ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embolden

EH0 M B OW1 L D AH0 N   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embolden-, *embolden*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embolden[VT] ทำให้กล้าหาญ, See also: กระตุ้นให้รู้สึกกล้า, Syn. encourage, inspirit, invigorate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emboldenvt. ทำให้กล้า,ทำให้กล้าขึ้น,ให้กำลังใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
embolden(vt) ทำให้กล้า,ทำให้ไม่กลัว,ให้กำลังใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He knows it. It's emboldened him.มันรู้, และยิ่งทำให้มันกล้ามากขึ้น Mission: Impossible III (2006)
The future greets you with its magic mirror, reflecting each golden moment, each emboldened choice.อนาคตอยู่รอต้อนรับ ทุกคนอยู่ด้วยกระจกวิเศษ ที่จะฉายสะท้อนภาพช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์ ของทางเลือกที่มี High School Musical 2 (2007)
HE'S RIGHT. IT MAY EMBOLDEN HIM, PROMPT MORE MURDERS.ซีล่า เสียลูกสาวคนเดียวไปเพราะไอ้บ้านี่ The Angel Maker (2008)
And I'm not about to let this thing embolden his opponents and ruin everything that we've built.และผมจะไม่ยอมให้เรื่องนี้ทำให้ฝ่ายตรงข้าม นำมาใช้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราได้สร้างหรอกนะครับ Dial M for Mayor (2012)
I hoped the nickname would embolden him.ผมหวังว่าชื่อเล่นนี้ จะทำให้เขาได้ใจ Profiling 101 (2012)
Hmm... remove Kim, embolden them to revolt and take over.และพวกเขาก็ต้องการให้คุณทั้งสองคน ไปที่นั่น กำจัดคิม ขจัดเสี้ยนหนามแล้วปฏิวัติ แล้วควบอำนาจ The Interview (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้อมใจ[V] encourage, See also: embolden, inspirit, be animate, hearten, impel, rouse, cheer, influence, induce, Syn. ปลุกใจ, ชุบใจ, บำรุงใจ, Example: เขาย้อมใจตนเองโดยการดื่มเหล้า เพื่อให้กล้าพูดกับหล่อน, Thai definition: ทำให้ใจชุ่มชื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลุกใจ[v.] (plukjai) EN: encourage ; embolden ; give heart to   FR: encourager ; enhardir ; animer
ทะยานใจ[adj.] (thayānjai) EN: presumptuous ; emboldened   
ย้อมใจ[v.] (yømjai) EN: encourage ; embolden ; inspirit ; be animate ; hearten ; impel ; rouse ; cheer ; influence ; induce   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBOLDEN    EH0 M B OW1 L D AH0 N
EMBOLDENED    EH0 M B OW1 L D AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embolden    (v) ˈɪmbˈouldən (i1 m b ou1 l d @ n)
emboldens    (v) ˈɪmbˈouldənz (i1 m b ou1 l d @ n z)
emboldened    (v) ˈɪmbˈouldənd (i1 m b ou1 l d @ n d)
emboldening    (v) ˈɪmbˈouldənɪŋ (i1 m b ou1 l d @ n i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  embolden
      v 1: give encouragement to [syn: {cheer}, {hearten}, {recreate},
           {embolden}] [ant: {dishearten}, {put off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top