ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emissary

EH1 M AH0 S EH2 R IY0   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emissary-, *emissary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emissary[N] นักการทูต, See also: ทูต, ตัวแทนที่ส่งออกไปปฏิบัติภารกิจ, Syn. consul, envoy, representative
emissary[N] สายลับ, Syn. secret agent, spy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emissary(เอม'มิเซอรี) n. ทูต,ผู้แทน,จารชน,จารบุรุษ,สายลับ.

English-Thai: Nontri Dictionary
emissary(n) ทูต,ผู้แทน,จารชน,สายลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emissaryผู้แทนทางการทูต [ดู envoy] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emissary-ระบายออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emissary veinหลอดเลือดดำระบายออก (จากโพรงเลือดดำเยื่อดูรา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I say, Blair, the man's the Queen's emissary, for Christ's sake.ฉันพูดว่าแบลร์เป็นคนที่สมเด็จพระราชินีฯ ทูตเพื่อประโยชน์ของพระคริสต์ The Russia House (1990)
The Palace Emissary is right.ท่านอำมาตย์กล่าวถูกต้อง Episode #1.42 (2006)
Exactly. Moreover, the Palace Emissary is His Royal Highness's uncle.ถูกต้อง ยิ่งกว่านั้น ท่านอำมาตย์ ก็เป็นถึงท่านลุงขององค์รัชทายาท Episode #1.42 (2006)
Palace Emissary.ท่านอำมาตย์ Episode #1.9 (2006)
A Persian emissary awaits Leonidas.ดังนั้นจงเคารพและให้เกียรติเขา แล้วเจ้าจะได้รับมันตอบแทน 300 (2006)
I am the emissary to the ruler of all the world the god of gods, king of kings and by that authority I demand that someone show me your commander.และด้วยโองการ ข้าต้องการ ให้ผู้ใดก็ได้นำตัวผู้บัญชามา ฟังเถิด คิดหรือว่าเรากลัว คมดาบของพลกระจ้อยหมู่เดียว ? เนินเขาเหล่านี้มีแต่ พลลาดตระเวนของเรา 300 (2006)
I would like to know... what are your thoughts on the matter, Emissary Yoshino?ชั้นอยากจะรู้ว่า... คุณคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้ นักการทูตโยชิโน่ Appleseed Ex Machina (2007)
Poseidon's ship and their emissary have already left, but they can't be far.เรือของโพเซดอนกับนักการทูต ออกไปแล้ว แต่คงยังไปไม่ไกล Appleseed Ex Machina (2007)
Name's Eli. Uh, I'm an emissary.ผมชื่อ อีลี ผมเป็นสายลับ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
An emissary from where?สายลับรึ? จากไหน? Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
The Qing emissary passed through Uiju today.คณะทูตชิงเดินทางผ่านอุยจูวันนี้ Dong Yi (2010)
Since the Qing emissary will be arriving at the capital, they must have wanted to silence me.เพราะคณะทูตต้าชิงจะไปถึงเมืองหลวง พวกเขาคงต้องการจะปิดปากข้า Dong Yi (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emissaryIt's not as if an emissary from outer space will have slipped into school uniform and be loitering around seeking a partner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัฐทูต[N] envoy, See also: emissary, Count unit: คน, Thai definition: ทูตที่ประมุขของรัฐหนึ่งแต่งตั้งไปประจำสำนักประมุขของอีกรัฐหนึ่ง เพื่อไปปฏิบัติภารกิจทางการทูต มีฐานะต่ำกว่าเอกอัครราชทูตแต่สูงกว่าอุปทูต, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักการทูต[n.] (nakkānthūt) EN: diplomat ; ambassador ; emissary ; envoy ; consul ; minister ; statesman   FR: diplomate [m, f]
ผู้ส่งข่าว[n.] (phūsongkhāo) EN: messenger ; courier ; informant ; press officer ; information officer ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald   FR: messager [m] ; émissaire [m] ; envoyé [m]
ผู้ส่งสาส์น[n. exp.] (phū song sān) EN: messenger ; courier ; delivery boy ; emissary ; errand-boy ; herald   FR: messager [m]
ทูต[n.] (thūt) EN: diplomat ; diplomatic agent ; emissary ; envoy ; ambassador   FR: diplomate [m, f] ; émissaire [m] ; envoyé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMISSARY    EH1 M AH0 S EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emissary    (n) ˈɛmɪsəriː (e1 m i s @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使者[shǐ zhě, ㄕˇ ㄓㄜˇ, 使] emissary; envoy, #10,313 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sendbote {m} | Sendboten {pl}emissary | emissaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
使いの者[つかいのもの, tsukainomono] (n) messenger; envoy; emissary [Add to Longdo]
使者[ししゃ, shisha] (n,adj-no) messenger; envoy; emissary; (P) [Add to Longdo]
上使[じょうし, joushi] (n) shogun's envoy; emissary [Add to Longdo]
密偵[みってい, mittei] (n,vs) spy; emissary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  emissary
      n 1: someone sent on a mission to represent the interests of
           someone else [syn: {emissary}, {envoy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top