ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emf

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emf-, *emf*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
EMF[ABBR] คำย่อจาก electromotive force, See also: แรงเคลื่อนไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emfabbr. electromotive force

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's an EMF meter.EMF มิเตอร์ Phantom Traveler (2005)
Dean, I know what an EMF meter is, but why is that it looks like as a busted up walkman?ดีน ฉันู้ว่าEMFมิเตอร์คืออะไร แต่ทำไมไอ้ตัวนี้มันดูเหมือนวอล์คแมนเลย Phantom Traveler (2005)
Well, it's bound to give off emf. So we'll just have to scan everything.อีเอมเอฟ น่าจะบอกได้นะ เราก็แค่สแกนมันทุกอย่างซะก็สิ้นเรื่อง Everybody Loves a Clown (2006)
- Did the bones give off emf?- อีเอ็มเอฟมีปฏิกริยาอะไรกับกระดูกไหม? Everybody Loves a Clown (2006)
What's emf?แล้วอีเอ็มเอฟคืออะไร? Everybody Loves a Clown (2006)
Well, there's no sulfur anywhere. How about the EMF?ไม่มีซัลเฟอร์เลย Bedtime Stories (2007)
I travel with an EMF meter, full-range spectrometer, infrared camera.ผมเดินทางไปกับเครื่องวัด EMF เครืองวัดระดับเต็มระยะ 1408 (2007)
Emf olivia was rocking the emf meter.โอลิเวียเปิดเครื่อง EMF ตอนเกิดเรื่อง Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
No emf,no hex bags,no silver.ไม่มีสัญญาณ emf, ของสาปแช่ง, เครื่องเงิน Yellow Fever (2008)
Emf's not gonna work with me around,is it?EMF คงใช้ไม่ได้ ถ้าฉันอยู่ใกล้ๆว่ามั้ย? Yellow Fever (2008)
no emf in the shower or anywhere else.ไม่พบ EMF ที่ฝักบัว รึที่อื่นเลย Wishful Thinking (2008)
Yeah, but where? I mean, there's no emf.ใช่ แต่ว่า ที่ไหนล่ะ เราไม่เจอคลื่นแม่เหล็กเลย After School Special (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
EMFINGER    EH1 M F IH0 NG ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
シチセンスズメダイ[, shichisensuzumedai] (n) banded sergeant (Abudefduf septemfasciatus) [Add to Longdo]
欧州通貨基金[おうしゅうつうかききん, oushuutsuukakikin] (n) European Monetary Fund; EMF [Add to Longdo]
真羽太[まはた;マハタ, mahata ; mahata] (n) (uk) sevenband grouper (species of fish, Epinephelus septemfasciatus); convict grouper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emf
   n 1: the rate at which energy is drawn from a source that
      produces a flow of electricity in a circuit; expressed in
      volts [syn: {voltage}, {electromotive force}, {emf}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top