ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embroil

EH0 M B R OY1 L   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embroil-, *embroil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embroil in[PHRV] ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของ (สิ่งที่ไม่น่ายินดี), See also: ทำให้เข้าไปมีส่วนร่วมใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embroil(เอมบรอล') vt. ทำให้ไม่ลงรอยกัน,นำเข้ามาพัวพัน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ซับซ้อน., See also: embroiler n. ดูembroil embroilment n. ดูembroil

English-Thai: Nontri Dictionary
embroil(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน,ทำให้ซับซ้อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The university isn't gonna get itself embroiled in that kind of controversy, not in this charged climate.มหาวิทยาลัยอยู่ไม่ได้หรอกนะถ้าไปขวางเขา ก็ไม่ได้ทุนสักเก๊เดียว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
That sheet on which she embroiled fantails once spread it so as to cover her faceแผ่นนั้น ที่เธอเคยปัก แผ่ออกคลุมหน้าเธอ Pathology (2008)
Were embroiled in bitter court battlesเกี่ยวพันกับคดีในศาล Pleasure Is My Business (2009)
DON'T EMBROIL ME IN POLITICS NOW.อย่าเอาการเมืองมาสอดไส้ ตอนนี้ Skyfall (2012)
Well, I will not embroil the truth.ดีฉันจะไม่ลงรอยกันความจริง In the Heart of the Sea (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embroilThey did not wish to become embroiled in the dispute.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โยง[V] embroil, See also: concern, implicate, involve, enmesh, entangle, Syn. เกี่ยวเนื่อง, โยงใย, Example: ผู้ต้องหาให้การโยงไปถึงอีกคนหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พัวพันอยู่ใน[v. exp.] (phūaphan yū nai) EN: be involved in ; be caught up in ; be embroiled in ; be mixed up in   FR: être impliqué dans
ตกกระไดพลอยโจน[v. exp.] (tok kradai phløi jōn) EN: confess ; follow through after a false step ; be compromised ; get embroiled ; be an innocent victim   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBROIL    EH0 M B R OY1 L
EMBROILED    EH0 M B R OY1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embroil    (v) ˈɪmbrˈɔɪl (i1 m b r oi1 l)
embroils    (v) ˈɪmbrˈɔɪlz (i1 m b r oi1 l z)
embroiled    (v) ˈɪmbrˈɔɪld (i1 m b r oi1 l d)
embroiling    (v) ˈɪmbrˈɔɪlɪŋ (i1 m b r oi1 l i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embroil
   v 1: force into some kind of situation, condition, or course of
      action; "They were swept up by the events"; "don't drag me
      into this business" [syn: {embroil}, {tangle}, {sweep},
      {sweep up}, {drag}, {drag in}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top