ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embodiment

EH0 M B AA1 D IY0 M AH0 N T   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embodiment-, *embodiment*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embodimentn. การทำให้ปรากฎเป็นรูปร่าง,การแสดงให้เห็นเป็นรูปร่าง,การแปลงรูป,การรวบรวม,ศูนย์รวม

English-Thai: Nontri Dictionary
embodiment(n) การรวมตัว,การรวบรวม,การแปลงรูป

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
embodimentการรู้คิดสมานกาย = embodied cognition

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The embodiment of righteousness.เป็นตัวแทนแห่งความเที่ยงธรรม Sita Sings the Blues (2008)
Yes. You are the embodiment of encouragement.ใช่ คุณเป็นศูนย์รวม ของการให้กำลังใจ The Sleep of Babies (2008)
Remember, arthur, whatever he may do to your physical embodiment, he cannot touch your soul.จำไว้อาเธอร์ เขาอาจทำคุณได้ ทางกาย แต่เขาไม่อาจแตะต้องจิตวิญญาณคุณได้ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
My physical embodiment?ทางกายผม? They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Why would this man waste his final days working for an institution that was the very embodiment of everything he once despised?ทำไมถึงได้มาใช้ชีวิตบั้นปลาย เกลือกกลั้วอยู่ในองค์กร ที่ทำเกือบทุกอย่าง ที่คุณเคยรังเกียจ The International (2009)
And may I say, you are the living embodiment of all the promises made by our lovely town's Chamber of Commerce.และฉันจะพุดได้ไหมว่า คุณเป็นศูนย์รวมที่มีชีวิตของ ทุกสัญญาโดยหอการค้าของเมือง อันเป็นที่รักของเรา The Bozeman Reaction (2010)
We are the embodiment of love and bravery.เราคือศูนย์รวมของความรักและความกล้า Iron Sky (2012)
"You have been the embodiment of every graceful fancy"คุณได้รับศูนย์รวม ของทุกแฟนซีสง่างาม The Invisible Woman (2013)
You were embodiment of that believe Kal, krypton's first natural birth in centuries.ลูกคือสิ่งที่พวกเราเชื่อ,แคล ผู้เกิดตามธรรมชาติในรอบศตวรรษของชาวคริปตัน Man of Steel (2013)
The embodiment of desperation and despair.มันเป็นศูนย์รวมของความสิ้นหวังและ การสิ่้นหวัง Streets of Fire (2014)
Apollo Creed, he's the living embodiment.อพอลโลเชื่อว่าเขาเป็นศูนย์รวม ที่อยู่อาศัย Creed (2015)
She can be the embodiment of the Mirando ideal.เธอเป็นภาพรวมของอุดมคติมิรานโดได้ Okja (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBODIMENT    EH0 M B AA1 D IY0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embodiment    (n) ˈɪmbˈɒdɪmənt (i1 m b o1 d i m @ n t)
embodiments    (n) ˈɪmbˈɒdɪmənts (i1 m b o1 d i m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Darstellung {f}; Inbegriff {m} | Darstellungen {pl}; Inbegriffe {pl}embodiment | embodiments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
具現[ぐげん, gugen] (n) (1) incarnation; embodiment; avatar; personification; (vs) (2) to give concrete form to; to embody; to realize [Add to Longdo]
具体化[ぐたいか, gutaika] (n,vs) embodiment; materialization; actualization; realization; taking form; taking shape; (P) [Add to Longdo]
現れ(P);表れ(P);現われ(P);表われ;顕れ[あらわれ, araware] (n) embodiment; manifestation; materialization; materialisation; expression; indication; (P) [Add to Longdo]
実施形態[じっしけいたい, jisshikeitai] (n) embodiment [Add to Longdo]
実施例[じっしれい, jisshirei] (n) example of execution (e.g. in patents); practical example; working example; embodiment [Add to Longdo]
体現[たいげん, taigen] (n,vs) personification; impersonation; embodiment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embodiment
   n 1: a new personification of a familiar idea; "the embodiment
      of hope"; "the incarnation of evil"; "the very avatar of
      cunning" [syn: {embodiment}, {incarnation}, {avatar}]
   2: a concrete representation of an otherwise nebulous concept;
     "a circle was the embodiment of his concept of life" [syn:
     {shape}, {embodiment}]
   3: giving concrete form to an abstract concept

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top