ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embolism

EH1 M B OW0 L IH2 Z AH0 M   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embolism-, *embolism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embolism[N] การอุดตันของเส้นเลือดแดง
embolism[N] สิ่งอุดตันเส้นเลือด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. embolus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embolism(เอม'บะลิสซึม) n. ภาวะเส้นเลือดอุดตันโดยก้อน embolus, See also: embolismic adj.
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
embolismภาวะสิ่งหลุดอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
embolism, air; pneumathaemia; pneumathemia; pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embolismเอมโบลิสม์,การอุดหลอดเลือด,เอ็มโบลิสม,เอ็มโบลิซั่มส์,การอุดตัน,เอมโบลิสม์ [การแพทย์]
Embolism, Airเอ็มโบลิสมจากอากาศ,เอมโบลิสม์จากอากาศ,การอุดหลอดเลือด,อากาศที่หลุดลอยในหลอดเลือด,เอมโบลัสเป็นอากาศ,การอุดตันของเส้นโลหิตจากฟองอากาศ,ฟองอากาศเข้าหลอดเลือด,ฟองอากาศ [การแพทย์]
Embolism, Air, Clinicalอากาศหลุดลอยในทางคลีนิค [การแพทย์]
Embolism, Amniotic fluidภาวะน้ำคร่ำอุดหลอดเลือดปอด [TU Subject Heading]
Embolism, Amniotic Fluidเอ็มโบลิสมจากน้ำคร่ำ,เอมโบลิสม์จากน้ำคร่ำ,การอุดหลอดเลือด [การแพทย์]
Embolism, Fatเอมโบลิสม์จากไขมัน,การอุดหลอดเลือด,เอ็มโบลิสมจากไขมัน [การแพทย์]
Embolism, Septicเอมโบลิสม์ติดเชื้อ,เอมโบลิสม์ติดเชื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My neuropathology examine indicates that our victim succumbed to a cerebral embolism here in the parietal lobe.หรืออาจเป็นชั่วโมง กระจายไปทั่วร่างกาย แต่อะไรทำให้มันเกิดขึ้นกับนักบินที่สุขภาพดีล่ะ Yankee White (2003)
It was a pulmonary embolism, about 1:00 this morning.ลิ่มเลือด อุดเส้นเลือดในปอด ประมาณตีหนึ่ง เมื่อคืนนี้ Pilot (2004)
A pulmonary embolism...ลิ่มเลือด อุดเส้นเลือดในปอด Pilot (2004)
Pulmonary embolism.Pulmonary embolismHouse Divided (2009)
You passed out, probably as a result of a pulmonary embolism.เห็นได้ชัดว่าเกิดจากภาวะการอุดตันของเส้นเลือดที่ปอด Traffic (2011)
Your C.T. confirmed a small pulmonary embolism.ผลซีทีสแกนยืนยันว่าคุณมีภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดเล็กน้อย Traffic (2011)
Their deaths are listed as natural -- heart attack, embolism, skydiving accident.การตายของพวกเขาเป็นไปตามธรรมชาติ หัวใจวาย เส้นเลือดอุดตัน อุบัตเหตุระหว่างดิ่งพสุธา Veiled Threat (2011)
I had high blood pressure, Diabetes and a pulmonary embolism the sizer of a smart car.ฉันมีความดันโลหิตสูง และก็มีรถอยู่คันหนึ่ง Bear Fan (2012)
If you put pressure in just the right areas above the forearm, like I did to you, an embolism will form in the medial antebrachial vein.ถ้าคุณฉีดความดันนี้เข้าไปที่แขนของคุณ เหมือนที่ฉันกำลังทำอยู่ สิ่งที่อุดตันเส้นเลือดจะก่อตัวขึ้น ในหลอดเลือดดำในแขนคุณ Home Invasion (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBOLISM    EH1 M B OW0 L IH2 Z AH0 M
EMBOLISMS    EH1 M B OW0 L IH2 Z AH0 M Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うるう, uruu] (n,adj-no) (uk) embolism; intercalation [Add to Longdo]
塞栓症[そくせんしょう, sokusenshou] (n) embolism [Add to Longdo]
肺塞栓症[はいそくせんしょう, haisokusenshou] (n) pulmonary embolism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embolism
   n 1: an insertion into a calendar [syn: {embolism},
      {intercalation}]
   2: occlusion of a blood vessel by an embolus (a loose clot or
     air bubble or other particle)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top