ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embroider

EH0 M B R OY1 D ER0   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embroider-, *embroider*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
embroider (vt ) add fictitious or exaggerated details into something to make it more interesting
See also: S. exaggerate, embellish, elaborate, R. exaggerate, embellish, elaborate

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embroider[VT] เย็บปักถักร้อย, See also: ปัก, ปักผ้า, ปักลวดลาย, Syn. knit, stitch, weave
embroider[VT] เสริมแต่งเรื่องราวให้น่าสนใจ, Syn. embellish, exaggerate
embroidery[N] การเย็บปักถักร้อย, Syn. embellishment, needlework, ornamentation
embroidery[N] การเสริมแต่งเรื่องเพื่อให้สนใจมากขึ้น, Syn. embellishment, exaggeration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embroider(เอมบรอย'เดอะ) v. ถัก,ถักลาย,ร้อย,เย็บปักถักร้อย,ตกแต่ง. ., See also: embroideer n. ดูembroider embroidery n. ดูembroider

English-Thai: Nontri Dictionary
embroider(vt) ถัก,ร้อย,เย็บปักถักร้อย,ตกแต่ง
embroidery(n) การถัก,การร้อย,การเย็บปักถักร้อย,การตกแต่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
embroideryงานเย็บปักถักร้อย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embroideryการเย็บปักถักร้อย [TU Subject Heading]
Embroideryเย็บปักถักร้อย [การแพทย์]
Embroidery industryอุตสาหกรรมการเย็บปักถักร้อย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I embroidered this case for her myself, and I keep it here always.ฉันปักปลอกหมอนนี้เองเเละเก็บมันไว้ตรงนี้ตลอด Rebecca (1940)
Such snow-scenes are embroidered, too.อย่างกับฉากหิมะที่ถูกกลับหัวเลยนะครับ A Short Film About Love (1988)
The lapels should be blue, there's no green in the embroidery.ปกเสื้อของแท้ต้องมีสีฟ้า และไม่แต่งด้วยด้ายสีเขียว Rock Star (2001)
- You paint tables, play the piano and embroider cushions.-พวกเธอวาดลวดลายบนโต๊ะและเล่นเปียโน และปักหมอน Pride & Prejudice (2005)
# Like those stars embroidered in my eyes#ประหนึ่งหมู่ดวงดาว ที่พร่างพราวอยู่ในตาของฉัน 200 Pounds Beauty (2006)
# Like those stars embroidered in my eyes# ประหนึ่งดวงดาว ที่พร่างพราวอยู่ในตาของฉัน 200 Pounds Beauty (2006)
# Like those stars embroidered in my eyes# ประหนึ่งดวงดาว ที่พร่างพราวอยู่ในตาของฉัน 200 Pounds Beauty (2006)
You can do a running cross-stitch, finish it with an embroidery knot?คุณปักครอสติชเป็น เย็บผ้าเป็นใช่ใหม? Shooter (2007)
Your Gran embroidered this blanket for you.ย่าของเธอทำผ้าห่มให้เธอแน่ะ Episode #3.3 (2009)
Perhaps you should embroider a red A on your wardrobe, abominable tramp.บางทีเธอน่าจะปักตัวเอสีแดง ไว้บนตู้เสื้อผ้านะ ยัยนมบูด Easy A (2010)
You, Ser, is that the black bat of Harrenhal I see embroidered on your coat?ท่าน นั่นใช่ค้างคาวคำของแฮร์อินฮอลหรือไม่ ที่ปักอยู่บนเสื้อท่าน Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Embroidery in the room...ผ้าปักในห้อง Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embroiderShe embroidered her initials on a white handkerchief.
embroiderShe gave me charming embroideries.
embroiderTake a look at this beautiful embroidery made with great effort.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เย็บปักถักร้อย[N] embroidery, See also: needlework, sewing, Syn. การเย็บผ้า, Example: คนสมัยโบราณผู้หญิงมักรู้เรื่องเย็บปักถักร้อย ส่วนผู้ชายจะรู้เรื่องการล่าสัตว์มากกว่า, Thai definition: งานฝีมือที่ใช้เข็มและด้ายปักบนผ้า
ปัก[V] embroider, Example: เจือจันทร์กำลังปักผ้าอยู่ที่โต๊ะเล็กริมลานหลังบ้านตามเคย, Thai definition: เอาด้าย ไหม หรือดิ้นเป็นต้น สอดด้วยเข็มลงไปบนผืนผ้าให้เป็นลวดลายต่างๆ
สะดึง[N] embroidery hoop, See also: embroidery frame, Example: อุปกรณ์สำหรับการปักริบบิ้นมือเบื้องต้น ได้แก่ ริบบิ้น ไหมปักสีต่างๆ กระดาษลอกลาย กระดาษคาร์บอน เข็มปัก สะดึง หมอนเข็ม, Count unit: อัน, Thai definition: กรอบไม้สำหรับขึงผ้าที่จะใช้เย็บเป็นจีวร, กรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าในเวลาปักดิ้นหรือไหม, ขอบไม้สำหรับขึงเปลมี 4 ด้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุน[v.] (chun) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery   FR: raccommoder ; repriser ; stopper
กรอง[v.] (krøng) EN: string ; stitch together ; embroider   
ปัก[v.] (pak) EN: embroider   FR: broder
ร้อย[v.] (røi) EN: string together ; thread ; cord ; embroider ; weave   FR: enfiler
สะดึง[n.] (sadeung) EN: embroidery frame ; embroidery hoop   
เย็บปักถักร้อย[n. exp.] (yep pak thakrøi) EN: embroidery ; needlework ; sewing   
เย็บปักถักร้อย[v. exp.] (yep pak thakrøi) EN: do needlework ; do embroidery ; embroider   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBROIDER    EH0 M B R OY1 D ER0
EMBROIDERY    EH0 M B R OY1 D ER0 IY0
EMBROIDERED    EH0 M B R OY1 D ER0 D
EMBROIDERER    EH0 M B R OY1 D ER0 ER0
EMBROIDERERS    EH0 M B R OY1 D ER0 ER0 Z
EMBROIDERIES    EH0 M B R OY1 D ER0 IY0 Z
EMBROIDERING    EH0 M B R OY1 D ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embroider    (v) ˈɪmbrˈɔɪdər (i1 m b r oi1 d @ r)
embroiders    (v) ˈɪmbrˈɔɪdəz (i1 m b r oi1 d @ z)
embroidery    (n) ˈɪmbrˈɔɪdəriː (i1 m b r oi1 d @ r ii)
embroidered    (v) ˈɪmbrˈɔɪdəd (i1 m b r oi1 d @ d)
embroidering    (v) ˈɪmbrˈɔɪdərɪŋ (i1 m b r oi1 d @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺绣[cì xiù, ㄘˋ ㄒㄧㄡˋ, / ] embroider, #20,197 [Add to Longdo]
绣花鞋[xiù huā xié, ㄒㄧㄡˋ ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄝˊ, / ] embroidered shoes, #67,322 [Add to Longdo]
[qǐ, ㄑㄧˇ, ] embroidered banner, #90,874 [Add to Longdo]
刺绣品[cì xiù pǐn, ㄘˋ ㄒㄧㄡˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] embroidery, #182,670 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] embroidery, #249,059 [Add to Longdo]
绷子[bēng zi, ㄅㄥ ㄗ˙, / ] embroidery frame; hoop; tambour, #272,074 [Add to Longdo]
缠头[chán tóu, ㄔㄢˊ ㄊㄡˊ, / ] embroidered headband used as decoration by actors or in Hui nationality; to reward an actor with brocade headband [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] embroidered collar; expose [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンブロイダリー[, enburoidari-] (n) embroidery [Add to Longdo]
エンブロイダリーレース[, enburoidari-re-su] (n) embroidery lace [Add to Longdo]
コード刺繍[コードししゅう, ko-do shishuu] (n) cord embroidery [Add to Longdo]
スカジャン[, sukajan] (n) (See スタジャン) satin and embroidered version of a stadium jumper [Add to Longdo]
フランス刺繍[フランスししゅう, furansu shishuu] (n) embroidery [Add to Longdo]
ミシン刺繍[ミシンししゅう, mishin shishuu] (n) machine embroidery [Add to Longdo]
錦繍;錦綉[きんしゅう, kinshuu] (n) (1) fabric with a brocade and embroidery; beautiful fabric; beautiful clothes; (2) beautiful poem; beautiful wording; (3) beautiful autumn leaves; beautiful flowers [Add to Longdo]
刺す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to pierce; to stab; to prick; to stick; to thrust; (2) (See 螫す) to sting; to bite; (3) to sew; to stitch; to embroider; (4) (See 差す・11) to pole (a boat); (5) to catch (with a limed pole); (6) (in baseball) to put (a runner) out; to pick off; (P) [Add to Longdo]
刺繍[ししゅう, shishuu] (n,vs) embroidery [Add to Longdo]
刺繍糸[ししゅういと, shishuuito] (n) embroidery thread [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embroider
   v 1: decorate with needlework [syn: {embroider}, {broider}]
   2: add details to [syn: {embroider}, {pad}, {lard}, {embellish},
     {aggrandize}, {aggrandise}, {blow up}, {dramatize},
     {dramatise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top