ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embryo

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embryo-, *embryo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embryo(n) ตัวอ่อนของคน, สัตว์, See also: ต้นอ่อนของพืช
embryo(n) ระยะแรกเริ่ม
embryology(n) การศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตและพัฒนาการของตัวอ่อนของมนุษย์
embryology(n) วิชาว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตและพัฒนาการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embryo(เอม'บรีโอ) n. ทารกในครรภ์ระหว่าง1-8 อาทิตย์,ตัวอ่อน,ต้นอ่อนที่อยู่ในเมล็ดพืช,ระยะแรกเริ่ม, See also: embryoid adj., Syn. seed
embryology(เอมบริออล'ละจี) n. วิชาว่าด้วย embryo (ดู), See also: embryologic adj. ดูembryology embryological adj. ดูembryology

English-Thai: Nontri Dictionary
embryo(adj) อยู่ในขั้นต้น,อยู่ในระยะเริ่มแรก,ที่ยังเป็นตัวอ่อน
embryo(n) ทารกในครรภ์,ตัวอ่อน,ขั้นต้น,ระยะเริ่มแรก
embryonic(adj) ในขั้นต้น,เป็นตัวอ่อน,เพิ่งเริ่มก่อตัว,ยังไม่โต,เริ่มแรก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
embryoเอ็มบริโอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embryoตัวอ่อน, เอ็มบริโอ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
embryoเอ็มบริโอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
embryo sacถุงเอ็มบริโอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
embryogenesis; embryogenyการเกิดเอ็มบริโอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
embryogeny; embryogenesisการเกิดเอ็มบริโอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
embryologyวิทยาเอ็มบริโอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embryologyคัพภวิทยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
embryotoxon, anterior; arcus juvenilisเส้นขอบกระจกตาวัยเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embryotoxon, posteriorขอบวงด้านในกระจกตาหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embryoตัวคัพภ,เอ็มบริย์โอ,เอ็มบริโอ,ตัวอ่อน,คัพภ,ตัวคัพภะ,ตัวอ่อนในครรภ์มารดา,คัพภะ,ทารกในครรภ์ที่ยังเป็นตัวอ่อน,เอมไบรโอ,ทารกในครรภ์,ตัวอ่อนในครรภ์,ทารกขณะอยู่ในครรภ์ [การแพทย์]
Embryoจมูกข้าว [การแพทย์]
embryoembryo, ระยะการพัฒนาของตัวอ่อนที่อยู่ในช่วงระหว่าง 9 สัปดาห์หลังจากปฏิสนธิ ต่อเนื่องจากเซลล์ตัวอ่อนระยะที่พัฒนาไปเป็นเซลล์ใดก็ได้ (totipotent cell) กลายเป็นตัวอ่อนที่มีอวัยวะพื้นฐาน ระยะตัวอ่อนนี้รวมถึงระยะ zygote blastocyst และ pre-embryo [ชีวจริยธรรม]
embryoเอ็มบริโอ, ตัวอ่อนหรือต้นอ่อนของสิ่งมีชีวิตในระยะนับต่อจากไซโกตไปจนคลอด หรือออกจากไข่ หรือระยะงอกออกจากเมล็ดพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
embryo banksembryo banks, ธนาคารตัวอ่อน [ชีวจริยธรรม]
embryo sacถุงเอ็มบริโอ, ส่วนที่มีลักษณะคล้ายถุงอยู่ภายในออวุลของพืช เปลี่ยนแปลงมาจากเมกะสปอร์  ภายในถุงเอ็มบริโอมีเซลล์ไข่และโพลานิวเคลียส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Embryo splittingEmbryo splitting, การโคลนนิ่งตัวอ่อน (embryo cloning) เนื่องจากเป็นการทำให้เกิดตัวอ่อนหลายตัวที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน โดยที่เซลล์ของตัวอ่อนจะถูกแบ่งออกไปตั้งแต่เซลล์ยังอยู่ในระยะที่สามารถ แบ่งตัวเพื่อเกิดตัวอ่อนที่เหมือนกันได้ และเซลล์ที่ถูกแยกไปจะสามารถพัฒนาเป็นตัว [ชีวจริยธรรม]
Embryo transferการย้ายฝากตัวอ่อน [TU Subject Heading]
Embryo transplantationการย้ายฝากตัวอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Embryo transplantationการย้ายฝากตัวอ่อน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
embryologist(n) นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน, See also: embryo

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอ็มบริโอ(n) embryo, Thai Definition: ตัวอ่อนของสัตว์ หรือต้นอ่อนของพืชที่ยังไม่เจริญเติบโตจนถึงขั้นที่มีอวัยวะครบบริบูรณ์, Notes: (อังกฤษ)
ตัวอ่อน(n) caterpillar, See also: embryo, Example: ตัวอ่อนของมดซึ่งเกิดจากนางพญาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ทารกในครรภ์, ลูกอ่อนในครรภ์ที่จะเติบโตต่อไป
ตัวอ่อน(n) caterpillar, See also: embryo, Example: ตัวอ่อนของมดซึ่งเกิดจากนางพญาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ทารกในครรภ์, ลูกอ่อนในครรภ์ที่จะเติบโตต่อไป
จาวมะพร้าว(n) embryo bud of a coconut tree, Example: จาวมะพร้าวนำมาทานได้ แต่ต้องเลือกดูจาวที่ไม่มีเชื้อรา, Count Unit: จาว, Thai Definition: ส่วนของพืชที่งอกในมะพร้าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ็มบริโอ[embriō] (n) EN: embryo  FR: embryon [m]
ต้นอ่อน[ton øn] (n) FR: embryon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBRYO EH1 M B R IY0 OW2
EMBRYOS EH1 M B R IY0 OW2 Z
EMBRYONIC EH2 M B R IY0 AA1 N IH0 K
EMBRYOLOGY EH2 M B R IY0 AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embryo (n) ˈɛmbrɪəʳə (e1 m b r i@ @)
embryos (n) ˈɛmbrɪəʳuz (e1 m b r i@ u z)
embryonic (j) ˌɛmbrɪˈɒnɪk (e2 m b r i o1 n i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胚胎[pēi tāi, ㄆㄟ ㄊㄞ, ] embryo, #10,690 [Add to Longdo]
雏形[chú xíng, ㄔㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] embryonic form; fledgling stage; prototype, #21,313 [Add to Longdo]
胚胎学[pēi tāi xué, ㄆㄟ ㄊㄞ ㄒㄩㄝˊ, / ] embryology, #75,828 [Add to Longdo]
胚胎发生[pēi tāi fā shēng, ㄆㄟ ㄊㄞ ㄈㄚ ㄕㄥ, / ] embryogenesis [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Embryo {n} [anat.] | Embryen {pl}embryo | embryos [Add to Longdo]
Embryologie {f}embryology [Add to Longdo]
embryonal {adj} [biol.]embryonic [Add to Longdo]
embryonal {adv}embryonically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ES細胞[イーエスさいぼう, i-esu saibou] (n) (abbr) (See 胚性幹細胞) embryonic stem cell [Add to Longdo]
エンブリオ[enburio] (n) embryo [Add to Longdo]
形成体[けいせいたい, keiseitai] (n) organizer (in vertebrate embryology) [Add to Longdo]
実験発生学[じっけんはっせいがく, jikkenhasseigaku] (n) experimental embryology [Add to Longdo]
堕ろす[おろす, orosu] (v5s) to abort (an embryo or fetus) (negative nuance) [Add to Longdo]
胎児(P);胎仔[たいじ, taiji] (n,adj-no) embryo; fetus; foetus; (P) [Add to Longdo]
胎児死亡[たいじしぼう, taijishibou] (n) fetal death (foetal); embryonic demise [Add to Longdo]
胎生学[たいせいがく, taiseigaku] (n) (See 発生学) embryology [Add to Longdo]
胎膜[たいまく, taimaku] (n) embryonic membrane; fetal membrane; foetal membrane [Add to Longdo]
凍結胚[とうけつはい, touketsuhai] (n) frozen embryo [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
胎児[たいじ, taiji] Embryo, Foetus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embryo
   n 1: (botany) a minute rudimentary plant contained within a seed
      or an archegonium
   2: an animal organism in the early stages of growth and
     differentiation that in higher forms merge into fetal stages
     but in lower forms terminate in commencement of larval life
     [syn: {embryo}, {conceptus}, {fertilized egg}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top