ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emit

IH0 M IH1 T   
86 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emit-, *emit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emit[VT] ปล่อยออกมา, See also: ส่งออกมา, Syn. discharge, give forth, sent out
emit from[PHRV] (ความร้อน, แสง, กลิ่น, เสียง) แผ่ออกมาจาก, See also: กระจายจาก, ฉายมาจาก, เปล่งออกมาจาก
emit into[PHRV] แผ่เข้าไปใน, See also: กระจายเข้าไปใน, ฉายไปยัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emit(อีมิท') {emitted,emitting,emits} vt. ปล่อยออกมา,ฉาย,ส่อง,แพร่กระจาย, See also: emitter n. ดูemit, Syn. discharge abbr. enzyme muliplies immunoassay technique
anti-semite(แอนทีเซม' ไมท) n. ผู้ต่อต้านยิว. -anti-Semitic (al) adj. -anti-Semitism n.
demit(ดิมิท') vt.,vi. ลาออก,สละ, Syn. resign
demitasse(เดม'มิแทส) n. ถ้วยกาแฟเล็ก ๆ สำหรับใส่กาแฟดำดื่มหลังอาหาร,กาแฟดำดังกล่าว
eremite(เออ'ระไมทฺ) n. ฤาษี,คนถือสันโดษ, See also: eremitic adj. ดูeremite eremitical adj. ดูeremite eremitish adj. ดูeremite eremitism n. ดูeremite
extremity(อิคซฺเทรม'มิที) n. ความสุดขีด,ปลายสุด,ภาวะสุดขีด,ปลายแขนปลายขา,วิธีการที่รุนแรงเกินไป
fremitusn. ความสั่นสะเทือน
remit(รีมิท') vt.,vi. ส่งเงิน,อภัยโทษ,ยกโทษ,ยกหนี้,ละเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม,ให้กลับ,ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า n. การส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า,การส่งบันทึกจากศาลหนึ่งไปยังอีกศาลหนึ่ง, See also: remittable adj. S. forward,excuse
remittal(รีมิท'เทิล) n. = remission (ดู)
remittance(รีมิท'เทินซฺ) n. การส่งเงิน,การส่งคดี,เงินหรือคดีที่ส่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
emit(vt) ส่งออกไป,แพร่ออกไป,ฉายออกมา,กระจายออกมา
extremity(n) ปลาย,ความรุนแรงเกินไป,ความสุดขีด
remit(vt) งดเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทาลง,อภัยโทษ
remittance(n) สิ่งที่ส่งไปให้
unremitting(adj) ไม่หยุดหย่อน,ไม่ขาดสาย,ต่อเนื่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emittanceความเปล่ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
emittanceความเปล่งรังสี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
emitter๑. อิมิตเตอร์๒. ตัวจ่ายแสง [ใช้กับเส้นใยนำแสง] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emittance - Radiant emittanceการแพร่กระจาย หรือการส่งรังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Emittance of the earth' surfaceการส่งรังสีของผิว พื้นโลก [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A mineral unique to Vulcan which emits low level radiation.แร่ที่ไม่ซ้ำกับวัลแคนซึ่งส่งเสียง รังสีระดับต่ำ Star Trek Beyond (2016)
The shell emits no waste, no gas, no radiation.เปลือกส่งเสียงเสียไม่มีก๊าซไม่มี รังสีไม่มี Arrival (2016)
We call them "pulsars" when they spin rapidly and emit regular pulses of radio energy.เมื่อพวกเขาหมุนอย่างรวดเร็วและ ปล่อยชีพจรปกติของพลังงานวิทยุ Unafraid of the Dark (2014)
When the energy of the electron flags, and it drops to a lower orbital, the light wave it emits scatters.คลื่นแสงมันปล่อยออกมาโปรย ส่วนใหญ่ของมันไม่ถึงเรา ที่ใบช่องว่างที่มืด Hiding in the Light (2014)
And this fusion emits a burst of energy that can wander inside the Sun for ten million years before making its way to the surface.และฟิวชั่นนี้ปล่อย ระเบิดของพลังงาน ที่สามารถเดินภายใน อาทิตย์สิบล้านปี ก่อนที่จะทำทางไปยังพื้นผิว Sisters of the Sun (2014)
It seems the implant can emit some kind of counter signal... to ensure the wearer remains unaffected by the waves from the SIM card.ดูเหมือนวัสดุปลูกฝังจะสามารถ ปล่อยสัญญาณต่อต้านบางอย่างl... เพื่อให้แน่ใจว่ามันได้รับผลกระทบ จากคลื่นวิทยุของซิมการ์ด Kingsman: The Secret Service (2014)
It's a silver bullet that emits UV light.มันคือกระสุนเงิน ซึ่งกระจายรังสียูวี The Sun (2013)
The infected emit a pungent pheromone that attracts a nasty breed of UnderFae in for the kill.คนที่มีปรสิทจะส่งกลิ่นดึงดูด เฟชั้นต่ำให้มาฆ่า Confaegion (2013)
It emits a gamma signature that's too weak for us to trace.มันปล่อยรังสีแกมม่าออกมา แต่อ่อนมาก เราเลยแกะรอยไม่ได้ The Avengers (2012)
The Earth, as it rotates, emits a frequency, a musical note, at 7.83 hertz.โลกใบนี้,ในขณะที่หมุนไป ได้ปลดปล่อยคลื่นความถี่ออกมา โน้ตดนตรี ที่ 7.83 เฮิอร์ทซ Music of the Spheres (2012)
It emits a sonic pulse that totally fries the brain of its intended victim.ยิงคลื่นไฟฟ้าที่จะทำสมองสุก แต่มันเร็วและไม่เจ็บ Table for Fae (2012)
It emits a bright flash when shattered.มันจะระเบิดเป็นแสงสว่าง หากแตกออก Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emitA volcano emitting masses of smoke.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปล่อยแสง[V] give out light, See also: emit light, radiate, Syn. กระจายแสง, ฉายแสง, Example: แหล่งกำเนิดแสงอินฟาเรดปล่อยแสงด้วยความถี่ 10 ยกกำลัง 4HZ
แผ่รัศมี[V] radiate, See also: emit, diffuse, give out, shine, Syn. เปล่งรัศมี, Example: ทุกคนในที่นั้นมองเห็นพระพุทธรูปแผ่รัศมีออกมาจากทางด้านหลังเป็นแฉกๆ, Thai definition: เปล่งแสงสว่างพวยพุ่งออกจากจุดกลาง
คาย[V] emit, See also: give off, evolve, secrete, eject, exude, discharge, Example: ภาพนี้ช่วยให้นักออกแบบมองเห็นว่า ส่วนใดของวัตถุรับหรือคายความร้อนได้เร็ว, Thai definition: ปล่อยออกมา
แผดเผา[V] emit strong and hot rays of light, See also: burn, to be caustic, blaze down on, Example: แสงแดดแผดเผาตะกร้าพลาสติกจนสีหม่นไป, Thai definition: ฉายแสงกล้า
พ่น[V] blow, See also: emit, spurt, spray, spout, spit, eject, Example: อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีรูปปั้นเป็นพญานาคพ่นน้ำ, Thai definition: ใช้กำลังลมทำให้ของในปากหลุดออกมาเป็นฝอย, อาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น พ่นน้ำ พ่นสี
ฉาย[V] shine, See also: emit, radiate, illuminate, light up, Syn. ส่องแสง, ฉายแสง, Example: พนักงานในโรงหนังจะคอยฉายไฟฉายพาคนที่เข้าดูหนังไปส่งที่นั่ง, Thai definition: ส่องแสงออกไป
ชูกลิ่น[V] emit, See also: give out an odor, Syn. ส่งกลิ่น, Example: ดอกกุหลาบชูกลิ่นหอมไปทั่ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[v.] (banthao) EN: recover ; improve ; remit   FR: se rétablir ; retrouver la forme
ฉาย[v.] (chāi) EN: shine ; emit ; radiate ; illuminate ; light up   FR: éclairer ; rayonner
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: fireworks emitting a shower of golden sparks   
หัว[n.] (hūa) EN: top ; end ; extremity ; tip   FR: extrémité [f] ; bout [m] ; haut [m] ; sommet [m]
หัวถอก[n.] (hūathøk) EN: extremity of the penis   
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip ; top ; end   FR: extrémité [f] ; bout [m]
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip of the beak ; crooked tip   FR: extrémité du bec (d'un oiseau) [f]
การโอนเงิน[n. exp.] (kān ōn ngoen) EN: remittance ; money transfer   
การส่งเงิน[n. exp.] (kān song ngoen) EN: remittance   
คาย[v.] (khāi) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate   FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher

CMU English Pronouncing Dictionary
EMIT    IH0 M IH1 T
EMITS    IH0 M IH1 T S
EMITTED    IH0 M IH1 T AH0 D
EMITTED    IH0 M IH1 T IH0 D
EMITTER    IH0 M IH1 T ER0
EMITTING    IH0 M IH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emit    (v) ˈɪmˈɪt (i1 m i1 t)
emits    (v) ˈɪmˈɪts (i1 m i1 t s)
emitted    (v) ˈɪmˈɪtɪd (i1 m i1 t i d)
emitting    (v) ˈɪmˈɪtɪŋ (i1 m i1 t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Pressemitteilung[เพลส-เส่-มิท-ไท-ลุ่ง] (n) |die, pl. Pressemitteilungen| การแถลงข่าว, การแถลงการณ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emittent {m}issuer [Add to Longdo]
Emittentengruppe {f}issuing group [Add to Longdo]
Emittentenklasse {f}issuing class [Add to Longdo]
emittieren [econ.]to issue [Add to Longdo]
emittieren [electr.] [phys.]to emit [Add to Longdo]
emittergekoppeltemitter-coupled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LED[エルイーディー, erui-dei-] (n) (See 発光ダイオード) light-emitting diode; LED [Add to Longdo]
それ見たことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ見た事か[それみたことか, soremitakotoka] (exp) (id) I told you so [Add to Longdo]
アンチセミティズム[, anchisemiteizumu] (n) (obsc) (See 反ユダヤ主義) anti-Semitism [Add to Longdo]
イレズミエイラクブカ[, irezumieirakubuka] (n) Hemitriakis complicofasciata (species of houndshark found in the Ryukyu Islands and Taiwan) [Add to Longdo]
エイラクブカ[, eirakubuka] (n) Japanese topeshark (Hemitriakis japanica) [Add to Longdo]
エイラクブカ属[エイラクブカぞく, eirakubuka zoku] (n) Hemitriakis (genus of houndshark in the family Triakidae) [Add to Longdo]
エミッター[, emitta-] (n) emitter [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] (n) {comp} Emitter-Coupled Transistor Logic; ECTL [Add to Longdo]
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] (n) {comp} ECL; Emitter Coupled Logic [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] ECL, Emitter Coupled Logic [Add to Longdo]
発光ダイオード[はっこうダイオード, hakkou daio-do] light emitting diode, LED [Add to Longdo]
発光素子[かっこうそし, kakkousoshi] light emitter (fiber optics) [Add to Longdo]
発光ダイオド[はっこうダイオド, hakkou daiodo] LED, light emitting diode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emit
   v 1: expel (gases or odors) [syn: {emit}, {breathe}, {pass off}]
   2: give off, send forth, or discharge; as of light, heat, or
     radiation, vapor, etc.; "The ozone layer blocks some harmful
     rays which the sun emits" [syn: {emit}, {give out}, {give
     off}] [ant: {absorb}, {take in}]
   3: express audibly; utter sounds (not necessarily words); "She
     let out a big heavy sigh"; "He uttered strange sounds that
     nobody could understand" [syn: {utter}, {emit}, {let out},
     {let loose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top