ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embrocation

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embrocation-, *embrocation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embrocation[N] การทาถูนวดน้ำมันลงบนร่างกาย
embrocation[N] ยานวด, See also: ยาทาแก้เคล็ดขัดยอก, Syn. liniment, ointment, unguent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embrocationn. การชโลมด้วยยา,ยาทาแก้เคล็ดบวม,ยานวด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
embrocation๑. การทายา๒. ยาทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embrocation    (n) ˌɛmbrəkˈɛɪʃən (e2 m b r @ k ei1 sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embrocation
   n 1: a medicinal liquid that is rubbed into the skin to relieve
      muscular stiffness and pain [syn: {liniment},
      {embrocation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top