ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embrasure

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embrasure-, *embrasure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embrasure[N] ช่องกำแพงที่สร้างเพื่อให้สามารถยิงปืนลงมาได้, Syn. recess

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embrasuren. ช่องกำแพง,ช่องกำแพงสำหรับยิงปืน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
embrasureช่อง(สามเหลี่ยม)ระหว่างฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรอบประตู[n. exp.] (krøp pratū) EN: door frame   FR: cadre d'une porte [m] ; embrasure (de la porte) [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embrasure    (n) ˈɪmbrˈɛɪʒər (i1 m b r ei1 zh @ r)
embrasures    (n) ˈɪmbrˈɛɪʒəz (i1 m b r ei1 zh @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
砲門[ほうもん, houmon] (n) gunport; embrasure; muzzle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  embrasure
      n 1: an opening (in a wall or ship or armored vehicle) for
           firing through [syn: {port}, {embrasure}, {porthole}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top