ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embody

IH0 M B AA1 D IY0   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embody-, *embody*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embody[VT] ทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นรูปเป็นร่างขึ้น, Syn. incarnate, personify
embody[VT] รวบรวบเข้าด้วยกัน, Syn. incorporate, organize
embody in[PHRV] ทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา, Syn. lie in, repose in, reside in, rest in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embodyvt. ปรากฎในรูปร่าง,ทำให้เป็นรูปร่างขึ้น,สิ่งอยู่ในตัว,ทำให้เป็นตัวตน,รวบรวม,ประมวล., See also: embodier n. ดูembody, Syn. imbody
disembody(ดิสเอมบอ'ดี) vt. ทำให้พ้นจากกาย,ทำให้จิตวิญญาณหลุดพ้นจากร่างไป., See also: disembodiment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
embody(vt) รวมตัว,มีตัวตน,ปรากฏร่าง,รวบรวม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The leading man must always embody the traits of a leading man."c.bg_transparentพระเอกจะต้องมีลักษณะนิสัย/c.bg_transparent c.bg_transparentของพระเอกเสมอ/c.bg_transparent Episode #1.2 (2016)
We, who embody the local eyes and ears and thoughts and feelings of the cosmos, we've begun to learn the story of our origins-- star stuff contemplating the evolution of matter, tracing that long path by which it arrived at consciousness.เราที่รวบรวมดวงตาท้องถิ่นและหู และความคิดและ ความรู้สึกของจักรวาล, เราได้เริ่มที่จะเรียนรู้เรื่องราว ของต้นกำเนิดของเรา Unafraid of the Dark (2014)
If we embody our feminine might, intelligence with grace, strength with an iron will, no man can make us cower in our home.ถ้าเราร่วมใจกัน ด้วยสติปัญญา และความมุ่งมั่นของเรา The Axeman Cometh (2013)
Two young people who embody our ideals of strength and valor.คนหนุ่มสาวที่เปี่ยมอุดมการณ์ แข็งแกร่งและกล้าหาญ The Hunger Games: Catching Fire (2013)
We are not infidels like the Hatfields. We embody the law.เราไม่ใช่พวกนอกรีตเหมือนแฮตฟิลด์ เราเป็นตัวแทนกฎหมาย Episode #1.2 (2012)
But... Which of you can embody both Swans?แต่เธอคนไหน สามารถเล่นเป็นหงส์ได้ทั้ง 2 ตัว Black Swan (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embodyHe wants to embody his ideal.
embodyHow did you embody your idea?
embodyIt is hard to embody one's idea in an action.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกตัวอย่าง[v.] (yok tūayāng) EN: exemplify ; illustrate ; typify ; instance ; embody ; give an example (of) ; cite an instance   FR: donner un exemple ; exemplifier

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBODY    IH0 M B AA1 D IY0
EMBODYING    IH0 M B AA1 D IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embody    (v) ˈɪmbˈɒdiː (i1 m b o1 d ii)
embodying    (v) ˈɪmbˈɒdɪɪŋ (i1 m b o1 d i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使具体化[shǐ jù tǐ huà, ㄕˇ ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, 使 / 使] embody [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
具現[ぐげん, gugen] (n) (1) incarnation; embodiment; avatar; personification; (vs) (2) to give concrete form to; to embody; to realize [Add to Longdo]
具象[ぐしょう, gushou] (n,vs) embodying; expressing concretely; (P) [Add to Longdo]
現れる(P);現われる(P);表れる(P);表われる;顕われる[あらわれる, arawareru] (v1,vi) (1) to appear; to come in sight; to become visible; to come out; to embody; to materialize; to materialise; (2) to be expressed (e.g. emotions); to become apparent (e.g. trends, effects); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embody
   v 1: represent in bodily form; "He embodies all that is evil
      wrong with the system"; "The painting substantiates the
      feelings of the artist" [syn: {incarnate}, {body forth},
      {embody}, {substantiate}]
   2: represent, as of a character on stage; "Derek Jacobi was
     Hamlet" [syn: {embody}, {be}, {personify}]
   3: represent or express something abstract in tangible form;
     "This painting embodies the feelings of the Romantic period"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top