ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emerge

IH2 M ER1 JH   
118 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emerge-, *emerge*
English-Thai: Longdo Dictionary
emerge(vi) ออกมา, โผล่ออกมา, ปรากฎออกมา, S. issue,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emerge[VI] ปรากฏออกมา, See also: ปรากฏตัว, ปรากฏ, Syn. appear, come out
emerge[VI] เป็นที่รู้จัก
emergent[ADJ] ซึ่งปรากฏออกมาเป็นครั้งแรก, See also: ซี่งโผล่ออกมาเป็นครั้งแรก, Syn. efflorescent, emanant
emergency[N] ภาวะเร่งด่วน, See also: ภาวะฉุกเฉิน, สถานการณ์ที่ต้องรีบเร่ง, Syn. accident, crisis, urgency
emerge from[PHRV] ทำให้ปรากฏออกมาจาก, See also: ทำให้ออกมาจาก, โผล่มาจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emerge(อีเมิร์จฺ') vi. โผล่ออกมา,ปรากฎออกมา,พัฒนา,มีตัวตน
emergence(อิเมอ'เจินซฺ) n. การโผล่ออกมา,การปรากฎออกมา,การวิวัฒนาการ
emergency(อิเมอ'เจินซี) n. ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,ภาวะปัจจุบันทันด่วน, Syn. strait
emergent(อีเมอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งโผล่ออกมา,ซึ่งปรากฎออกมา,ฉุกเฉิน,ปัจจุบันทันด่วน.

English-Thai: Nontri Dictionary
emerge(vt) ออกไป,โผล่,ปรากฏออกมา
emergence(n) การออกไป,การปรากฏออกมา,การโผล่ออกมา,วิวัฒนาการ
emergency(n) เหตุฉุกเฉิน,ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,เหตุปัจจุบันทันด่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emergenceการอุบัติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergence๑. การโผล่ตัว๒. จุดธารผุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
emergencyภาวะฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergencyภาวะฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergencyภาวะฉุกเฉิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergency brakeเบรกฉุกเฉิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Emergency Decreeพระราชกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Emergency Decreeพระราชกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergency dialingการต่อเลขหมายฉุกเฉิน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergency fundกองทุนฉุกเฉิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emergeมุมบรรจบ [การแพทย์]
Emerged Plants พืชโผล่เหนือน้ำ
พรรณไม้น้ำที่เจริญเติบโตอยู่ใต้น้ำบางส่วน และโผล่เหนือน้ำบางส่วน โดยมีรากหรือทั้งรากและลำต้นเจริญอยู่ในพื้นดินใต้น้ำ แล้วส่งส่วนของใบ และดอกขึ้นมาเจริญเหนือน้ำ เช่น บัวต่างๆ กกบางชนิด เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
emergenceemergence, จุดธารโผล่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Emergenciesภาวะฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
Emergenciesภาวะฉุกเฉิน,ฉุกเฉิน [การแพทย์]
Emergencies, Abdominalฉุกเฉินในช่องท้อง [การแพทย์]
Emergencies, Pediatricฉุกเฉินในเด็ก [การแพทย์]
Emergencies, Surgicalศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน [การแพทย์]
Emergencies, Thoracic Cardiovascularฉุกเฉินทางระบบทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือด [การแพทย์]
Emergencies, Trueภาวะฉุกเฉิน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Emergency Decree (n phrase uniq) พระราชกำหนด
See also: S. Royal Ordinance,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have an emergency call on line five from a Mr Hamm.มีโทรศัพท์ฉุกเฉินสาย 5 จากคุณแฮมม์ค่ะ Airplane! (1980)
Check down the field for emergency equipment.ตรวจสอบสนามบิน สำหรับอุปกรณ์ฉุกเฉิน Airplane! (1980)
I understand there's an emergency.ฉันเข้าใจว่ามีเหตุฉุกเฉิน Airplane! (1980)
Every piece of emergency equipment you can reach.อุปกรณ์ฉุกเฉินทุกชิ้นที่คุณหยิบถึง Airplane! (1980)
Tower to all emergency vehicles, runway is niner.หอควบคุมเรียก ยานพาหนะฉุกเฉิน รันเวย์ที่ 9 Airplane! (1980)
If you land too fast, use your emergency brakes. Red handle's right in front.ลงพื้นเร็วเกินไป ใช้เบรคฉุกเฉินของคุณ ที่จับสีแดงข้างหน้า Airplane! (1980)
I repeat: this is a police emergency.ผมทำซ้ำ นี่คือฉุกเฉินตำรวจ First Blood (1982)
-In an emergency, even you can do it.ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแม้คุณ สามารถทำมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
-What kind of emergency?สิ่งที่ชนิดของฉุกเฉิน? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Only communications of an emergency distress nature are allowed between the Leonov and Discovery.การสื่อสารเฉพาะฉุกเฉิน ธรรมชาติความทุกข์ที่ได้รับ อนุญาต ระหว่าง ลีอนอฟ และ ดิสคัเฟอ รี 2010: The Year We Make Contact (1984)
I am a trained cardiovascular respiratory emergency assist technician.ผมเคยฝึกปฐมพยาบาลโรคหัวใจ Spies Like Us (1985)
I had to take care of an emergency patient.ฉันมัวแต่ ต้องดูแลผู้ป่วย Vampire Hunter D (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emergeA few important facts emerged after the investigation.
emergeAfter the rain, the sun emerged from the clouds.
emergeAll of the money is reserved for emergencies.
emergeAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
emergeAn emergency may occur at any time.
emergeAre you OK for drinking water in an emergency?
emergeBelieve it or not, a monster emerged from the bush.
emergeBelieve it or not, a monster emerged from the cave.
emergeCall the police in an emergency.
emergeDon't look to me for any help except in case of emergency.
emergeEmergency exits must be kept free of blockages for public safety.
emergeFive minutes later she emerged from the kitchen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมายเลขฉุกเฉิน[N] emergency numbers
ไฟสำรอง[N] emergency generator, Example: หน่วยงานต่างๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานควรมีไฟสำรอง ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล, Thai definition: ไฟที่เตรียมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ในกรณีไฟดับ
วิกฤตการณ์[N] crisis, See also: emergency, Syn. วิกฤติการณ์, Example: ชาวมุสลิมได้รับผลกระทบกระเทือนจากวิกฤตการณ์นี้มากกว่าผู้อื่น, Thai definition: เหตุการณ์อันวิกฤต
เรื่องฉุกเฉิน[N] emergency, See also: necessity, scrape, difficulty, predicament, Syn. เรื่องเร่งด่วน, Example: เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเรื่องฉุกเฉิน, Count unit: เรื่อง
ภาวะคับขัน[N] critical situation, See also: emergency period, Example: บริษัทของเรากำลังตกอยู่ในภาวะคับขัน ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา, Thai definition: ภาวะที่ต้องทำหรือสู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ภาวะฉุกเฉิน[N] emergency, Example: รัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ว ภายหลังมีการจับกุมนายทหารบกที่ต้องหาว่าจะก่อการจลาจลขึ้น, Thai definition: ภาวะอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร หรืออันอาจทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือภาวะการรบหรือการสงคราม
ฉุกเฉิน[ADJ] emergency, See also: crisis, exigent, urgent, critical, Syn. เร่งด่วน, รีบด่วน, เร่งรีบ, ฉับพลัน, Ant. ปกติ, Example: รัฐบาลต้องกำลังตำรวจและทหารให้เตรียมพร้อมเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น, Thai definition: ที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน
ปรากฏตัว[V] appear, See also: emerge, turn up, show, Syn. เผยตัว, แสดงตัว, Example: รายงานข่าวแจ้งว่า อดีตแชมป์โลกวัย 29 ปี อาจจะปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกนับจากแขวนนวมเมื่อ 5 ปีก่อน
ประตูฉุกเฉิน[N] emergency exit, Syn. ทางออกฉุกเฉิน, Example: ห้ามเอาของมาวางเกะกะหน้าประตูฉุกเฉิน, Thai definition: ประตูทางออกพิเศษเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เหตุฉุกเฉิน[N] emergency, Syn. เรื่องฉุกเฉิน, เรื่องด่วน, Example: ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องช่วยกันแก้ไขทันที, Thai definition: เรื่องที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุกเฉิน[n.] (chukchoēn) EN: emergency ; crisis   FR: urgence [f] ; crise [f]
เหตุฉุกเฉิน[n. exp.] (hēt chukchoēn) EN: emergency   FR: situation critique [f]
ห้องฉุกเฉิน[n. exp.] (hǿng chukchoēn) EN: emergency room   FR: salle d'urgence [f]
กรณีฉุกเฉิน[n. exp.] (karanī chukchoēn) EN: emergency ; in case of emergency   
กรณีมีเหตุฉุกเฉิน[n. exp.] (karanī mī hēt chukchoēn) EN: in an emergency   
คับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing   FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
กลุ่มตลาดเกิดใหม่[n. exp.] (klum talāt koēt mai) EN: emerging markets   FR: marchés émergents [mpl]
เกิดขึ้น[v.] (koētkheun) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; crop up ; form   FR: se produire ; survenir ; arriver ; naître ; se former ; émerger ; surgir
หมายเลขฉุกเฉิน[n. exp.] (māilēk chukchoēn) EN: emergency numbers   FR: numéro d'appel d'urgence [m]
ภาวะฉุกเฉิน[n. exp.] (phāwa chukchoēn) EN: emergency   FR: cas d'urgence [fm]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMERGE    IH2 M ER1 JH
EMERGE    IY1 M ER0 JH
EMERGED    IH2 M ER1 JH D
EMERGED    IY1 M ER0 JH D
EMERGES    IY1 M ER0 JH AH0 Z
EMERGES    IH2 M ER1 JH AH0 Z
EMERGENT    IY1 M ER0 JH AH0 N T
EMERGENT    IH2 M ER1 JH AH0 N T
EMERGENCE    IH2 M ER1 JH AH0 N S
EMERGENCY    IY1 M ER0 JH AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emerge    (v) ˈɪmˈɜːʴʤ (i1 m @@1 jh)
emerged    (v) ˈɪmˈɜːʴʤd (i1 m @@1 jh d)
emerges    (v) ˈɪmˈɜːʴʤɪz (i1 m @@1 jh i z)
emergent    (j) ˈɪmˈɜːʴʤənt (i1 m @@1 jh @ n t)
emergence    (n) ˈɪmˈɜːʴʤəns (i1 m @@1 jh @ n s)
emergency    (n) ˈɪmˈɜːʴʤənsiː (i1 m @@1 jh @ n s ii)
emergencies    (n) ˈɪmˈɜːʴʤənsɪz (i1 m @@1 jh @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
救济[jiù jì, ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ, / ] emergency relief; to help the needy with cash or goods, #9,792 [Add to Longdo]
抢险[qiǎng xiǎn, ㄑㄧㄤˇ ㄒㄧㄢˇ, / ] emergency (measures); to react to an emergency, #10,032 [Add to Longdo]
急诊[jí zhěn, ㄐㄧˊ ㄓㄣˇ, / ] emergency call; emergency (medical) treatment, #11,790 [Add to Longdo]
急诊室[jí zhěn shì, ㄐㄧˊ ㄓㄣˇ ㄕˋ, / ] emergency room, #29,648 [Add to Longdo]
急刹车[jí shā chē, ㄐㄧˊ ㄕㄚ ㄔㄜ, / ] emergency braking, #37,047 [Add to Longdo]
百战百胜[bǎi zhàn bǎi shèng, ㄅㄞˇ ㄓㄢˋ ㄅㄞˇ ㄕㄥˋ, / ] emerge victorious in every battle; be ever-victorious, #59,097 [Add to Longdo]
急救站[jí jiù zhàn, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ ㄓㄢˋ, ] emergency desk; first aid office [Add to Longdo]
应急出口[yìng jí chū kǒu, ˋ ㄐㄧˊ ㄔㄨ ㄎㄡˇ, / ] emergency exit [Add to Longdo]
应急待命[yīng jí dài mìng, ㄐㄧˊ ㄉㄞˋ ㄇㄧㄥˋ, / ] emergency standby [Add to Longdo]
应急措施[yìng jí cuò shī, ˋ ㄐㄧˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, / ] emergency measure [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emergenz {f}emergence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
まさかの時[まさかのとき, masakanotoki] (exp) in time of need; for a rainy day; in case of emergency [Add to Longdo]
もしもの事;若しものこと[もしものこと, moshimonokoto] (exp) emergency; accident; rare possibility; unexpected occurrence [Add to Longdo]
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA [Add to Longdo]
イマージェンシー[, ima-jienshi-] (n) emergency [Add to Longdo]
エマージェンシー[, ema-jienshi-] (n) emergency [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非常用取り出しホール[ひじょうようとりだしホール, hijouyoutoridashi ho-ru] emergency eject hole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emerge
   v 1: come out into view, as from concealment; "Suddenly, the
      proprietor emerged from his office"
   2: come out of; "Water issued from the hole in the wall"; "The
     words seemed to come out by themselves" [syn: {issue},
     {emerge}, {come out}, {come forth}, {go forth}, {egress}]
   3: become known or apparent; "Some nice results emerged from the
     study"
   4: come up to the surface of or rise; "He felt new emotions
     emerge"
   5: happen or occur as a result of something [syn: {come forth},
     {emerge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top