ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emend

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emend-, *emend*, emen
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emend[VT] ปรับเปลี่ยนข้อเขียน, See also: ตรวจแก้ข้อเขียน, แก้ไขข้อเขียน, Syn. correct, edit, revise
emendate[VT] ปรับเปลี่ยนข้อเขียน, See also: ตรวจแก้ข้อเขียน, แก้ไขข้อเขียน, Syn. correct, edit, revise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emend(อิเมนดฺ') vt. ตรวจทาน,ปรู๊ฟ,แก้ไข,
emendate(อิเมน'เดท) vt. ตรวจทาน,แก้ไข,ปรุ๊ฟ.
tremendous(ทรีเมน'เดิส) adj. ใหญ่โตมาก,อย่างยิ่ง,มากมาย,น่ากลัว,น่าตกตะลึง,ยอดเยี่ยม., See also: tremendousness n., Syn. prodigious,huge,enormous,wonderful

English-Thai: Nontri Dictionary
emend(vt) แก้ไข,ทำให้ดีขึ้น,ตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ
tremendous(adj) ใหญ่โต,น่าเกรงขาม,น่ากลัว,มหึมา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Brackium Emendo!เบรเคี่ยม อีเม็นโด Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มหาศาล[adj.] (mahāsān) EN: immense ; huge ; gigantic ; vast ; enormous ; tremendous   FR: immense ; gigantesque ; énorme ; grandiose
มหาศาล[adv.] (mahāsān) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly   FR: immensément ; infiniment ; énormément
มหึมา[adj.] (maheumā) EN: gigantic ; enormous ; huge ; immense ; great ; tremendous   FR: immense ; gigantesque ; énorme
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāi-kāikøng) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously   FR: massivement
เป็นอันมาก[adv.] (pen-anmāk) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously   FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emend    (v) ˈɪmˈɛnd (i1 m e1 n d)
emends    (v) ˈɪmˈɛndz (i1 m e1 n d z)
emended    (v) ˈɪmˈɛndɪd (i1 m e1 n d i d)
emending    (v) ˈɪmˈɛndɪŋ (i1 m e1 n d i ng)
emendation    (n) ˌiːmɛndˈɛɪʃən (ii2 m e n d ei1 sh @ n)
emendations    (n) ˌiːmɛndˈɛɪʃənz (ii2 m e n d ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emendation {f}; Berichtigung {f}; Verbesserung {f} | Emendationen {pl}; Berichtigungen {pl}; Verbesserungen {pl}emendation | emendations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偉;豪[えら, era] (pref) tremendous; huge [Add to Longdo]
堪ったものではない[たまったものではない, tamattamonodehanai] (exp) (1) (uk) (emphatic form of 堪らない) (See 堪らない・たまらない・1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) (uk) (See 堪らない・たまらない・2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) (uk) (See 堪らない・たまらない・3) tremendous; out of this world; irresistible [Add to Longdo]
堪らない[たまらない, tamaranai] (exp,adj-i) (1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) tremendous; out of this world; irresistible; (P) [Add to Longdo]
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P) [Add to Longdo]
豪雪[ごうせつ, gousetsu] (n) tremendous snowfall [Add to Longdo]
人気沸騰[にんきふっとう, ninkifuttou] (n,vs) (enjoy) tumultuous (tremendous, overwhelming) popularity [Add to Longdo]
甚だしい(P);甚しい(io)[はなはだしい, hanahadashii] (adj-i) extreme; excessive; terrible; intense; severe; serious; tremendous; heavy (damage); (P) [Add to Longdo]
凄まじい(P);凄じい(io)[すさまじい, susamajii] (adj-i) terrific; fierce; terrible; tremendous; dreadful; awful; amazing; absurd; cutthroat; intense; (P) [Add to Longdo]
絶大[ぜつだい, zetsudai] (adj-na,n) tremendous; immense; (P) [Add to Longdo]
突拍子も無い;突拍子もない[とっぴょうしもない, toppyoushimonai] (adj-i) astounding; tremendous; crazy; exorbitant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  emend
      v 1: make improvements or corrections to; "the text was emended
           in the second edition"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top