ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emigrate

EH1 M AH0 G R EY2 T   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emigrate-, *emigrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emigrate[VI] อพยพย้ายถิ่นฐาน, See also: อพยพออกนอกประเทศหรือย้ายไปต่างถิ่น, Syn. immigrate, migrate
emigrate to[PHRV] ย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่, See also: ย้ายไปยัง
emigrate from[PHRV] อพยพมาจาก, See also: ย้ายมาจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emigrate(เอม'มะเกรท) vi. อพยพไปอยู่นอกประเทศ หรือถิ่น, See also: emigrative adj. ดูemigrate

English-Thai: Nontri Dictionary
emigrate(vi) อพยพ,อพยพโยกย้าย,ย้ายถิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emigrateย้ายถิ่นออกนอกประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
emigrateย้ายถิ่นฐาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They emigrated to Appalachia... in the late 1700s.อพยพมาแอพพอลลาเกียปี 1700 Heat (1995)
She was 4'9". She emigrated from Europe as a little girl.หล่อนสูงแค่ 4 ฟุด 9 หล่อนมาอพยพ มาจากยุโรปตอนยังเด็ก The Story of Us (1999)
According to my investigation, he emigrated to US at the age of 12, received masters in psychology, then graduated Harvard Law School, received MBA at Wharton and returned to Korea in 1999.จากข้อมูลที่ผมไปสืบหามานั้น เขาไปเรียนต่อที่อเมริกาตั้งแต่อายุ 12 เรียนจบปริญญาโททางด้านจิตวิทยา จากนั้นก็จบกฏหมายจากมหาลัยฮาร์วาร์ด จบ MBA ที่วาร์ตั้น แล้ว... Crazy First Love (2003)
His wife emigrated to Australia in 1997.ภรรยาเขาอพยพมาจากออสเตรเลียในปี 1997 Confession of Pain (2006)
And no one named samuel aboa emigrated from Sangalaและไม่มีคนชื่อ ซามูเอล จาก ซังกาล่า Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Emigrate to another country that's willing to accept himหรืออพยไปอยู่ประเทศอื่น ที่ยินดีรับเขา The Pirate Solution (2009)
My family emigrated here in 1755 to texas.ครอบครัวผมย้ายมาที่นี่ ที่เทคซัสปี 1755 History Repeating (2009)
In 1959, he emigrated to Russia.ในปี 1959 เขาย้ายไปอยู่ที่รัสเซีย Salt (2010)
Emigrated 1912. Been here ever since.อพยพในปี1912\ อยู่ที่นี้ตั้งแต่นั้นมา My Heart Will Go On (2011)
He emigrated to the states in 2005, found his new calling in the kitchen, and decided to open his own restaurant here in D.C.เขาอพยพมาสหรัฐฯในปี 2005 พบอาชีพใหม่ ทำงานในครัว เค้าตัดสินใจเปิดร้านของตัวเองในดีซี The Wake-Up Bomb (2011)
Do you want to emigrate?เธอจะอพยพหรอ ? Episode #1.9 (2011)
His father had emigrated from Italy and had stoked coal.พ่อย้ายมาจากอิตาลี และขายถ่านหิน American Hustle (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emigrateHis family emigrated from their mother country to Brazil forty years ago.
emigrateThese days, when people emigrate, it is not so much in search of sunshine, or food, or even servants.
emigrateThey are going to emigrate to America.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้ายถิ่น[V] migrate, See also: emigrate, move, Syn. ย้ายที่อยู่, ย้ายถิ่นที่อยู่, Example: ผู้คนนับหมื่นๆ พากันย้ายถิ่นมาอยู่ในเมืองหลวง เพื่อแสวงหาวิถีทางใหม่ในการทำมาหากิน, Thai definition: เปลี่ยนที่อยู่
อพยพ[V] emigrate, See also: move, evacuate, Syn. ย้ายถิ่น, Ant. ตั้งมั่น, ปักหลัก, ตั้งถิ่นฐาน, Example: คนจีนแต่ครั้งรัชกาลที่3 อพยพเข้ามาในไทย โดยรับจ้างเป็นแรงงานและมีอาชีพเป็นพ่อค้า, Thai definition: ย้ายจากถิ่นหนึ่งไปอยู่อีกถิ่นหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย้ายถิ่น[v. exp.] (yāi thin) EN: migrate ; emigrate ; move   FR: migrer

CMU English Pronouncing Dictionary
EMIGRATE    EH1 M AH0 G R EY2 T
EMIGRATED    EH1 M AH0 G R EY2 T IH0 D
EMIGRATES    EH1 M AH0 G R EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emigrate    (v) ˈɛmɪgrɛɪt (e1 m i g r ei t)
emigrated    (v) ˈɛmɪgrɛɪtɪd (e1 m i g r ei t i d)
emigrates    (v) ˈɛmɪgrɛɪts (e1 m i g r ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emigrate
   v 1: leave one's country of residence for a new one; "Many
      people had to emigrate during the Nazi period" [ant:
      {immigrate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top