ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embouchure

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embouchure-, *embouchure*
Possible hiragana form: えんぼうちゅれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embouchure[N] ปากแม่น้ำ, See also: ปากน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embouchure(อามบูชัว') n.,Fr. ปากแม่น้ำ,ทางออกของหุบเขาที่เข้าไปในที่ราบ,

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปากอ่าว[n.] (pāk-āo) EN: estuary ; mouth of a river   FR: estuaire [m] ; embouchure [f]
ปากน้ำ[n.] (pāknām) EN: river mouth ; estuary   FR: embouchure [f] ; estuaire [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンブシュア;アンブシュール[, anbushua ; anbushu-ru] (n) embouchure (the position and use of the lips, tongue, and teeth in playing a wind instrument) (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  embouchure
      n 1: the aperture of a wind instrument into which the player
           blows directly [syn: {mouthpiece}, {embouchure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top