.
emotionHis speech had an effect on our emotions.
emotionHuman beings are emotional creatures, so to speak.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดอารมณ์[ADV] emotionlessly, Ant. มีอารมณ์, Example: ผมส่ายหน้าอย่างหมดอารมณ์เมื่อรู้ว่างานที่ส่งไปไม่ผ่านเกณฑ์, Thai definition: ไม่มีอารมณ์ที่จะทำเช่นนั้นต่อไปอีก
อีคิว[N] Emotional Intelligence, See also: EQ, Syn. ความฉลาดทางอารมณ์
อีคิว[N] EQ, See also: Emotional Quotient, Syn. ความสามารถทางอารมณ์, ความฉลาดทางอารมณ์, Example: คนที่มีอีคิวสูงใช่ว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตเสมอไป, Thai definition: ความสามารถที่จะควบคุมความรู้สึกทางอารมณ์ให้มีความเหมาะสมตามสภาพการณ์, Notes: (อังกฤษ)
อีคิว[N] EQ, See also: Emotional Quotient, Syn. ความสามารถทางอารมณ์, Notes: (อังกฤษ)
ไร้ความรู้สึก[ADJ] emotionless, Syn. ไร้อารมณ์, Ant. มีความรู้สึก, Example: ฉันรู้ว่าภายใต้ทีท่าไร้ความรู้สึกนั้น แม่ได้ซ่อนความรู้สึกใดไว้บ้าง
อารมณ์สะเทือนใจ[N] emotion, Example: ความสามารถในเชิงประพันธ์ของผู้ประพันธ์ ทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจ
คนเจ้าอารมณ์[N] emotional person, Syn. คนขี้โมโห, คนขี้หงุดหงิด, Ant. คนใจเย็น, Example: หญิงวัยกลางคนที่ยังไม่แต่งงานมักจะเป็นคนเจ้าอารมณ์, Count unit: คน
ความรู้สึก[N] feeling, See also: emotion, passion, Example: เขาอยากได้ความรู้สึกของการอยู่ร่วมกันอย่างฉันท์มิตรในบ้านของเขา
ความรู้สึกนึกคิด[N] feeling, See also: emotion, sentiment, Syn. ความนึกคิด, Example: การที่มนุษย์มองว่าสิ่งใดดีเลวขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของตัวมนุษย์เอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ขึ้น[v. exp.] (ārom kheun) EN: become emotional ; get worked up about sth   
อารมณ์สะเทือนใจ[n.] (ārom satheūoenjai) EN: emotion   
ด้านอารมณ์[adj.] (dān ārom) EN: emotional   
เห็นอกเห็นใจ[v. exp.] (hen-ok henjai) EN: sympathize (with) ; have sympathy for ; be emotionally involved with   FR: sympathiser
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady   FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts   FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
การลดตำแหน่ง[n. exp.] (kān lot tamnaeng) EN: demotion   
การปลด[n.] (kān plot) EN: relieve ; demotion   
ขี้ตื่น[v.] (khīteūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy   FR: être facilement impressionable

CMU English Pronouncing Dictionary
EMOTION    IH2 M OW1 SH AH0 N
EMOTION    IY1 M OW0 SH AH0 N
EMOTIONS    IH2 M OW1 SH AH0 N Z
EMOTIONS    IY1 M OW0 SH AH0 N Z
EMOTIONAL    IY1 M OW0 SH AH0 N AH0 L
EMOTIONAL    IH2 M OW1 SH AH0 N AH0 L
EMOTIONALLY    IH2 M OW1 SH N AH0 L IY0
EMOTIONALLY    IY1 M OW0 SH N AH0 L IY0
EMOTIONALISM    IH2 M OW1 SH AH0 N AH0 L IH2 Z AH0 M
EMOTIONALISM    IY1 M OW0 SH AH0 N AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emotion    (n) ˈɪmˈouʃən (i1 m ou1 sh @ n)
emotions    (n) ˈɪmˈouʃənz (i1 m ou1 sh @ n z)
emotional    (j) ˈɪmˈouʃənl (i1 m ou1 sh @ n l)
emotionally    (a) ˈɪmˈouʃənəliː (i1 m ou1 sh @ n @ l ii)
emotionless    (j) ˈɪmˈouʃənləs (i1 m ou1 sh @ n l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情绪化[qíng xù huà, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] emotional; sentimental, #23,725 [Add to Longdo]
寄怀[jì huái, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] emotions expressed in writing, #200,247 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emotionalität {f}emotionality [Add to Longdo]
Ergriffenheit {f} | Ergriffenheiten {pl}emotion | emotions [Add to Longdo]
Gefühl {n}; Emotion {f} | Gefühle {pl}; Emotionen {pl} | aufgestaute Gefühle | Gefühl und Verstandemotion | emotions | pent-up emotions | emotions and reasons [Add to Longdo]
emotional; seelisch {adj}emotional [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おろおろ声[おろおろごえ, oroorogoe] (n) broken voice; emotional voice [Add to Longdo]
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [Add to Longdo]
たの[, tano] (exp) (abbr of ...ていたの) (See 乃・の・5,わ) (usu. sentence end) indicates emotion, admiration, emphasis, etc. [Add to Longdo]
てば;ってば[, teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]
どんだけ[, dondake] (exp) (See どれだけ) what a ..... (word used to show strong emotion, emphasis, punchlines, etc.) [Add to Longdo]
[, na] (prt) (1) (sentence end, mainly masc.) indicates emotion or emphasis; (2) (abbr) (from なさい) (used with masu stem verb) command; (3) (used with dictionary form verb) prohibition; (P) [Add to Longdo]
はけ口;捌け口;さばけ口[はけぐち(はけ口;捌け口);さばけぐち(捌け口;さばけ口), hakeguchi ( hake kuchi ; hake kuchi ); sabakeguchi ( hake kuchi ; sabake kuchi )] (n) (1) outlet (e.g. for water or gas); (2) market (for something); (3) outlet (e.g. for excess energy); vent (e.g. for emotions) [Add to Longdo]
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P) [Add to Longdo]
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  emotion
      n 1: any strong feeling

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top