ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emersion

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emersion-, *emersion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emersion[N] การปรากฏออกมา, See also: การโผล่ออกมา, Syn. egress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emersion(อิเมอ'เชิน) n. การโผล่ออกมา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am repeatedly in art for her fiery choices, her total emersion in a process, her audacity, which borders on defiance, and her works of art, which actually seem to extrude from her subconscient mind.I am repeatedly in art for her fiery choices, her total emersion in a process, Loyal and True (2008)

Japanese-English: EDICT Dictionary
復円[ふくえん, fukuen] (n,vs) emersion (after an eclipse); egress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emersion
   n 1: (astronomy) the reappearance of a celestial body after an
      eclipse [syn: {egress}, {emersion}] [ant: {immersion},
      {ingress}]
   2: the act of emerging [syn: {emergence}, {emersion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top