ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embower

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embower-, *embower*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา embower มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *embower*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embower(เอม'เบาเออะ) vt.,vi. ปกคลุมด้วยใบไม้,ใช้ซุ้มไม้บัง, Syn. imbower

English-Thai: Nontri Dictionary
embower(vt) ห้อมล้อมด้วยพรรณไม้,แวดล้อมด้วยต้นไม้

CMU English Pronouncing Dictionary
ZEMBOWER    Z EH1 M B AW2 ER0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  embower
      v 1: enclose in a bower [syn: {embower}, {bower}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top