ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emblem

EH1 M B L AH0 M   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emblem-, *emblem*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emblem[N] สัญลักษณ์, See also: เครื่องหมาย, Syn. badge, sign, symbol

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emblem(เอม'เบลม) n. สัญลักษณ์,เครื่องหมายตราหรือแผนภาพที่สัญลักษณ์ vt. ใช้ตราเครื่องหมาย,แผนภาพ,เป็นสัญลักษณ์, See also: emblematic (เอมบละแมท'ทิด) adj. ดูemblem

English-Thai: Nontri Dictionary
emblem(n) สัญลักษณ์,ตรา,ภาพ
emblematic(adj) เป็นสัญลักษณ์,เป็นสิ่งแสดง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emblementsพืชล้มลุก, ไม้ล้มลุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emblemsเครื่องหมาย [TU Subject Heading]
Emblems, Nationalเครื่องหมายประจำชาติ [TU Subject Heading]
Emblems, Stateเครื่องหมายประจำจังหวัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Under the double-cross emblem liberty was banished.ภายใต้สนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส จะไม่มีเสรีภาพ The Great Dictator (1940)
In the cellar, a masked executioner with the devil's emblems presides gravely over the horrible machinesในหลุมใต้ดิน, executioner with สวมหน้ากาก สัญลักษณ์ของภูต... ...นำการประชุมกรวดเครื่องลอยเหนือ the horrible Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's as if they have no idea what kind of law it is. As if it's the emblem of a riding club.พวกมันนึกว่าให้ติดเล่นโก้ๆ... Schindler's List (1993)
Still you serve him loyally, even though the people... throw rotten eggs at his royal emblem.ท่านยังรับใช้ กษัตริย์ที่ประชาชนชิงชัง The Man in the Iron Mask (1998)
"Free emblems for Jews in the Warsaw district.ประกาศ การติดสัญลักษณ์ยิวในมหานครวอร์ซอร์ The Pianist (2002)
I hereby order that all Jews in the Warsaw district will wear visible emblems when out of doors.ข้าพเจ้าขอประกาศให้ชาวยิวทุกคน ในเขตวอร์ซอว์ทุกท่าน ต้องติดเครื่องหมายยิวเมื่อออกจากบ้าน The Pianist (2002)
The emblem will be worn on the right sleeve and will represent the blue star of David on a white background.ทุกท่านต้องติดเครื่องหมาย ที่แขนเสื้อทางด้านขวา เครื่องหมายจะต้องเป็นรูปดาวเดวิด สีน้ำเงินอยู่บนพื้นสีขาว The Pianist (2002)
Unocal is emblematic of corporate abuse and corporate power run amokยูโนแคลคือสัญลักษณ์ความเลวร้ายของบรรษัท และอำนาจบรรษัทที่บ้าคลั่ง The Corporation (2003)
A picture of three lions, as seen on the national emblem of India.รูปภาพสิงโต 3 ตัว ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอินเดีย Slumdog Millionaire (2008)
It's the emblem for their organization.มันเป็นตราขององกอร์ของพวกมัน Chuck Versus the First Date (2008)
There's a strong support to drop the Springbok emblem and colors altogether.มีมติแข็งขันมาก ว่าให้เลิกใช้โลโก้ทีมสปริงบอกซ์ และเปลี่ยนสีทั้งหมดด้วย Invictus (2009)
That, as a permanent symbol of the apartheid era the colors, emblem and the name of the Springboks, be eliminated immediately.สำหรับสัญลักษณ์ที่ยังบ่งบอก.. ถึงช่วงเวลาของการแบ่งแยกสีผิว รวมไปถึงสีประจำทีม.. Invictus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emblemThe note is embossed with the school emblem.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กกุธภัณฑ์[n.] (kakutthaphan) EN: regalia ; emblems ; paraphernalia ; insignia of kingship   
การชุมนุม[n.] (kān chumnum) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering   FR: assemblée [f] ; réunion [f] ; rassemblement [f] ; concentration [f] ; meeting [m]
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting   FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การสั่น[n.] (kān san) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver   FR: tremblement [m] ; vibration [f] ; frémissement [m]
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker   FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
เครื่องหมายประจำชาติ[n. exp.] (khreūangmāi prajamchāt) FR: emblème national [m]
ม็อบ[n.] (mǿp) EN: mob ; demonstrators ; demonstration ; rally   FR: rassemblement [f] ; foule [f]
ม็อบแดง[n. exp.] (mǿp daēng) EN: Red Shirts   FR: rassemblement des chemises rouges [m] ; chemises rouges [fpl]
ม็อบเหลือง [n. exp.] (mǿp leūang) EN: Yellow Shirts   FR: rassemblement des chemises jaunes [m] ; chemises jaunes [mpl]
ม็อบเสื้อแดง [n. exp.] (mǿp seūa daēng) EN: Red Shirts rally   FR: rassemblement des chemises rouges [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBLEM    EH1 M B L AH0 M
EMBLEMS    EH1 M B L AH0 M Z
EMBLEMATIC    EH2 M B L AH0 M AE1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emblem    (n) ˈɛmbləm (e1 m b l @ m)
emblems    (n) ˈɛmbləmz (e1 m b l @ m z)
emblematic    (j) ˌɛmbləmˈætɪk (e2 m b l @ m a1 t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
象征[xiàng zhēng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ, / ] emblem; symbol; token; badge; to symbolize; to signify; to stand for, #5,538 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emblem {n}; Wahrzeichen {n}; Hoheitszeichen {n}; Symbol {n} | Embleme {pl}; Wahrzeichen {pl}; Hoheitszeichen {pl}; Symbole {pl}emblem | emblems [Add to Longdo]
Friedenssymbol {n}emblem of peace [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンブレム[, enburemu] (n) emblem; (P) [Add to Longdo]
ホウズキ[, houzuki] (n) Hozukius emblemarius (species of fish closely related to the rockfish) [Add to Longdo]
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P) [Add to Longdo]
奥付;奥附;奥付け(io)[おくづけ, okuduke] (n) colophon; publication data; production notes; printer's mark; publisher's emblem [Add to Longdo]
旗印(P);旗標[はたじるし, hatajirushi] (n) (design on a) banner; slogan; emblem (on flag); insignia; (P) [Add to Longdo]
旗幟[きし;きしょく(ik), kishi ; kishoku (ik)] (n) flag; banner; ensign; emblem [Add to Longdo]
菊の御紋[きくのごもん, kikunogomon] (n) Imperial chrysanthemum emblem [Add to Longdo]
寓意的[ぐういてき, guuiteki] (adj-na) allegorical; emblematic [Add to Longdo]
県花[けんか, kenka] (n) prefectural flower; floral emblem for a prefecture [Add to Longdo]
五輪のマーク[ごりんのマーク, gorinno ma-ku] (n) five-ring Olympic emblem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emblem
   n 1: special design or visual object representing a quality,
      type, group, etc.
   2: a visible symbol representing an abstract idea [syn:
     {emblem}, {allegory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top