ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emigre

EH1 M AH0 G R EY2   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emigre-, *emigre*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emigre(เอม'มะเกร) n. ผู้อพยพ -pl. emigres

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อพยพ[v.] (opphayop) EN: migrate ; move to ; evacuate ; remove   FR: migrer ; émigrer ; évacuer

CMU English Pronouncing Dictionary
EMIGRE    EH1 M AH0 G R EY2
EMIGRES    EH1 M AH0 G R EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emigre    (n) ˈɛmɪgrɛɪ (e1 m i g r ei)
emigres    (n) ˈɛməgrɛɪz (e1 m @ g r ei z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  emigre
      n 1: someone who leaves one country to settle in another [syn:
           {emigrant}, {emigre}, {emigree}, {outgoer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top