ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embry-

EH1 M B R IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: embry, -embry-, *embry*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The body mistakenly identifies the embryo... as an unwanted foreign substance... and creates antibodies to fight and reject it.ตัวอ่อนเป็นวัตถุแปลกปลอมที่ไม่ต้องการ และสร้างแอนติบอดี้มาต่อสู้ และขับมันออก Junior (1994)
From this equation comes the idea for the drug, Expectane... which acts to neutralize the interfering antibodies... and promote successful embryo attachment.จากแนวความคิดนั้น จึงมีการสร้างยาเอ็กซ์เพกเทน ซึ่งทำให้แอนติบอดี้มีสถานะเป็นกลาง และช่วยส่งเสริมให้ไข่มีการฝังตัว Junior (1994)
There's plenty of room to hold the embryo through the first trimester.มีที่ว่างพอจะฝังตัวอ่อนได้สามเดือน Junior (1994)
So embryo three is entering its two-to-four stage.ตัวอ่อนหมายเลขสามเข้าสู่ภาวะที่สองจากสี่ Junior (1994)
The embryo will break down... and be reabsorbed naturally into your body.และเดี๋ยวก็จะกลืนเข้ากับร่างกายนายเอง Junior (1994)
When a woman comes here for an exam, We implant a cloned embryoเมื่อมีผู้หญิงมารับการตรวจ เราจะปลูกถ่ายตัวอ่อนโคลนไว้ในตัวเธอ Æon Flux (2005)
The heartbeat of the embryo is getting faster and the movement of it becomes desperateเสียงหัวใจของเด็กในท้อง จะเต้นเร็วกว่า และเด็กจะเคลื่อนตัว อย่างรุนแรง Jenny, Juno (2005)
You little embryos.เด็กๆจริงๆ Dasepo Naughty Girls (2006)
Uh, prior to implantation, our embryo was accidentally switched with another client's.ก่อนที่จะทำการฝังตัวอ่อน ตัวอ่อนของคุณเกิดสับเปลี่ยนกับลูกค้าคนอื่น It Takes Two (2006)
No, I'm afraid your embryo didn't take.ไม่ ผมเกรงว่าตัวอ่อนของคุณไม่ได้ถูกนำไปใช้ It Takes Two (2006)
Implanting a woman with an embryo created by any means other than fertilization is illegal.ใส่ใจกับผู้หญิงที่ มีทารกในครรภ์ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยวิธีอื่น นอกเหนือจากการปฏิสนธิ มันผิดกฎหมาย Resurrection (2008)
This is where they implanted the embryos, but this isn't where the actual cloning would take place.นี่เป็นที่เขาฝังตัวอ่อน แต่ไม่ใช่ สถานที่จริงๆที่ ใช้ในการทำโคลนนิ่ง Resurrection (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBRY    EH1 M B R IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Embryo {n} [anat.] | Embryen {pl}embryo | embryos [Add to Longdo]
Embryologie {f}embryology [Add to Longdo]
embryonal {adj} [biol.]embryonic [Add to Longdo]
embryonal {adv}embryonically [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top