ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emergent

IH2 M ER1 JH AH0 N T   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emergent-, *emergent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emergent[ADJ] ซึ่งปรากฏออกมาเป็นครั้งแรก, See also: ซี่งโผล่ออกมาเป็นครั้งแรก, Syn. efflorescent, emanant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emergent(อีเมอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งโผล่ออกมา,ซึ่งปรากฎออกมา,ฉุกเฉิน,ปัจจุบันทันด่วน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emergentฉุกเฉิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergent evolutionอุบัติวิวัฒนาการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you order an emergent 3-D M.R.I. for this patient?คุณสั่งทำเอ็มอาร์ไอสามมิติฉุกเฉิน ให้คนไข้คนนี้หรือ โอเค คุณโกรธ ฉันเข้าใจค่ะ Good Mourning (2009)
This is emergent!-แต่ฉันมาถึงก่อน Tainted Obligation (2009)
To me, the soul is an emergent process, an emergent entity that comes out of decades of perception and feedback.ระบบที่ตัวเองเข้าใจตัวเอง ให้ฉันจิตวิญญาณเป็นกระบวนการ ฉุกเฉิน, นิติบุคคลฉุกเฉินที่ออกมาจาก ทศวรรษที่ผ่านมา Is There Life After Death? (2011)
Time is not emergent.เวลาไม่ได้โผล่ออกมา Does Time Really Exist? (2011)
Well, for one, there's her emergent precognition.เปล่า แต่ว่า... เธอเริ่มพัฒนาพลังอ่านใจคนได้ Morgan (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing   FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
กลุ่มตลาดเกิดใหม่[n. exp.] (klum talāt koēt mai) EN: emerging markets   FR: marchés émergents [mpl]
เทคโนโลยีอุบัติใหม่[n. exp.] (thēknōlōyī ubattimai) EN: emerging technology   FR: nouvelle technologie [f] ; technologie émergente [f]
อุบัติใหม่[X] (ubattimai) EN: emerging   FR: émergent

CMU English Pronouncing Dictionary
EMERGENT    IH2 M ER1 JH AH0 N T
EMERGENT    IY1 M ER0 JH AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emergent    (j) ˈɪmˈɜːʴʤənt (i1 m @@1 jh @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
新興[しんこう, shinkou] (n,adj-no) rising; developing; emergent; (P) [Add to Longdo]
抽水植物[ちゅうすいしょくぶつ, chuusuishokubutsu] (n) emergent plant [Add to Longdo]
離水海岸[りすいかいがん, risuikaigan] (n) (See 沈水海岸) emergent coastline; emerged shoreline; negative shoreline; shoreline of emergence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emergent
   adj 1: occurring unexpectedly and requiring urgent action;
       "emergent repair of an aorta"
   2: coming into existence; "an emergent republic" [syn:
     {emergent}, {emerging}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top