ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emboly

   
268 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emboly-, *emboly*, embo
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา emboly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *emboly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embody[VT] ทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นรูปเป็นร่างขึ้น, Syn. incarnate, personify
embody[VT] รวบรวบเข้าด้วยกัน, Syn. incorporate, organize
emboss[VT] สลักลายนูนเพื่อตกแต่ง, Syn. chase, engrave
embolus[N] สิ่งอุดตันเส้นเลือด, Syn. embolism
embosom[VT] ล้อมรอบเพื่อป้องกัน, See also: ล้อมเพื่อป้องกัน
embosom[VT] สวมกอด, See also: กอด, Syn. cherish, embrace
embowed[ADJ] (ลักษณะ) โค้งงอ, Syn. arched
embowel[VT] ฝัง, See also: ฝังลึก, Syn. bury, embed, enclose
embolden[VT] ทำให้กล้าหาญ, See also: กระตุ้นให้รู้สึกกล้า, Syn. encourage, inspirit, invigorate
embolism[N] การอุดตันของเส้นเลือดแดง
embolism[N] สิ่งอุดตันเส้นเลือด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. embolus
disembody[VT] ทำให้วิญญาณออกจากร่าง, See also: ปล่อยวิญญาณจากร่าง, Syn. spiritualize, disincarnate
embody in[PHRV] ทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา, Syn. lie in, repose in, reside in, rest in
disembowel[VT] เอาเครื่องในออก (คน,สัตว์)
embonpoint[N] ความอ้วนกลม, See also: ความจ้ำม่ำ, Syn. corpulence, plumpness
embonpoint[ADJ] อ้วนกลม, See also: ซึ่งมีน้ำหนักมากเกินไป, จ้ำม่ำ
embosom in[PHRV] ปิดด้วย, See also: ผนึกด้วย, ล้อมรอบด้วย
embouchure[N] ปากแม่น้ำ, See also: ปากน้ำ
Luxembourg[N] ประเทศลักเซมเบิร์ก
Luxembourg[N] ลักเซมเบิร์ก
disembodied[ADJ] เกี่ยวการการทำให้วิญญาณออกจากร่าง
embosom with[PHRV] ปิดด้วย, See also: ผนึกด้วย, ล้อมรอบด้วย
disembodiment[N] การทำให้วิญญาณหลุดออกจากร่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
disembody(ดิสเอมบอ'ดี) vt. ทำให้พ้นจากกาย,ทำให้จิตวิญญาณหลุดพ้นจากร่างไป., See also: disembodiment n.
disemboguevt. ไหลออก. vi. ทะลักออก,ระบาย., See also: disemboguement n. ดูdisembogue
disembowel(ดิสเอมเบา'เอิล) vt. เอาเครื่องในออก., See also: disembowelment n. ดูdisembowel, Syn. draw
embodimentn. การทำให้ปรากฎเป็นรูปร่าง,การแสดงให้เห็นเป็นรูปร่าง,การแปลงรูป,การรวบรวม,ศูนย์รวม
embodyvt. ปรากฎในรูปร่าง,ทำให้เป็นรูปร่างขึ้น,สิ่งอยู่ในตัว,ทำให้เป็นตัวตน,รวบรวม,ประมวล., See also: embodier n. ดูembody, Syn. imbody
embogvt. ทำให้อยู่ในโคลน,ทำให้ลำบาก, Syn. trouble
emboldenvt. ทำให้กล้า,ทำให้กล้าขึ้น,ให้กำลังใจ
embolism(เอม'บะลิสซึม) n. ภาวะเส้นเลือดอุดตันโดยก้อน embolus, See also: embolismic adj.
embolus(เอม'บะลัส) n. ก้อนจุกในเส้นเลือดซึ่งอาจเป็นลิ่มเลือดหรือสารอื่นจากในหรือนอกร่างกาย -pl. emboli
embolyn. การยื่นของส่วนหนึ่งเข้าไปในอีกส่วนหนึ่ง
embonpoint(อานบอนพวาน') n.,Fr. ความอ้วนเกินไป,ความอ้วน
emboskvt. ซ่อน,ปิดบัง
embosom(เอมบุส'เซิม) vt. ปิด,ผนึก,กอด,สวมกอด,ถนอม,ยึดมั่น., See also: embosomer n. ดูembosom embosomment n. ดูembosom, Syn. embrace
embossทำให้นูนหรือดุนออกมาสลักให้นูน,ประดับ., See also: embossing adj. ดูemboss embossment n. ดูemboss
embouchure(อามบูชัว') n.,Fr. ปากแม่น้ำ,ทางออกของหุบเขาที่เข้าไปในที่ราบ,
embowed(เอมโบดฺ') adj. โค้ง,งอ, Syn. bent
embowel(เอมเบา'เอิล) vt. เอาไส้พุงออก,เอาเครื่องในออก
embower(เอม'เบาเออะ) vt.,vi. ปกคลุมด้วยใบไม้,ใช้ซุ้มไม้บัง, Syn. imbower
luxembourg(ลัค' ซัมเบิร์ก) n. ชื่อประเทศเล็ก ๆ ที่อยู่ระหว่างเยอรมันนีฝรั่งเศสและเบลเยี่ยม,ชื่อเมืองหลวงของประเทศดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
embodiment(n) การรวมตัว,การรวบรวม,การแปลงรูป
embody(vt) รวมตัว,มีตัวตน,ปรากฏร่าง,รวบรวม
embolden(vt) ทำให้กล้า,ทำให้ไม่กลัว,ให้กำลังใจ
embosom(vt) โอบกอด,สวมกอด,ห้อมล้อม,ปิดผนึก
emboss(vt) ทำให้เป็นรูปนูน,ทำให้เป็นลายนูน
embower(vt) ห้อมล้อมด้วยพรรณไม้,แวดล้อมด้วยต้นไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pneumohaemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; Pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pneumohaemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; pneumohaemia; Pneumohaemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumathaemia; embolism, air; pneumathemia; pneumohaemia; Pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumathemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumohaemia; Pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
air embolism; pneumathaemia; pneumathemia; pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embolusสิ่งหลุดอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embossingการทำลายนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
embolismภาวะสิ่งหลุดอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrombembolia; thromboembolia; thromboembolismภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thromboembolia; thrombembolia; thromboembolismภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thromboembolism; thrombembolia; thromboemboliaภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thromboembolusลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Luxembourgศิลปะลักเซมเบิร์ก [TU Subject Heading]
Embolism, Amniotic fluidภาวะน้ำคร่ำอุดหลอดเลือดปอด [TU Subject Heading]
Pulmonary embolismลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดปอด [TU Subject Heading]
Thromboembolismลิ่มเลือดอุดหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Aeroembolismการมีฟองก๊าซเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือด [การแพทย์]
Amniotic Embolismแอมนิโอติคเอมโบลิสม์ [การแพทย์]
Amniotic Fluid Embolismน้ำคร่ำอุดตันหลอดเลือด, น้ำคร่ำอุดกั้นหลอดเลือด [การแพทย์]
Arterial Embolismเลือดแข็งตัวไปอุดหลอดเลือดเล็กๆ [การแพทย์]
Cerebral Embolismสิ่งอุดกั้นสมอง,เอมโบลิสม์ของหลอดเลือดของสมอง [การแพทย์]
Cerebral Embolism and Thrombosisหลอดเลือดสมองอุดตัน [การแพทย์]
Cerebral Thromboembolismการอุดตันของหลอดเลือดในสมอง [การแพทย์]
Emboliก้อนอุดตัน,ก้อน,เอ็มโบไล [การแพทย์]
Emboli, Airฟองอากาศ [การแพทย์]
Emboli, Infectedเอมโบไลติดเชื้อ [การแพทย์]
Emboli, Septicเซปติคเอมโบไล [การแพทย์]
Embolismเอมโบลิสม์,การอุดหลอดเลือด,เอ็มโบลิสม,เอ็มโบลิซั่มส์,การอุดตัน,เอมโบลิสม์ [การแพทย์]
Embolism, Airเอ็มโบลิสมจากอากาศ,เอมโบลิสม์จากอากาศ,การอุดหลอดเลือด,อากาศที่หลุดลอยในหลอดเลือด,เอมโบลัสเป็นอากาศ,การอุดตันของเส้นโลหิตจากฟองอากาศ,ฟองอากาศเข้าหลอดเลือด,ฟองอากาศ [การแพทย์]
Embolism, Air, Clinicalอากาศหลุดลอยในทางคลีนิค [การแพทย์]
Embolism, Amniotic Fluidเอ็มโบลิสมจากน้ำคร่ำ,เอมโบลิสม์จากน้ำคร่ำ,การอุดหลอดเลือด [การแพทย์]
Embolism, Fatเอมโบลิสม์จากไขมัน,การอุดหลอดเลือด,เอ็มโบลิสมจากไขมัน [การแพทย์]
Embolism, Septicเอมโบลิสม์ติดเชื้อ,เอมโบลิสม์ติดเชื้อ [การแพทย์]
Embolizationอุดกั้นหลอดเลือดแดงส่วนปลาย,อุดตำแหน่งเลือดออก [การแพทย์]
Embolization, Therapeuticเอ็มโบไลเซชั่นเพื่อการรักษา,การบำบัดด้วยวิธีเอมโบไลเซชัน [การแพทย์]
Embolusเอมโบลัส,สิ่งอุดกั้นในหลอดเลือด [การแพทย์]
Embolus, Bone Marrowเอมโบลัสเป็นไขกระดูก [การแพทย์]
Embolus, Fatเอมโบลัสเป็นไขมัน [การแพทย์]
Embolus, Infectedเอมโบลัสที่ติดเชื้อ [การแพทย์]
Fibrin Platelet Emboliลิ่มเลือด [การแพทย์]
Micro-Embolismหลอดเลือดฝอยในปอด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
embodied (n vt modal verb adv pron. ) ตัวตน
embodied (n vt modal verb aux. verb adj ) ตัวตน
embodied inแฝงไว้ใน
embodimentการรู้คิดสมานกาย = embodied cognition

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emboIt is hard to embody one's idea in an action.
emboThe note is embossed with the school emblem.
emboHe wants to embody his ideal.
emboHow did you embody your idea?
emboThese ideas are embodied in the constitution.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลุกใจ[V] encourage, See also: arouse, stir up one's spirit, embolden, Syn. จูงใจ, กระตุ้น, โน้มน้าว, Example: รัฐเร่งปรับปรุงส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมไทยโดยปลุกใจคนไทยให้รักชาติและให้มีความสำนึกในความเป็นไทย, Thai definition: เร้าใจให้กล้าหาญหรือกระตือรือร้น
พลุ้ย[V] stick out, See also: bulge, be embonpoint, Syn. ยุ้ย, Example: เขาอ้วนจนท้องพลุ้ยออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน, Thai definition: ยื่นออกมา
พลุ้ย[ADJ] bulgy, See also: embonpoint, potbellied, paunchy, Syn. ยุ้ย, Example: พระอินทร์ของศาสนาพรามหณ์สมัยพระเวทมีท้องพลุ้ยอย่างพวกฮินดู, Thai definition: ยื่นออกมา
แปลงกาย[V] impersonate, See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, disguise, Syn. แปลง, จำแลงกาย, แปลงตัว, Example: เด็กๆ ส่วนใหญ่ชอบดูละครจักรๆ วงศ์ๆ เพราะตัวละครสามารถแปลงกายเป็นยักษ์ เป็นสัตว์ต่างๆ ได้, Thai definition: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง
แปลงตัว[V] disguise, See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, Syn. แปลงกาย, Example: ต่อให้ผู้ต้องหาแปลงตัวเป็นนก ก็ไม่สามารถหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้, Thai definition: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง
แปลงร่าง[V] impersonate, See also: incarnate, embody, transform, personate, transfigure, disguise, Syn. แปลงกาย, จำแลงกาย, แปลง, แปลงตัว, Example: ไม่ว่าเขาจะแปลงร่างเป็นใครก็ตาม ฉันก็ยังจำเขาได้เสมอ, Thai definition: เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดให้กลายเป็นอีกรูปกายหนึ่ง
อั๋น[ADJ] plump, See also: buxom, chubby, embonpoint, corpulent, zaftig, Syn. อวบอั๋น, อ้วน, ล่ำ
ยกตัวอย่าง[V] exemplify, See also: illustrate, typify, instance, embody, give an example of, Syn. เล่า, เสนอ, อธิบาย, Example: ครูยกตัวอย่างเพื่ออธิบายโจทย์เลข, Thai definition: แสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมดโดยเสนอสิ่งที่มีลักษณะเป็นตัวแทนเท่านั้น
ย้อมใจ[V] encourage, See also: embolden, inspirit, be animate, hearten, impel, rouse, cheer, influence, induce, Syn. ปลุกใจ, ชุบใจ, บำรุงใจ, Example: เขาย้อมใจตนเองโดยการดื่มเหล้า เพื่อให้กล้าพูดกับหล่อน, Thai definition: ทำให้ใจชุ่มชื่น
ชำแหละ[V] cut open, See also: eviscerate, disembowel, flense, butcher, dissect, slice, Syn. เชือด, เฉือน, แล่, Example: ฆาตกรชำแหละศพยัดใส่กระสอบแล้วทิ้งลงไปในแม่น้ำ
คว้าน[V] core, See also: gut, eviscerate, disembowel, Syn. ควัก, แขวะ, Example: สัตวแพทย์กำลังคว้านไส้หมูให้ดูเป็นตัวอย่าง, Thai definition: เอาสิ่งมีคมแหวะให้กว้าง, แหวะให้เป็นช่องเพื่อเอาส่วนข้างในออก
ดุน[ADJ] embossed design, See also: relief

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้[v.] (chai) EN: spend ; pay ; redeem ; cost   FR: dépenser ; payer ; rembourser
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose   FR: rembourser
ใช้หนี้[v. exp.] (chai nī) EN: settle one's debts ; discharge a debt   FR: rembourser sa dette
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse   FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay   FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ชดใช้[v.] (chotchai) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse   FR: s'acquitter ; rembourser
จ่ายคืน[v.] (jāi kheūn) EN: compensate ; make reparations ; reimburse ; pay for ; repay ; remunerate   FR: rembourser
จ่ายหนี้[v. exp.] (jāi nī) EN: settle ; pay a debt ; disburse; repay   FR: rembourser ses dettes
การจราจรติดขัด[n. exp.] (kān jarājøn titkhat) EN: traffic jam   FR: embouteillage [m]
คืนไม่ได้[X] (kheūn mai dai) EN: non-refundable   FR: non remboursable
คืนเงิน[v. exp.] (kheūn ngoen) EN: refund ; refund money ; give a refund ; pay back ; return the money ; return the purchase price   FR: rembourser
คืนเงินให้ [v. exp.] (kheun ngoen hai) EN: refund   FR: rembourser
ความอ้วนพี[n.] (khwām uanphī) FR: embonpoint [m]
คว้านไส้[v. exp.] (khwān sai) EN: eviscerate ; disembowel ; gut   FR: éviscérer
คว้านท้อง[v. exp.] (khwān thøng) EN: eviscerate ; disembowel ; gut   FR: éviscérer
ลักเซมเบิร์ก[n. prop.] (Laksēmboē) EN: Luxembourg   FR: Luxembourg
เล่นคำ[v. exp.] (len kham) EN: play on words ; pun ; juggle with words ; go in for rhetoric   FR: jouer avec les mots ; faire des calembours ; faire des jeux de mots
นวม[n.] (nūam) EN: padding ; quilt ; filling ; lining ; stuffing ; wadding ; quilt ; cushion ; pad   FR: rembourrage [m] ; bourre [f] ; coussinet [m] ; édredon [m] ; couette [f]
นูน[adj.] (nūn) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding   FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant
ปากอ่าว[n.] (pāk-āo) EN: estuary ; mouth of a river   FR: estuaire [m] ; embouchure [f]
ปากน้ำ[n.] (pāknām) EN: river mouth ; estuary   FR: embouchure [f] ; estuaire [m]
พัน[v.] (phan) EN: wind around ; wrap around ; bind ; encircle ; coil ; twine ; entangle ; pack up   FR: enlacer ; enrouler ; embobiner ; envelopper
พลุ้ย[n.] (phlui) EN: bulging ; embonpoint   FR: embonpoint [m]
ปลุกใจ[v.] (plukjai) EN: encourage ; embolden ; give heart to   FR: encourager ; enhardir ; animer
ประแจปากตาย[n. exp.] (prajaē pāk tāi) EN: open end wrench   FR: clé plate double embout [f]
ประแจแหวน[n. exp.] (prajaē waēn) EN: ring spanner   FR: clé plate à embout circulaire [f]
ประเทศลักเซมเบิร์ก[n. prop.] (Prathēt Laksēmboē) EN: Luxembourg   FR: Luxembourg
รถติด[n.] (rottit) EN: traffic jam ; heavy traffic   FR: embouteillage [m] ; embarras de circulation [mpl]
ทะยานใจ[adj.] (thayānjai) EN: presumptuous ; emboldened   
ทดแทน[v.] (thotthaēn) EN: compensate ; indemnify ; reimburse ; repay ; pay back ; return   FR: rembourser ; dédommager ; indemniser ; réparer
ตุ๋น[v.] (tun) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink   FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner
อ้วน[v.] (uan = ūan) EN: be fat ; be plump ; be chubby   FR: être gros ; avoir de l'embonpoint
ยัด[v.] (yat) EN: stuff ; cram ; squeeze ; press ; fill ; ram ; tuck   FR: bourrer ; enfourner ; farcir ; rembourrer ; fourrer ; embourrer (vx)
ยกตัวอย่าง[v.] (yok tūayāng) EN: exemplify ; illustrate ; typify ; instance ; embody ; give an example (of) ; cite an instance   FR: donner un exemple ; exemplifier
ย้อมใจ[v.] (yømjai) EN: encourage ; embolden ; inspirit ; be animate ; hearten ; impel ; rouse ; cheer ; influence ; induce   

CMU English Pronouncing Dictionary
LEMBO    L EH1 M B OW0
EMBOSS    IH0 M B AO1 S
EMBODY    IH0 M B AA1 D IY0
REMBOLD    R EH1 M B OW2 L D
ZEMBOWER    Z EH1 M B AW2 ER0
EMBOLDEN    EH0 M B OW1 L D AH0 N
EMBOSSED    IH0 M B AO1 S T
EMBODIES    EH0 M B AA1 D IY0 Z
EMBODIED    IH0 M B AA1 D IY0 D
EMBOLISM    EH1 M B OW0 L IH2 Z AH0 M
EMBOLISMS    EH1 M B OW0 L IH2 Z AH0 M Z
DEMBOWSKI    D IH0 M B AO1 F S K IY0
EMBODYING    IH0 M B AA1 D IY0 IH0 NG
DISEMBODY    D IH0 S IH0 B AA1 D IY0
EMBODIMENT    EH0 M B AA1 D IY0 M AH0 N T
LUXEMBOURG    L AH1 K S AH0 M B AO2 R G
LUXEMBOURG    L AH1 K S AH0 M B ER1 G
EMBOLDENED    EH0 M B OW1 L D AH0 N D
DISEMBODIED    D IH0 S IH0 B AA1 D IY0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embody    (v) ˈɪmbˈɒdiː (i1 m b o1 d ii)
emboss    (v) ˈɪmbˈɒs (i1 m b o1 s)
embodied    (v) ˈɪmbˈɒdɪd (i1 m b o1 d i d)
embodies    (v) ˈɪmbˈɒdɪz (i1 m b o1 d i z)
embolden    (v) ˈɪmbˈouldən (i1 m b ou1 l d @ n)
embossed    (v) ˈɪmbˈɒst (i1 m b o1 s t)
embosses    (v) ˈɪmbˈɒsɪz (i1 m b o1 s i z)
disembody    (v) dˌɪsɪmbˈɒdiː (d i2 s i m b o1 d ii)
embodying    (v) ˈɪmbˈɒdɪɪŋ (i1 m b o1 d i i ng)
emboldens    (v) ˈɪmbˈouldənz (i1 m b ou1 l d @ n z)
embossing    (v) ˈɪmbˈɒsɪŋ (i1 m b o1 s i ng)
Luxembourg    (n) lˈʌksəmbɜːʳg (l uh1 k s @ m b @@ g)
disembowel    (v) dˌɪsɪmbˈauəl (d i2 s i m b au1 @ l)
embodiment    (n) ˈɪmbˈɒdɪmənt (i1 m b o1 d i m @ n t)
emboldened    (v) ˈɪmbˈouldənd (i1 m b ou1 l d @ n d)
embonpoint    (n) ˌɒmbɒnpwˈaːŋ (o2 m b o n p w aa1 ng)
disembodied    (v) dˌɪsɪmbˈɒdɪd (d i2 s i m b o1 d i d)
disembodies    (v) dˌɪsɪmbˈɒdɪz (d i2 s i m b o1 d i z)
disembowels    (v) dˌɪsɪmbˈauəlz (d i2 s i m b au1 @ l z)
embodiments    (n) ˈɪmbˈɒdɪmənts (i1 m b o1 d i m @ n t s)
emboldening    (v) ˈɪmbˈouldənɪŋ (i1 m b ou1 l d @ n i ng)
disembodying    (v) dˌɪsɪmbˈɒdɪɪŋ (d i2 s i m b o1 d i i ng)
disembowelled    (v) dˌɪsɪmbˈauəld (d i2 s i m b au1 @ l d)
disembowelling    (v) dˌɪsɪmbˈauəlɪŋ (d i2 s i m b au1 @ l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体现[tǐ xiàn, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] to embody; to reflect; to give expression to; to be reflected in; exemplify, #1,322 [Add to Longdo]
包含[bāo hán, ㄅㄠ ㄏㄢˊ, ] to contain; to embody; to include, #4,446 [Add to Longdo]
[Lú, ㄌㄨˊ, / ] surname Lu; abbr. for Luxembourg 盧森堡|卢森堡, #8,206 [Add to Longdo]
化身[huà shēn, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄣ, ] incarnation; reincarnation; embodiment (of abstract idea); personification, #12,073 [Add to Longdo]
卢森堡[Lú sēn bǎo, ㄌㄨˊ ㄙㄣ ㄅㄠˇ, / ] Luxembourg, #28,226 [Add to Longdo]
使具体化[shǐ jù tǐ huà, ㄕˇ ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, 使 / 使] embody [Add to Longdo]
凹凸印刷[āo tū yìn shuā, ㄠ ㄊㄨ ㄧㄣˋ ㄕㄨㄚ, ] embossing; die stamping [Add to Longdo]
凹凸轧花[āo tū zhá huā, ㄠ ㄊㄨ ㄓㄚˊ ㄏㄨㄚ, / ] embossing [Add to Longdo]
切腹[qiē fù, ㄑㄧㄝ ㄈㄨˋ, ] harakiri (formal Japanese: seppuku), a samurai's suicide by disemboweling [Add to Longdo]
压花[yā huā, ㄧㄚ ㄏㄨㄚ, / ] to emboss; coining; knurling [Add to Longdo]
拷花[kǎo huā, ㄎㄠˇ ㄏㄨㄚ, ] to emboss [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausführungsform {f}embodiment [Add to Longdo]
Ausgliederung {f}disembodiment [Add to Longdo]
Blindenschrift {f}embossed printing [Add to Longdo]
Darstellung {f}; Inbegriff {m} | Darstellungen {pl}; Inbegriffe {pl}embodiment | embodiments [Add to Longdo]
Entkörperlichung {f}disembodiment [Add to Longdo]
Herz {n} | Herzen {pl} | ein Herz aus Stein | ein Herz aus Stein | ins Herz schließen | ins Herz geschlossen | jdn. ans Herz drücken | jdm. ans Herz gewachsen sein | ans Herz drücken; an die Brust drücken; ins Herz schließen | aus tiefstem Herzen; aus innerster Seele | aus tiefstem Herzen danken | etw. auf dem Herzen haben | sich etw. zu Herzen nehmen | schweren Herzensheart | hearts | a heart of stone | a heart of flint | to take into one's heart | locked in one's heart | to press (someone) close to one's heart | to be dear to someone's heart | to embosom (poetically; archaic) | with all one's heart and with all one's soul | to thank from the bottom of one's heart | to have sth. on the mind | to take root | with a heavy heart [Add to Longdo]
Prägevorrichtung {f}embossing die [Add to Longdo]
Reliefarbeit {f} | Reliefarbeiten {pl}embossment | embossments [Add to Longdo]
ausweidento disembowel [Add to Longdo]
ausweidenddisembowelling [Add to Longdo]
nicht dargestelltunembodied [Add to Longdo]
entkörperlichen | entkörperlichend | entkörperlicht | entkörperlichtto disembody | disembodying | disembodies | disembodied [Add to Longdo]
erhaben {adj} | erhabene Schriftraised; embossed | raised font; embossed font [Add to Longdo]
ermutigen | ermutigendto embolden | emboldening [Add to Longdo]
ermutigtemboldened [Add to Longdo]
ermutigtemboldens [Add to Longdo]
ermutigteemboldened [Add to Longdo]
gewinnt liebembosoms [Add to Longdo]
lieb gewinnendembosoming [Add to Longdo]
lieb gewinnento embosom [Add to Longdo]
lieb gewonnenembosomed [Add to Longdo]
münden | mündend | mündet | mündeteto disembogue | disemboguing | disembogues | disembogued [Add to Longdo]
prägen; stanzen | prägend; stanzend | geprägt; gestanztto emboss | embossing | embossed [Add to Longdo]
verkörpern | verkörpernd | verkörpert | verkörpert | verkörperteto embody | embodying | embodied | embodies | embodied [Add to Longdo]
weidet ausdisembowels [Add to Longdo]
weidete ausdisembowelled [Add to Longdo]
Embolie {f}; plötzlicher Verschluß eines Blutgefäßes [med.] | Embolien {pl}embolism; sudden blocking of an artery | embolisms [Add to Longdo]
Lungenembolie {f} [med.]pulmonary embolism [Add to Longdo]
Thromboembolie {f}; Verschluss eines Blutgefäßes durch einen Blutpfropf [med.]thromboembolism [Add to Longdo]
Luxemburg [geogr.]Luxembourg; Luxemburg (lu) [Add to Longdo]
luxemburgisch {adj}Luxemburgian; Luxembourgian; from Luxembourg [Add to Longdo]
Luxemburg (Hauptstadt von Luxemburg)Luxembourg (capital of Luxembourg) [Add to Longdo]
Benelux : Belgien, Niederlande, LuxemburgBelgium, the Netherlands, and Luxembourg [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンブシュア;アンブシュール[, anbushua ; anbushu-ru] (n) embouchure (the position and use of the lips, tongue, and teeth in playing a wind instrument) (fre [Add to Longdo]
エンボス[, enbosu] (n) emboss [Add to Longdo]
エンボス加工[エンボスかこう, enbosu kakou] (n) embossment [Add to Longdo]
ベネルックス[, benerukkusu] (n) Benelux; Benelux countries (Belgium, the Netherlands, Luxembourg) [Add to Longdo]
ルクセンブルク;リュクサンブール[, rukusenburuku ; ryukusanbu-ru] (n) Luxembourg; Luxemburg [Add to Longdo]
[うるう, uruu] (n,adj-no) (uk) embolism; intercalation [Add to Longdo]
割腹[かっぷく, kappuku] (n,vs) disembowelment; harakiri [Add to Longdo]
丸簾貝[まるすだれがい;マルスダレガイ, marusudaregai ; marusudaregai] (n) (uk) embossed venus (species of venus clam, Venus toreuma) [Add to Longdo]
具現[ぐげん, gugen] (n) (1) incarnation; embodiment; avatar; personification; (vs) (2) to give concrete form to; to embody; to realize [Add to Longdo]
具象[ぐしょう, gushou] (n,vs) embodying; expressing concretely; (P) [Add to Longdo]
具体化[ぐたいか, gutaika] (n,vs) embodiment; materialization; actualization; realization; taking form; taking shape; (P) [Add to Longdo]
空押し[からおし, karaoshi] (n,vs) embossing; inkless stamping [Add to Longdo]
現れ(P);表れ(P);現われ(P);表われ;顕れ[あらわれ, araware] (n) embodiment; manifestation; materialization; materialisation; expression; indication; (P) [Add to Longdo]
現れる(P);現われる(P);表れる(P);表われる;顕われる[あらわれる, arawareru] (v1,vi) (1) to appear; to come in sight; to become visible; to come out; to embody; to materialize; to materialise; (2) to be expressed (e.g. emotions); to become apparent (e.g. trends, effects); (P) [Add to Longdo]
高蒔絵[たかまきえ, takamakie] (n) embossed gilt lacquerwork [Add to Longdo]
塞栓[そくせん, sokusen] (n,adj-no) embolus; abnormal substance (i.e. air) circulating in the blood [Add to Longdo]
塞栓症[そくせんしょう, sokusenshou] (n) embolism [Add to Longdo]
実施形態[じっしけいたい, jisshikeitai] (n) embodiment [Add to Longdo]
実施例[じっしれい, jisshirei] (n) example of execution (e.g. in patents); practical example; working example; embodiment [Add to Longdo]
人魂[ひとだま, hitodama] (n) disembodied soul; supernatural fiery ball [Add to Longdo]
切腹[せっぷく, seppuku] (n,vs) ritual suicide; disembowelment; seppuku; harakiri; (P) [Add to Longdo]
太極[たいきょく, taikyoku] (n) taiji (in Chinese philosophy, the principle that embodies all potential things, inc. time and space) [Add to Longdo]
打ち出し;打出し[うちだし, uchidashi] (n) (1) embossing a pattern; repoussé; hammering; (2) (See 打ち出し太鼓) drum signaling the end of a performance; (3) serve (e.g. in tennis); drive (in golf) [Add to Longdo]
体現[たいげん, taigen] (n,vs) personification; impersonation; embodiment [Add to Longdo]
彫り上げ;彫上げ[ほりあげ, horiage] (n) relief work; embossing [Add to Longdo]
彫り上げる[ほりあげる, horiageru] (v1) to emboss; to carve in relief; to finish carving of engraving [Add to Longdo]
彫り上げ細工[ほりあげざいく, horiagezaiku] (n) relief work; embossing [Add to Longdo]
跳び虫;跳虫[とびむし, tobimushi] (n) springtail (wingless insect of the order Collembola) [Add to Longdo]
凸凹紙[とつおうし, totsuoushi] (n) embossed paper [Add to Longdo]
肺塞栓症[はいそくせんしょう, haisokusenshou] (n) pulmonary embolism [Add to Longdo]
浮き彫り(P);浮彫り;浮彫;浮き彫[うきぼり, ukibori] (n,adj-no) (1) relief; embossed carving; (n) (2) bringing to the fore; throwing something into relief; (P) [Add to Longdo]
腹切;腹切り[はらきり, harakiri] (n) (col) ritual suicide; (self-)disembowelment; harakiri [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top