ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emigrant

EH1 M AH0 G R AH0 N T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emigrant-, *emigrant*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emigrant(เอม'มะเกรินทฺ) adj.,n. (ผู้) ซึ่งอพยพไปอยู่ต่างถิ่น,ซึ่งย้ายไปอยู่ต่างถิ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
emigrant(n) ผู้อพยพ,ผู้อพยพโยกย้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emigrantผู้ย้ายถิ่นออก, ผู้ย้ายถิ่นออกนอกประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
emigrantผู้อพยพออกจากประเทศ, ผู้ย้ายถิ่นออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emigrantผู้ย้ายถิ่นออก [เศรษฐศาสตร์]
Emigrant ผู้ย้ายถิ่นออกนอกประเทศ หรือผู้ย้ายถิ่นออก (out-migrant)
บุคคลที่ถิ่นที่อยู่เมื่อตอนเริ่มต้นและตอนสุด ท้าย ของช่วงเวลาที่ทำการศึกษาแตกต่างกัน โดยพิจารณาในแง่ของถิ่นเดิม [สิ่งแวดล้อม]
Emigrant remittanceเงินส่งกลับประเทศ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emigrantThe emigrants have endured physical and mental pain.
emigrantThe ship carried hundreds of emigrants to the US.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ย้ายถิ่น[N] emigrant, Syn. ผู้อพยพ, Example: เมืองจิตตะกองในบังคลาเทศมีผู้ย้ายถิ่นหลบภัยออกนอกประเทศทีละมากๆ, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ยกพวกย้ายครอบครัวจากถิ่นหนึ่งไปอยู่อีกถิ่นหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อหนอนคูนหนวดดำ[n. exp.] (phīseūa nøn khūn nūat dam) EN: Common Emigrant   
ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา[n. exp.] (phīseūa nøn khūn thammadā) EN: Lemon Emigrant   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMIGRANT    EH1 M AH0 G R AH0 N T
EMIGRANTS    EH1 M AH0 G R AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emigrant    (n) ˈɛmɪgrənt (e1 m i g r @ n t)
emigrants    (n) ˈɛmɪgrənts (e1 m i g r @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, / ] emigrant; reside abroad, #10,405 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswanderer {m} | Auswanderer {pl}emigrant | emigrants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エミグラント[, emiguranto] (n) (obsc) emigrant [Add to Longdo]
移住者[いじゅうしゃ, ijuusha] (n) emigrant; immigrant [Add to Longdo]
移住民[いじゅうみん, ijuumin] (n) immigrant; emigrant [Add to Longdo]
移民[いみん, imin] (n,vs,adj-no) (1) (sens) emigration; immigration; (2) emigrant; immigrant; (P) [Add to Longdo]
海外移住者[かいがいいじゅうしゃ, kaigaiijuusha] (n) immigrant; emigrant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  emigrant
      n 1: someone who leaves one country to settle in another [syn:
           {emigrant}, {emigre}, {emigree}, {outgoer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top