ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emetic

IH0 M EH1 T IH0 K   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emetic-, *emetic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emetic[ADJ] ซึ่งทำให้อาเจียน
emetic[N] สิ่งที่ทำให้อาเจียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emetic(อิเมท'ทิค) adj. ซึ่งทำให้อาเจียน. n. ยาทำให้อาเจียน
antiemetic(แอนทีอิเมท' ทิค) n. ยาแก้อาเจียน

English-Thai: Nontri Dictionary
emetic(adj) ซึ่งทำให้อาเจียน,ซึ่งทำให้คลื่นเหียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emetic๑. -ทำให้อาเจียน [มีความหมายเหมือนกับ vomitive]๒. ยาอาเจียน [มีความหมายเหมือนกับ vomitory] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emetic Factorsปัจจัยทำให้อาเจียน [การแพทย์]
Emeticsยาทำอาเจียน,ยาทำให้อาเจียน,อาเจียน,ยาอาเจียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Homemade emetic.ยาให้อาเจียนแบบทำเอง Unknown Subject (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
EMETIC    IH0 M EH1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emetic    (n) ˈɪmˈɛtɪk (i1 m e1 t i k)
emetics    (n) ˈɪmˈɛtɪks (i1 m e1 t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
催吐[cuī tǔ, ㄘㄨㄟ ㄊㄨˇ, ] emetic (to provoke vomiting) [Add to Longdo]
催吐剂[cuī tǔ jì, ㄘㄨㄟ ㄊㄨˇ ㄐㄧˋ, / ] emetic (to provoke vomiting) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brechmittel {n} | Brechmittel {pl}emetic | emetics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
催吐薬[さいとやく, saitoyaku] (n) (See 吐剤) emetic [Add to Longdo]
吐き薬;吐薬[はきぐすり, hakigusuri] (n) (See 催吐薬,吐剤) emetic [Add to Longdo]
吐剤[とざい, tozai] (n) an emetic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  emetic
      n 1: a medicine that induces nausea and vomiting [syn: {emetic},
           {vomit}, {vomitive}, {nauseant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top