ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emery

EH1 M ER0 IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emery-, *emery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emery[N] ผงแร่ที่ใช้สำหรับขัดพื้นผิวสิ่งต่างๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emery(เอม'เมอรี่) n. กากหรือผงแร่ใช้เป็นผงขัดกระดาษทรายหรือที่ลับมีด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Emery, I fix the plumbing.คุณเอเมอรี่ ผมซ่อมประปา Manchester by the Sea (2016)
Mr. Emery, it's Lee again.คุณเอเมอรี่ ผมลีโทรมาอีก Manchester by the Sea (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดาษทราย[N] sandpaper, See also: emery paper, abrasive paper, Example: งานหล่อเรซินเริ่มจากร่างแบบ และเริ่มแกะลายด้วยปูนปลาสเตอร์ เพื่อทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนก่อนหล่อเรซิน เคลือบด้วยเจลโค้ตขัดแต่งด้วยกระดาษทราย และเครื่องขัดแต่งสีให้เหมือนของจริงด้วยสีอะคริลิค, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดาษที่มีด้านหนึ่งเป็นเม็ดๆ อย่างทราย ใช้สำหรับขัดไม้เป็นต้น
กากกะรุน[N] emery, See also: corundum, Syn. กากรุน, Example: เราใช้กากกะรุนขัดป้านน้ำชา, Thai definition: ผงของกะรุนที่เอามาผสมครั่งขัดของแข็ง เช่น ป้าน
กากรุน[N] Carborundum, See also: emery, Thai definition: ผงของกะรุนที่เอามาผสมครั่งขัดของแข็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กากรุน[n.] (kākrun) EN: Carborundum ; emery   
กระดาษทราย[n. exp.] (kradātsāi) EN: sand paper ; emery paper ; abrasive paper ; flint paper   FR: papier de verre [m] ; papier (d') émeri [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMERY    EH1 M ER0 IY0
EMERY'S    EH1 M ER0 IY0 Z
EMERYVILLE    EH1 M ER0 IY0 V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emery    (n) ˈɛməriː (e1 m @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱莫利维尔[Ài mò lì wéi ěr, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄌㄧˋ ㄨㄟˊ ㄦˇ, / ] Emeryville (city in California) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmirgelleinwand {f}emery cloth [Add to Longdo]
Schmirgelpapier {n}emery paper [Add to Longdo]
Schmirgelscheibe {f}emery wheel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウロコベニハゼ[, urokobenihaze] (n) Emery's goby (Trimma emeryi) [Add to Longdo]
エメリー[, emeri-] (n) emery [Add to Longdo]
エメリーズグレゴリー[, emeri-zuguregori-] (n) Emery's gregory (Stegastes emeryi) [Add to Longdo]
エメリーペーパー[, emeri-pe-pa-] (n) emery paper [Add to Longdo]
エメリーボード[, emeri-bo-do] (n) emery board [Add to Longdo]
金剛砂[こんごうしゃ, kongousha] (n) emery (powder) [Add to Longdo]
紙ヤスリ;紙やすり;紙鑢[かみヤスリ(紙ヤスリ);かみやすり(紙やすり;紙鑢), kami yasuri ( kami yasuri ); kamiyasuri ( kami yasuri ; kami yasuri )] (n) sandpaper; emery paper [Add to Longdo]
磨き紙[みがきがみ, migakigami] (n) emery paper [Add to Longdo]
磨研紙[まけんし, makenshi] (n) emery paper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emery
   n 1: a hard grey-black mineral consisting of corundum and either
      hematite or magnetite; used as an abrasive (especially as a
      coating on paper)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top