ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embonpoint

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embonpoint-, *embonpoint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embonpoint[N] ความอ้วนกลม, See also: ความจ้ำม่ำ, Syn. corpulence, plumpness
embonpoint[ADJ] อ้วนกลม, See also: ซึ่งมีน้ำหนักมากเกินไป, จ้ำม่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embonpoint(อานบอนพวาน') n.,Fr. ความอ้วนเกินไป,ความอ้วน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลุ้ย[ADJ] bulgy, See also: embonpoint, potbellied, paunchy, Syn. ยุ้ย, Example: พระอินทร์ของศาสนาพรามหณ์สมัยพระเวทมีท้องพลุ้ยอย่างพวกฮินดู, Thai definition: ยื่นออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอ้วนพี[n.] (khwām uanphī) FR: embonpoint [m]
พลุ้ย[n.] (phlui) EN: bulging ; embonpoint   FR: embonpoint [m]
อ้วน[v.] (uan = ūan) EN: be fat ; be plump ; be chubby   FR: être gros ; avoir de l'embonpoint

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embonpoint    (n) ˌɒmbɒnpwˈaːŋ (o2 m b o n p w aa1 ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embonpoint
   adj 1: sufficiently fat so as to have a pleasing fullness of
       figure; "a chubby child"; "pleasingly plump"; [syn:
       {chubby}, {embonpoint}, {plump}]
   n 1: the bodily property of being well rounded [syn:
      {plumpness}, {embonpoint}, {roundness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top