ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embolus

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embolus-, *embolus*, embolu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embolus[N] สิ่งอุดตันเส้นเลือด, Syn. embolism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embolus(เอม'บะลัส) n. ก้อนจุกในเส้นเลือดซึ่งอาจเป็นลิ่มเลือดหรือสารอื่นจากในหรือนอกร่างกาย -pl. emboli

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
embolusสิ่งหลุดอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embolusเอมโบลัส,สิ่งอุดกั้นในหลอดเลือด [การแพทย์]
Embolus, Bone Marrowเอมโบลัสเป็นไขกระดูก [การแพทย์]
Embolus, Fatเอมโบลัสเป็นไขมัน [การแพทย์]
Embolus, Infectedเอมโบลัสที่ติดเชื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which means arrhythmia, Massive pulmonary embolus, or cerebral bleed.ซึ่งหมายถึงหัวใจเต้นผิดจังหวะ, เต้นแรง หลอดเลือดแดงพัลโมนารีย์อุดตันจากลิ่มเลือด หรือไม่ก็มีเลือดออกในสมอง Not Cancer (2008)
There's an air embolus in her heart.มีฟองอากาศอยู่ในหัวใจเธอ Invest in Love (2009)
Cardio is on its way,and we can find the source of the embolus this way.หมอหัวใจกำลังมา แล้วเราสามารถหาแหล่งที่มาของอากาศจากตรงนี้ Invest in Love (2009)
Air embolus out.ฟองอากาศหมดไปแล้ว Invest in Love (2009)
No,he's not gonna fire me because the last time that i did an open thoracotomy for an embolus was with him in his o.R.ไม่ เขาจะไม่ไล่ฉันออกเพราะว่า ครั้งสุดท้ายที่ฉันทำ thoracotomy เพื่อเอาอากาศออก เขาอยู่ด้วย ในห้องผ่าตัดเขา Invest in Love (2009)
You know what? I rocked that embolus.รูอะไรไหม ฉันเจ๋งมากกับฟองอากาศนั่น Invest in Love (2009)
- You know, 'cause of the whole embolus thing and you in general--แบบว่า เพราะว่าเจ้าพวกฟองอากาศนั่น และก็คุณด้วย... Invest in Love (2009)
She's sucking in air. You have an air embolus.เธอกำลังจะดูดอากาศเข้าไป คุณจะได้ฟองอากาศอุดตันในเส้นเลือด Remember the Time (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
塞栓[そくせん, sokusen] (n,adj-no) embolus; abnormal substance (i.e. air) circulating in the blood [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  embolus
      n 1: an abnormal particle (e.g. an air bubble or part of a clot)
           circulating in the blood

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top