ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emission

IH2 M IH1 SH AH0 N   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emission-, *emission*
Possible hiragana form: えみっしおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emission[N] การปล่อยพลังงาน, See also: การเปล่ง, การแผ่รังสี, Syn. radiation
emission[N] การปล่อยออกมา, Syn. discharge, effusion, ejection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emission(อีมิช'เชิน) n. การปล่อยออกมา,การฉาย,การแพร่,สิ่งที่ถูกปล่อยหรือแพร่ออกมา, See also: emissive adj.
demission(ดิมิช'เชิน) n. การสละราชสมบัติ,การลาออกจากตำแหน่ง, Syn. abdication
remission(รีมิช'เชิน) n. การอภัยโทษ,การให้อภัย,การยกหนี้,การยกเว้นภาษี,การบรรเทา,การลดน้อยลง,การปลดหนี้, See also: remissive adj. remissiveness n., Syn. pardon,amnesty,abatement

English-Thai: Nontri Dictionary
emission(n) การส่งออกไป,การแพร่ออกมา,การฉาย,การปล่อยออกมา
remission(n) การลดหย่อน,การหลุดพ้น,การอภัยโทษ,การละเว้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emission๑. การทำให้แพร่หลาย๒. การปล่อยของเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emissionการปล่อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emission controlการควบคุมการปล่อย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
emission controlการควบคุมไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
emission standardมาตรฐานการปล่อย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
emission standardมาตรฐานไอเสีย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
emission; dream, wet; oneirogmus(จิตเวช.) ฝันเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emissionการปล่อยแสง [การแพทย์]
Emission spectroscopyอิมิชชัน สเปกโตรสโคปี [TU Subject Heading]
Emission Standardมาตรฐานการระบายสารมลพิษ
มาตรฐานการปล่อยสารมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Emissions tradingการค้าใบอนุญาตการปล่อยมลพิษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll be analyzing gas emissions.เราจะวิเคราะห์ การปล่อยก๊าซ Dante's Peak (1997)
Minimal sulfur dioxide emissions. There's nothing to worry about.การปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์น้อยที่สุด ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่อง Dante's Peak (1997)
I have to wonder if the defendant... kept a thorough record of every sperm emission... made throughout his life.แต่ฉันก็ยังสงสัยว่าจำเลย ได้บันทึกทุกครั้งที่มีการหลั่งสเปิร์ม ตลอดชีวิตของเขามานี่หรือเปล่า Legally Blonde (2001)
And for that matter, all masturbatory emissions... where his sperm was clearly not seeking an egg... could be termed reckless abandonment.แล้วยิ่งกว่านั้นนะ การหลั่งจากการปรนเปรอตัวเองแต่ละครั้งล่ะ ซึ่งเห็นๆอยู่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดการปฏิสนธิแต่อย่างใด อาจจะเรียกว่าเป็นการละทิ้งบุตรก็ได้ Legally Blonde (2001)
I don't really care what the chairman of General Motors thinks is an appropriate level of emissions to come out the tailpipe of General Motors automobiles.ประธานเจเนรัลมอเตอร์คิดว่า แก๊สพิษที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ อยู่ในระดับแค่ไหนจึงถือว่าเหมาะสม The Corporation (2003)
As for the nocturnal emissions, why don't you take a swim buy a shirt with no holes, find a wahine and take her to dinner.และถ้ากรณีที่เกิดการหลั่งตอนกลางคืนนี้ขึ้น ทำไมเธอไม่ลองว่ายน้ำ ซื้อเสื้อที่มันไม่มีรูมาใส่ พาผู้หญิงแถวนี้เที่ยวและชวนเธอไปกินข้าวซะนะ 50 First Dates (2004)
I specialize in nucleic-acid emissions.ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการแพร่ของกรดนิวคลีอิก Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Remember to put it back. Your emission just went up 300°%°.อย่าลืมใส่คืนแล้วกัน ไม่งั้นรถนายปล่อยมลพิษเพิ่มขึ้น 3 เท่า Primer (2004)
They all add up, and pretty soon we are below our 1970 emissions.ทั้งหมดรวมกัน ในไม่ช้าเราจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ต่ำกว่าที่เราเคยทำเมื่อปี 1970 An Inconvenient Truth (2006)
With the things we buy, the electricity we use, the cars we drive, we can make choices to bring our individual carbon emissions to zero.ด้วยสิ่งที่เราซื้อ ไฟฟ้าที่เราใช้ รถที่เราขับ เราสามารถเลือกที่จะลดการปล่อย คาร์บอนของเราแต่ละคนจนเหลือศูนย์ An Inconvenient Truth (2006)
Two words. Carbon emissions.2 คำสั้นๆ การแผ่รังสีของคาร์บอน Sympathy for the Devil (2009)
C.T. scanned and subjected to neutron emissions analysis.CT สแกนแล้ว และถูกนำไปวิเคราะห์หาค่า แผ่กระจายของนิวตรอนแล้ว Goodbye Yellow Brick Road (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emission1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
emissionHis mobile phone produced radio emissions that interfered with other phones.
emissionIt is said that global warming is directly related to carbon dioxide emissions.
emissionThe differing volumes of carbon emissions are plotted in the graph below.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบลาออก[n. exp.] (bai lā-øk) EN: resignation ; notice   FR: lettre de démission [m]
การลาออก[n.] (kān lā-øk) EN: resignation   FR: démission [f]
การลดหนี้[n. exp.] (kān lot nī) EN: remission   
การลดโทษ[n. exp.] (kān lot thōt) EN: remission   
การปล่อย[n.] (kān plǿi) EN: emission ; release   FR: émission [f]
ลาออก[v.] (lā-øk) EN: resign ; quit ; leave ; step aside/down ; step down   FR: démissionner ; donner sa démission
ลาออกจากตำแหน่ง[v. exp.] (lā-øk jāk tamnaeng) FR: démissionner de ses fonctions
รายการโทรทัศน์[n. exp.] (rāikān thōrathat) EN: television programmes ; programs   FR: programme de télévision [m] ; émission de télévision [f]
สละตำแหน่ง[v. exp.] (sala tamnaeng) EN: resign ; quit ; abandon one's position ; retire ; leave   FR: démissionner
ยื่นใบลาออก[v. exp.] (yeūn bai lā-øk) EN: tender one's resignation ; submit one's resignation ; hand in one's notice ; resign   FR: donner sa démission ; remettre sa démission ; se démettre de ses fonctions

CMU English Pronouncing Dictionary
EMISSION    IH2 M IH1 SH AH0 N
EMISSIONS    IH2 M IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emission    (n) ˈɪmˈɪʃən (i1 m i1 sh @ n)
emissions    (n) ˈɪmˈɪʃənz (i1 m i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
射出[shè chū, ㄕㄜˋ ㄔㄨ, ] emission; ejaculation, #14,355 [Add to Longdo]
亮星云[liàng xīng yún, ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] emission nebula [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emission {f}launch [Add to Longdo]
Emission {f} | punktuelle Emissionen | diffuse Emissionenemission | point source emissions | non-point source emissions [Add to Longdo]
Emissionsbank {f}; Währungsbank {f}bank of issue [Add to Longdo]
Emissionsbereich (Halbl.) {m}emitter zone [Add to Longdo]
Emissions-Pressekonferenz {f}share issue press conference [Add to Longdo]
Emissionsvermögen {n}emissivity [Add to Longdo]
Emissionswert {m} | Emissionswerte {pl}emission value | emission values [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]
アコースティックエミッション[, ako-suteikkuemisshon] (n) acoustic emission [Add to Longdo]
エジソン効果[エジソンこうか, ejison kouka] (n) Edison effect (thermionic emission from a heated metal or semiconductor) [Add to Longdo]
エミッション[, emisshon] (n) emission [Add to Longdo]
グロー放電発光分光法[グローほうでんはっこうぶんこうほう, guro-houdenhakkoubunkouhou] (n) (See 発光分光法) glow discharge optical emission spectrometry [Add to Longdo]
ゼロエミッション[, zeroemisshon] (n) zero-emission [Add to Longdo]
プラズマ発光分光法[プラズマはっこうぶんこうほう, purazuma hakkoubunkouhou] (n) plasma emission spectrography [Add to Longdo]
ポジトロンCT[ポジトロンシーティー, pojitoronshi-tei-] (n) {comp} positron emission tomography (from positron CT); PET [Add to Longdo]
メーザー[, me-za-] (n) maser (microwave amplification by stimulated emission of radiation) [Add to Longdo]
レーザー(P);レーザ[, re-za-(P); re-za] (n) laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emission
   n 1: the act of emitting; causing to flow forth [syn:
      {emission}, {emanation}]
   2: a substance that is emitted or released [syn: {discharge},
     {emission}]
   3: the release of electrons from parent atoms
   4: any of several bodily processes by which substances go out of
     the body; "the discharge of pus" [syn: {discharge},
     {emission}, {expelling}]
   5: the occurrence of a flow of water (as from a pipe)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top