ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emergence

IH2 M ER1 JH AH0 N S   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emergence-, *emergence*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emergence(อิเมอ'เจินซฺ) n. การโผล่ออกมา,การปรากฎออกมา,การวิวัฒนาการ

English-Thai: Nontri Dictionary
emergence(n) การออกไป,การปรากฏออกมา,การโผล่ออกมา,วิวัฒนาการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emergenceการอุบัติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergence๑. การโผล่ตัว๒. จุดธารผุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
emergenceemergence, จุดธารโผล่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I count from the emergence of one integral anomaly to the emergence of the next.ผมเริ่มนับจากตอนที่มันผิดปกติเป็นครั้งแรกเรื่อยมา The Matrix Reloaded (2003)
We can really begin to take a look at the emergence of the modern age with the enclosure movements of the great European commons in the fourteenth fifteenth and sixteenth century.เราลองมองย้อนกลับไปดูการเกิดขึ้น ของยุคสมัยใหม่ (เจเรมี ริฟกิน ประธาน สถาบันศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจ) โดยเริ่มที่ขบวนการ "ล้อมเขตที่ดิน" การล้อมเขตที่ดินสาธารณะในยุโรป The Corporation (2003)
Now, the bureau has been tracking the emergence of private intelligence networks, like the CIA or MI6, but for profit.ตอนนี้ทางหน่วยงานได้ติดตาม เครือข่ายหน่วยข่าวกรอง อย่างเช่น ซีไอเอ หรือ เอ็มไอ 6 Shadow Box (2012)
The emergence of those delusions would have caused difficulties in his relationships and jobs in the past.จะทำให้มีปัญหา เวลามีความสัมพันธ์หรือการทำงานในอดีต The Inspiration (2013)
An emergence point for whatever lives below.เป็นจุดเข้าออก ของตัวอะไรก็ตามที่อยู่ข้างใต้ Kong: Skull Island (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
EMERGENCE    IH2 M ER1 JH AH0 N S
EMERGENCE    IY1 M ER0 JH AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emergence    (n) ˈɪmˈɜːʴʤəns (i1 m @@1 jh @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erscheinung {f} | Erscheinungen {pl}emergence | emergences [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
羽化[うか, uka] (n,vs) emergence (of insects); growing wings and flying [Add to Longdo]
現出[げんしゅつ, genshutsu] (n,vs) appearance; emergence [Add to Longdo]
再出[さいしゅつ, saishutsu] (n,vs) reappearance; re-emergence [Add to Longdo]
創発[そうはつ, souhatsu] (n) emergence (in evolutionary theory, systems theory, etc.) [Add to Longdo]
百花繚乱;百花撩乱(iK)[ひゃっかりょうらん, hyakkaryouran] (n,vs,adj-no,adj-t,adv-to) many flowers blooming in profusion; a gathering of many beautiful women (talented people); simultaneous emergence of many talents and achievements [Add to Longdo]
離水海岸[りすいかいがん, risuikaigan] (n) (See 沈水海岸) emergent coastline; emerged shoreline; negative shoreline; shoreline of emergence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emergence
   n 1: the gradual beginning or coming forth; "figurines presage
      the emergence of sculpture in Greece" [syn: {emergence},
      {outgrowth}, {growth}]
   2: the becoming visible; "not a day's difference between the
     emergence of the andrenas and the opening of the willow
     catkins" [syn: {emergence}, {egress}, {issue}]
   3: the act of emerging [syn: {emergence}, {emersion}]
   4: the act of coming (or going) out; becoming apparent [syn:
     {egress}, {egression}, {emergence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top