ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emote

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emote-, *emote*
Possible hiragana form: えもて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emote[VI] แสดงอารมณ์ออกมามากจนเกินจริง (ทางวรรณคดี), See also: แสดงความรู้สึกออกมามากจนเกินจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emote(อิโมท') vi. มีอารมณ์,มีผลต่ออารมณ์,แสดงอารมณ์., See also: emoter n. ดูemote
demote(ดิโมท') {demoted,demoting,demotes} vt. ลดระดับ,ลดขึ้น., See also: demotion n.
gemote(กะโมท') n. สภานิติบัญญัติ
remote(รีโมท') adj. ไกล,ไกลพ้น,ลึกลับ,นานมาแล้ว,ยาวนาน,โดดเดี่ยว,ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง,ห่าง ๆ ,ห่างเหิน,เมินเฉย, See also: remotely adv. remoteness n., Syn. far apart
remote batch processingการประมวลผลแบบกลุ่มระยะไกลหมายถึง การประมวลผลแบบเป็นกลุ่มที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยรับข้อมูล และหน่วยแสดงผลไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกัน การป้อนข้อมูลทุกอย่างทำจากเครื่องปลายทาง (terminal) ที่อยู่ห่างไปจากบริเวณที่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลทำได้โดยผ่านสายโทรศัพท์ สายเคเบิล ไมโครเวฟ หรือดาวเทียม การแสดงผลอาจออกผลได้ทั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือที่เครื่องปลายทางดู batch processing ประกอบ
remote consoleส่วนเฝ้าคุมระยะไกลจอเฝ้าคุมระยะไกลหมายถึง จอภาพหรืออุปกรณ์อื่นที่ผู้ควบคุมการดำเนินการของเครื่อง ใช้สั่งงาน เช่น ส่งข้อมูลเข้าเครื่อง หรือสั่งให้เครื่องเริ่มกระทำการ (execute) แต่เนื่องจากอุปกรณ์นี้อยู่ห่างจากตัวเครื่อง การควบคุมจึงต้องมีสายการสื่อสารเชื่อมโยงติดต่อกัน
remote controlการควบคุมระยะไกล (เช่นการ ควบคุมขีปนาวุธด้วยสัญญาณวิทยุ), See also: remote-control adj.
remote terminalเครื่องปลายทางระยะไกลหมายถึง เครื่องปลายทางที่อยู่ห่างออกไปจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เชื่อมต่อกับตัวเครื่องด้วยระบบการสื่อสาร เช่น ทางสายโทรศัพท์ เคเบิล ดาวเทียม ฯลฯดู terminal ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
remote(adj) ไกล,ห่างไกล,ห่างเหิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Emote!-ดราม่า! Wonder-ful (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร[n. exp.] (dāothīem samrūat sapphayākøn) EN: Earth Observation Satellite ; Remote Sensing Satellite   
ห่าง[adj.] (hāng) EN: distant ; remote   FR: distant ; éloigné ; espacé
ไกล[adj.] (klai) EN: far ; remote ; distant ; long   FR: loin ; lointain ; éloigné ; distant
ลิบ[adj.] (lip) EN: far apart ; far ; distant ; remote ; almost out of sight   FR: lointain ; au loin
ลดขั้น[v. exp.] (lot khan) EN: demote   
นำลิ่ว[adv.] (namliu) EN: distantly ; remotely   FR: éloigné ; à distance
รีโมท[n.] (rīmōt) EN: remote control   FR: télécommande [f] ; commande à distance [f] ; zappette [f] (fam.)
รีโมท คอนโทรล[n. exp.] (rīmōt khønthrōl) EN: remote control   FR: télécommande [f] ; commande à distance [f]
ถอด[v.] (thøt) EN: undo ; take off ; remove ; relieve ; demote   FR: ôter ; enlever ; retirer
ถอด[v.] (thøt) EN: relieve ; demote   FR: démettre ; se défaire

Japanese-English: EDICT Dictionary
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
ど田舎;超田舎(iK);度田舎(iK);怒田舎(iK)[どいなか, doinaka] (n) (See ど) remote countryside; boondocks; the sticks [Add to Longdo]
テモテへの手紙一[テモテへのてがみいち, temote henotegamiichi] (n) First Epistle to Timothy (book of the Bible) [Add to Longdo]
テモテへの手紙二[テモテへのてがみに, temote henotegamini] (n) Second Epistle to Timothy (book of the Bible) [Add to Longdo]
デモテープ[, demote-pu] (n) demonstration tape [Add to Longdo]
デモティキ;ジモティキ[, demoteiki ; jimoteiki] (n) (See カサレヴサ) demotic (everyday form of modern Greek) (gre [Add to Longdo]
デモティック[, demoteikku] (n,adj-no) (See ヒエラティック) demotic (Egyptian script) [Add to Longdo]
フレコン化[フレコンか, furekon ka] (n,vs) changing something to full remote control [Add to Longdo]
プルレス[, pururesu] (n) remote-controlled lighting equipment (wasei [Add to Longdo]
リモート[, rimo-to] (adj-no) remote; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラス[らす, rasu] RAS, Remote Access Server [Add to Longdo]
リモート[りもーと, rimo-to] remote (a-no) [Add to Longdo]
リモートアクセス[りもーとあくせす, rimo-toakusesu] remote access [Add to Longdo]
リモートエコー[りもーとえこー, rimo-toeko-] remote echo [Add to Longdo]
リモートコントロール[りもーとこんとろーる, rimo-tokontoro-ru] remote control [Add to Longdo]
リモートコンピューティング[りもーとこんぴゅーていんぐ, rimo-tokonpyu-teingu] remote computing [Add to Longdo]
リモートジョブエントリー[りもーとじょぶえんとりー, rimo-tojobuentori-] Remote Job Entry, RJE [Add to Longdo]
リモートデジタルループバック[りもーとでじたるるーぷばっく, rimo-todejitaruru-pubakku] remote digital loopback [Add to Longdo]
リモートプロシージャコール[りもーとぷろしーじゃこーる, rimo-topuroshi-jako-ru] remote procedure call (rpc) [Add to Longdo]
リモートマウント[りもーとまうんと, rimo-tomaunto] remote mount [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  emote
      v 1: give expression or emotion to, in a stage or movie role

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top