หรือคุณหมายถึง emboß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emboss

EH0 M B AO1 S   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emboss-, *emboss*, embos
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emboss[VT] สลักลายนูนเพื่อตกแต่ง, Syn. chase, engrave

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embossทำให้นูนหรือดุนออกมาสลักให้นูน,ประดับ., See also: embossing adj. ดูemboss embossment n. ดูemboss

English-Thai: Nontri Dictionary
emboss(vt) ทำให้เป็นรูปนูน,ทำให้เป็นลายนูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
embossingการทำลายนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This year we embossed the flyers for the show.ปีนี้ ใบปลิวเราทำ ลายสำหรับโชว์ด้วยนะครับ High School Musical 2 (2007)
Eggshell white. Bold lettering. Double embossed.เหมือนเปลือกไข่ที่บอบบาง Just Business (2008)
When you emboss my dreams, I can't sleep in these mountainsเมื่อเธอย่างกรายเข้ามาในความฝัน.. ฉันก็ไม่สามารถนอนหลับที่นี่ได้อีก The Breath (2009)
It is 110 pound card stock, brand-new, genuine embossing, antique finish.นี้มันการ์ด 110 ปอนด์ยี่ห้อใหม่ สลักให้นูนด้วย มีค่ามาก Chuck Versus the Suburbs (2009)
But today, true destiny is often engraved and carries an embossed seal.แต่ในวันนี้โชคชะตาที่แท้จริงได้จารึก ได้นำตราประทับมาด้วย The Lost Boy (2009)
Embossed... Very classy.พิมพ์นูนซะด้วย หรูจริงแฮะ Withdrawal (2010)
Jenny used the embosser attached to her computer,เจนนี่ใช้เครื่องพิมต่อเข้ากับคอมของเธอ The New Normal (2011)
And did you know that we can get these little handy wipes with our names embossed on the wrappers?และคุณก็รู้ว่าเรา ได้ผ้านี้มา กับชื่อนูนๆบนห่อนี้หรอ? Dance with Somebody (2012)
And leave behind a note on embossed stationery.และทิ้งโน๊ตลายนูนสวยงามไว้ What's to Discuss, Old Friend (2012)
Note the uneven orange hue and the embossment on the back.ดูจากสีส้มที่ไม่สม่ำเสมอ และอักษรที่อยู่ด้านหลัง Curriculum Unavailable (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embossThe note is embossed with the school emblem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุน[ADJ] embossed design, See also: relief

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นูน[adj.] (nūn) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding   FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBOSS    EH0 M B AO1 S
EMBOSSED    EH0 M B AO1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emboss    (v) ˈɪmbˈɒs (i1 m b o1 s)
embossed    (v) ˈɪmbˈɒst (i1 m b o1 s t)
embosses    (v) ˈɪmbˈɒsɪz (i1 m b o1 s i z)
embossing    (v) ˈɪmbˈɒsɪŋ (i1 m b o1 s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凹凸印刷[āo tū yìn shuā, ㄠ ㄊㄨ ㄧㄣˋ ㄕㄨㄚ, ] embossing; die stamping [Add to Longdo]
凹凸轧花[āo tū zhá huā, ㄠ ㄊㄨ ㄓㄚˊ ㄏㄨㄚ, / ] embossing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンボス[, enbosu] (n) emboss [Add to Longdo]
エンボス加工[エンボスかこう, enbosu kakou] (n) embossment [Add to Longdo]
丸簾貝[まるすだれがい;マルスダレガイ, marusudaregai ; marusudaregai] (n) (uk) embossed venus (species of venus clam, Venus toreuma) [Add to Longdo]
空押し[からおし, karaoshi] (n,vs) embossing; inkless stamping [Add to Longdo]
高蒔絵[たかまきえ, takamakie] (n) embossed gilt lacquerwork [Add to Longdo]
打ち出し;打出し[うちだし, uchidashi] (n) (1) embossing a pattern; repoussé; hammering; (2) (See 打ち出し太鼓) drum signaling the end of a performance; (3) serve (e.g. in tennis); drive (in golf) [Add to Longdo]
彫り上げ;彫上げ[ほりあげ, horiage] (n) relief work; embossing [Add to Longdo]
彫り上げる[ほりあげる, horiageru] (v1) to emboss; to carve in relief; to finish carving of engraving [Add to Longdo]
彫り上げ細工[ほりあげざいく, horiagezaiku] (n) relief work; embossing [Add to Longdo]
凸凹紙[とつおうし, totsuoushi] (n) embossed paper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  emboss
      v 1: raise in a relief; "embossed stationery" [syn: {emboss},
           {boss}, {stamp}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top