ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emigration

EH2 M AH0 G R EY1 SH AH0 N   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emigration-, *emigration*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emigration(เอมมะเกร'เชิน) n. การอพยพไปอยู่นอกประเทศหรือถิ่น,กลุ่มผู้อพยพ,การย้ายถิ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
emigration(n) การอพยพจากถิ่นฐาน,การอพยพโยกย้าย,การย้ายถิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emigrationการอพยพออกจากประเทศ, การย้ายถิ่นออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emigrationการย้ายถิ่นออก [ดู immigration ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emigrationการย้ายถิ่นออกนอกประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
emigration; diapedesis; diapiresisการคืบผ่าน (เม็ดเลือดขาว) [มีความหมายเหมือนกับ transmigration ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emigrationการย้ายถิ่นออก [เศรษฐศาสตร์]
emigrationการอพยพออก, จำนวนประชากรที่อพยพออกต่อประชากรทั้งหมด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Emigration and immigrationการเข้าเมืองและการออก [TU Subject Heading]
Emigration and immigration lawกฎหมายการเข้าเมืองและการออก [TU Subject Heading]
Emigration lawกฎหมายว่าด้วยการย้ายถิ่นออก [เศรษฐศาสตร์]
Emigration Rateอัตราการย้ายถิ่นออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What about people with boats? What kind of emigration controls they have?แล้วคนที่มากับเรือนั่นล่ะ มีการควบคุมยังไงกันบ้าง The Jackal (1997)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การอพยพ[N] emigration, See also: departure, migration, exodus, Syn. การโยกย้ายถิ่นฐาน, Example: สงครามกลางเมืองทำให้เกิดการอพยพหนีตายไปอยู่ต่างประเทศกันอย่างขนานใหญ่, Thai definition: การย้ายครอบครัวจากถิ่นหนึ่งไปอยู่อีกถิ่นหนึ่ง, ยกพวกย้ายจากถิ่นเดิมไป

CMU English Pronouncing Dictionary
EMIGRATION    EH2 M AH0 G R EY1 SH AH0 N
EMIGRATIONS    EH2 M AH0 G R EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emigration    (n) ˌɛmɪgrˈɛɪʃən (e2 m i g r ei1 sh @ n)
emigrations    (n) ˌɛmɪgrˈɛɪʃənz (e2 m i g r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出境检查[chū jìng jiǎn chá, ㄔㄨ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ, / ] emigration control [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswanderung {f} | Auswanderungen {pl}emigration | emigrations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エミグレーション[, emigure-shon] (n) emigration [Add to Longdo]
移民[いみん, imin] (n,vs,adj-no) (1) (sens) emigration; immigration; (2) emigrant; immigrant; (P) [Add to Longdo]
強制移住[きょうせいいじゅう, kyouseiijuu] (n) forced emigration [Add to Longdo]
出国カード[しゅっこくカード, shukkoku ka-do] (n) departure card; embarkation card; emigration card [Add to Longdo]
出入国[しゅつにゅうこく, shutsunyuukoku] (n) emigration and immigration [Add to Longdo]
亡命[ぼうめい, boumei] (n,vs) flight from one's country; seeking asylum; defection; emigration (for political reasons); (going into) exile; becoming a (political) refugee; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
亡命[ぼうめい, boumei] Emigration, Exil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emigration
   n 1: migration from a place (especially migration from your
      native country in order to settle in another) [syn:
      {emigration}, {out-migration}, {expatriation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top