ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embryology

EH2 M B R IY0 AA1 L AH0 JH IY0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embryology-, *embryology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embryology[N] การศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาการของตัวอ่อนของมนุษย์
embryology[N] วิชาว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตและพัฒนาการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embryology(เอมบริออล'ละจี) n. วิชาว่าด้วย embryo (ดู), See also: embryologic adj. ดูembryology embryological adj. ดูembryology

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
embryologyวิทยาเอ็มบริโอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embryologyคัพภวิทยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embryologyคัพภวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embryologyวิทยาเอ็มบริโอ [TU Subject Heading]
Embryologyเอ็มบริย์โอ,วิทยา,วิทยาเอ็มบริโอ,คัพภวิทยา,เอ็มไบรโอวิทยา,วิชาเอมบริโอ [การแพทย์]
Embryology (Human)คัพวิทยา (มนุษย์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBRYOLOGY    EH2 M B R IY0 AA1 L AH0 JH IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胚胎学[pēi tāi xué, ㄆㄟ ㄊㄞ ㄒㄩㄝˊ, / ] embryology, #75,828 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
形成体[けいせいたい, keiseitai] (n) organizer (in vertebrate embryology) [Add to Longdo]
実験発生学[じっけんはっせいがく, jikkenhasseigaku] (n) experimental embryology [Add to Longdo]
胎生学[たいせいがく, taiseigaku] (n) (See 発生学) embryology [Add to Longdo]
発生学[はっせいがく, hasseigaku] (n) embryology [Add to Longdo]
比較発生学[ひかくはっせいがく, hikakuhasseigaku] (n) comparative embryology [Add to Longdo]
卵割[らんかつ, rankatsu] (n) cleavage (in embryology); segmentation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  embryology
      n 1: the branch of biology that studies the formation and early
           development of living organisms

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top