ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emerald

EH1 M R AH0 L D   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emerald-, *emerald*, emeral
English-Thai: Longdo Dictionary
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emerald[N] มรกต
emerald[N] สีเขียวมรกต, See also: สีเขียวใสสว่างเหมือนมรกต
Emerald Isle[N] ประเทศไอร์แลนด์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emerald(เอม'เมอเริลดฺ) n. มรกต,สีเขียวเข้มและใส
emerald cutแบบเจียระไนเป็นรูปสี่เหลี่ยมและมุมกุด

English-Thai: Nontri Dictionary
emerald(n) มรกต,นิลสีเขียว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emerald buddha (Statue)พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร [TU Subject Heading]
Emerald Greenสีเขียวมรกต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then we can go on to the Emerald City and see my friend the Scarecrow.แล้วจะได้ไปเมืองมรกตกันเสียที ไปหาหุ่นไล่กาเพื่อนฉัน Return to Oz (1985)
It leads to the Emerald City!ถนนที่มุ่งสู่ดินแดนมรกต! Return to Oz (1985)
Your Majesty, they have discovered the Yellow Brick Road, and are on their way to the Emerald City.ฝ่าบาท พวกหล่อนเจอเส้นทางสีเหลืองแล้ว และกำลังมุ่งสู่เมืองมรกต Return to Oz (1985)
Well, Billina, that was the Emerald City.นั่นไง บิลลิน่า เมืองมรกต Return to Oz (1985)
Maybe he can tell us what happened to the Emerald City.บางทีเขาอาจบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมืองมรกต Return to Oz (1985)
What happened to the Emerald City?แล้วเกิดอะไรกับเมืองมรกต? Return to Oz (1985)
Where's the Scarecrow? What's happened to the Emerald City?เกิดอะไรขึ้นกับคุณหุ่นไล่กา และเมืองมรกต? Return to Oz (1985)
He conquered the Emerald City. He took all the emeralds.เขาทำลายเมือง แล้วเอามรกตไปหมด Return to Oz (1985)
The Nome King took the Scarecrow and all the emeralds back to his mountain.กษัตริย์โนมจับตัวเขาไป พร้อมด้วยมรกตไปยังหุบเขาของเขา Return to Oz (1985)
The emeralds...มรกตพวกนั้น... Return to Oz (1985)
We've come to ask you to release the Scarecrow and restore the Emerald City.เรามาเพื่อขอให้ปล่อนหุ่นไล่กา และทำให้เมืองมรกตเหมือนเดิม Return to Oz (1985)
All those emeralds in the Emerald City really belong to me.มรกตทั้งหมด ในเมืองมรกต แท้จริงเป็นของข้า Return to Oz (1985)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรกต[N] emerald, See also: oriental sapphire, Example: อาเจือใส่แหวนวงน้อยเป็นแหวนแถว มีมรกตเม็ดเล็กสลับทับทิมและบุษราคัมเล็กจิ๋ว, Count unit: ก้อน, เม็ด, Thai definition: แก้วหินสีเขียวใบไม้ในจำพวกนพรัตน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้วมรกต[n.] (kaēomørakot) EN: emerald   FR: émeraude [f]
มรกต[n.] (mørakot) EN: emerald ; oriental sapphire   FR: émeraude [f]
นกคัคคูมรกต[n. exp.] (nok khakkhū mørakot) EN: Asian Emerald Cuckoo   FR: Coucou émeraude [m]
นกเขาเขียว[n. exp.] (nok khao khīo) EN: Emerald Dove ; Green-winged Pigeon   FR: Colombine turvert [f] ; Colombe turvert (des Indes) [f]
พลอย[n.] (phløi) EN: gem ; precious stone ; sapphire ; emerald ; jewel   FR: gemme [f] ; pierre précieuse [f] ; saphir [m]
วัดพระแก้ว(มรกต)[n. prop.] (Wat Phra Kaēo (Mørakot)) EN: Temple of the Emerald Buddha   FR: temple du Bouddha d'émeraude [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMERALD    EH1 M R AH0 L D
EMERALD    EH1 M ER0 R AH0 L D
EMERALDS    EH1 M R AH0 L D Z
EMERALDS    EH1 M ER0 R AH0 L D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emerald    (n) ˈɛmərəld (e1 m @ r @ l d)
emeralds    (n) ˈɛmərəldz (e1 m @ r @ l d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
祖母绿[zǔ mǔ lǜ, ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ ㄌㄩˋ, 绿 / ] emerald, #64,127 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Smaragd {m} [min.] | Smaragde {pl}emerald | emeralds [Add to Longdo]
smaragdgrün {adj}emerald green [Add to Longdo]
Glanzkäfertaube {f} [ornith.]Emerald Dove [Add to Longdo]
Orangeschnabel-Berglori {m} [ornith.]Emerald Lorikeet [Add to Longdo]
Laucharassari {m} [ornith.]Emerald Toucanet [Add to Longdo]
Smaragdtangare {f} [ornith.]Emerald Tanager [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エメラルド[, emerarudo] (n) emerald; (P) [Add to Longdo]
エメラルドグリーン[, emerarudoguri-n] (n) emerald green [Add to Longdo]
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[, emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor [Add to Longdo]
金鳩[きんばと;キンバト, kinbato ; kinbato] (n) (uk) emerald dove (Chalcophaps indica) [Add to Longdo]
翠玉[すいぎょく, suigyoku] (n) emerald; jade [Add to Longdo]
碧色[へきしょく, hekishoku] (n) green; emerald [Add to Longdo]
緑玉[りょくぎょく, ryokugyoku] (n) emerald [Add to Longdo]
緑玉石[りょくぎょくせき, ryokugyokuseki] (n) emerald [Add to Longdo]
緑細大蜥蜴[みどりほそおおとかげ;ミドリホソオオトカゲ, midorihosoootokage ; midorihosoootokage] (n) (uk) (See エメラルドツリーモニター) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor [Add to Longdo]
緑色(P);翠色[みどりいろ(P);りょくしょく(緑色);すいしょく(翠色), midoriiro (P); ryokushoku ( ryokushoku ); suishoku ( sui shoku )] (adj-na,n,adj-no) green; emerald green; green color of new foliage; verdure; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emerald
   n 1: a green transparent form of beryl; highly valued as a
      gemstone
   2: a transparent piece of emerald that has been cut and polished
     and is valued as a precious gem
   3: the green color of an emerald

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top