ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emmet

EH1 M IH0 T   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emmet-, *emmet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emmet[SL] นักท่องเที่ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emmet(เอม'มิท) n. มด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emmetropiaสายตาปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emmetropiaสายตาปกติ,สายตาที่ปกติ,กำลังสายตาปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Emmet.แอมเม็ต Magus (2012)
this is Emmett Fitz-Hume.Emmett Fitz-Hume Spies Like Us (1985)
Emmett Fitz-Hume. Austin Millbarge. when do we begin our training?- แล้วเริ่มเมื่อไหร่ครับ? Spies Like Us (1985)
Emmett Fitz-Hume.- ครับผม Spies Like Us (1985)
Emmett: I'm starving. what time you got?ผมหิวจังเลย กี่โมงแล้วเนี่ย? Spies Like Us (1985)
I see the chief United States delegate mr. Emmett Fitz-Hume. mr.ผมเห็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายสหรัฐฯ คุณ Emmett Fitz-Hume ทุกคนอยากรู้ว่า การเจรจาเป็นอย่างไรบ้าง Spies Like Us (1985)
Emmett Fitz-Hume, chief state department negotiator here at the disarmament talks re-entering what he has calledหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายสหรัฐฯ ในการเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์ Spies Like Us (1985)
This is Emmett Richmond, another associate... top three in his class... and former editor of "Harvard Law Review."นี่ เอมเม็ท ริชมอนด์ ผู้ร่วมงานเราอีกคน 1ใน 3 ของนักศึกษาเรียนดีในรุ่น อดีต บก.วารสารนิติศาสตร์ ฮาร์วาร์ด Legally Blonde (2001)
Emmett? Go with her.เอมเม็ท ไปกับเธอ Legally Blonde (2001)
The blonde girl, that's Rosalie, and the big dark-haired guy, Emmett, they're, like, a thing.สาวผมบลอนด์ นั่นโรซาลี และคนที่ตัวใหญ่ๆ ผมเข้มๆ นั่น เอ็มเม็ท Twilight (2008)
Emmett. No, she should know.เธอสองคนเปิดเผยตัวมาก Twilight (2008)
It's just Emmett.โอ้... Twilight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emmetAlthough much research has been carried out into the applications of Emmet's theory, little is known about their feasibility.
emmetA more plausible proposal is the one Leech presented in conjunction with Emmet's theory.
emmetBefore we examine Emmet's theory, we must clarify the concept of 'internal symmetry.'
emmetBy architectural symmetry, Emmet means geometric symmetry combined with aesthetic uniformity.
emmetEmmet's theory appears repeatedly in these papers.
emmetI am using this term in Emmet's sense to refer to the psychological rules of language use.
emmetI hope to make clear why I think Emmet's theory, originally introduced in the field of design architecture, is so important in physics.
emmetIn this paper I limit the discussion on Emmet's 'dyad' style in his works in 1995.
emmetI should point out that it is necessary to re-examine the validity of Emmet's theory.
emmetIt is beyond the scope of the present work to describe all the components that comprise Emmet's architectural style.
emmetIt is certain that Emmet contrived his 'dyad' style to facilitate the process of architectural design.
emmetIt is not clear whether Lander intended to alter Emmet's style from the beginning.

CMU English Pronouncing Dictionary
EMMET    EH1 M IH0 T
EMMETT    EH1 M IH0 T

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emmet
   n 1: social insect living in organized colonies;
      characteristically the males and fertile queen have wings
      during breeding season; wingless sterile females are the
      workers [syn: {ant}, {emmet}, {pismire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top