ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eminence

EH1 M AH0 N AH0 N S   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eminence-, *eminence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eminence[N] การมีตำแหน่งสูง, See also: ความสำคัญ, ความยิ่งใหญ่, Syn. distinction, important, prominence
eminence[N] เนิน (คำทางการ), See also: พื้นดินที่สูงกว่าส่วนอื่น, Syn. highland, hill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eminence(เอม'มะเนินซฺ) n. ความเด่น,ความสูงส่ง,ความมีชื่อเสียง,ที่สูง,เนิน,ผู้มีชื่อเสียง,ผู้มีฐานะหรือตำแหน่งสูง,ปุ่ม,ส่วนที่ยื่นออก
gray eminenceผู้ใช้อำนวจในทางที่ผิดหรือเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
preeminence(พรีเอม'มิเนินซฺ) n. ความเหนือกว่า,ความดีกว่าเพื่อน,ความมีอำนาจหรืออิทธิพลมากกว่า., Syn. pre-eminence,preวminence

English-Thai: Nontri Dictionary
eminence(n) ความเด่น,ความมีชื่อเสียง,ความสูงส่ง,ผู้มีชื่อเสียง
preeminence(n) ความเหนือกว่า,ความเป็นเยี่ยม,ความมีอำนาจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eminenceโหนก, เนิน, ปุ่ม, ส่วนยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eminence, frontal; tuber, frontalโหนกหน้าผาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eminence, hypothenarเนินโคนนิ้วก้อย [มีความหมายเหมือนกับ hypothenar ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eminence, parietal; tuber, parietalโหนกข้างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eminence, thenarเนินโคนหัวแม่มือ [มีความหมายเหมือนกับ thenar ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eminence, thyroid; Adam's apple; prominence, laryngeal; protuberance, laryngealลูกกระเดือก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eminenceลักษณะรอยนูนอย่างต่ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your Eminence, we're happy to see you.ใต้เท้า เราดีใจมากที่เจอท่าน Seven Years in Tibet (1997)
Let's cover the talking points again, Your Eminence.กลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่า ท่านบิชอป The Da Vinci Code (2006)
Perhaps a less defensive tack, Your Eminence.บางทีนั่นอาจเป็นคำแก้ตัว ท่านบิชอป The Da Vinci Code (2006)
Eminence.ไม่มี symbolizes ไฟ Angels & Demons (2009)
Your eminence, ever since i can remember, I've dreamt of seeing your countryท่านผู้ยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ที่กระผมจำความได้ ผมใฝ่ฝันมาตลอดที่จะได้เห็นประเทศของท่าน The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
His Eminence is waiting to hear you hold to yours.สานุศิษของโปปอยากพบท่าน ถ้าท่านมีสัจจะ Ironclad (2011)
Permission to pursue the traitors at once, Your Eminence.โปรดประทานอนุญาติ ให้เราออกตามจับผู้ทรยศด้วย, ฝ่าบาท. Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Do not disturb. Good morning, Your Eminence.ห้ามรบกวน อรุณสวัสดิ์ค่ะนายท่าน Hotel Transylvania (2012)
Your Eminence.ใต้เท้า Stonehearst Asylum (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eminenceHe won eminence as a scientist.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนิน[n.] (noēn) EN: hill ; mound ; knoll ; rise ; eight ; eminence   FR: colline [f] ; monticule [m] ; butte [f] ; élévation [f] ; tumulus [m] ; tertre [m] ; remblai [m] ; monceau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMINENCE    EH1 M AH0 N AH0 N S
EMINENCES    EH1 M AH0 N AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eminence    (n) ˈɛmɪnəns (e1 m i n @ n s)
eminences    (n) ˈɛmɪnənsɪz (e1 m i n @ n s i z)

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eminence grise (jargon ) ผู้มีอำนาจ อิทธิพล โดยไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

Japanese-English: EDICT Dictionary
闇将軍[やみしょうぐん, yamishougun] (n) behind-the-scenes fixer; éminence grise; kingmaker; wire-puller; (lit) shadow shogun [Add to Longdo]
貴顕紳士[きけんしんし, kikenshinshi] (n) gentlemen of (high) eminence; notables; dignitaries [Add to Longdo]
[しゅう, shuu] (n) preeminence; superlativeness [Add to Longdo]
出群[しゅつぐん, shutsugun] (n) excellence; pre-eminence [Add to Longdo]
出世[しゅっせ, shusse] (n,vs) success in life; getting ahead; successful career; promotion; climbing the corporate ladder; eminence; (P) [Add to Longdo]
台地[だいち, daichi] (n) plateau; tableland; eminence; (P) [Add to Longdo]
卓出[たくしゅつ, takushutsu] (n,vs) excellence; superiority; preeminence; prevalence [Add to Longdo]
卓抜[たくばつ, takubatsu] (adj-na,n) excellence; superiority; preeminence; prevalence [Add to Longdo]
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no,adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P) [Add to Longdo]
猊下[げいか, geika] (n,n-suf) (hon) your highness; your grace; your eminence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eminence
   n 1: high status importance owing to marked superiority; "a
      scholar of great eminence" [syn: {eminence}, {distinction},
      {preeminence}, {note}]
   2: a protuberance on a bone especially for attachment of a
     muscle or ligament [syn: {tuberosity}, {tubercle},
     {eminence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top