ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emolument

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emolument-, *emolument*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emolument[N] เงินรายได้ (คำทางการ), See also: เงินเดือน, Syn. payment, salary, wages

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emolument(อิมอล'ลิวเมินทฺ) n. เงินค่าตอบแทน,เงินเดือน,รายได้

English-Thai: Nontri Dictionary
emolument(n) ผลกำไร,ค่าตอบแทน,ผลตอบแทน,รายได้,เงินเดือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emolumentค่าตอบแทนในการทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินจ้าง[N] wage, See also: emolument, hire, pay, salary, stipend, Syn. ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน, Example: นายจ้างค้างสินจ้างคนงานมา 3 เดือนแล้ว, Thai definition: ค่าตอบแทนที่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือผู้รับจ้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าตอบแทน[n. exp.] (khā tøpthaēn) EN: emolument ; remuneration : fee ; pay   
เงินค่าจ้าง[n. exp.] (ngoen khājāng) EN: wage ; payment ; earnings ; emolument   FR: salaire [m] ; traitement [m] ; émoluments [mpl]
สินจ้าง[n.] (sinjāng) EN: wage ; emolument ; hire ; pay ; salary ; stipend ; remuneration ; consideration   FR: rémunération [f] ; salaire [m] ; appointements [mpl] ; compensation [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emolument    (n) ˈɪmˈɒljumənt (i1 m o1 l y u m @ n t)
emoluments    (n) ˈɪmˈɒljumənts (i1 m o1 l y u m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergütung {f} | Vergütungen {pl}emolument | emoluments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
役得[やくとく, yakutoku] (n) emoluments; perquisite; side benefit [Add to Longdo]
余得[よとく, yotoku] (n) emoluments; additional profits [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emolument
   n 1: compensation received by virtue of holding an office or
      having employment (usually in the form of wages or fees);
      "a clause in the U.S. constitution prevents sitting
      legislators from receiving emoluments from their own votes"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top