ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emblazon

EH0 M B L EY1 Z AH0 N   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emblazon-, *emblazon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emblazon[VT] ทำให้มีชื่อเสียง, See also: เฉลิมฉลองให้, Syn. celebrate, extol, glorify
emblazon[VT] ประดับสิ่งต่างๆ ด้วยสี, สัญลักษณ์, รูปภาพ, See also: ตกแต่งสิ่งต่างๆ ด้วยสี, สัญลักษณ์, รูปภาพ, Syn. decorate, illuminate, ornament
emblazonry[N] ศิลปของการประดับตกแต่งเกราะหรือธง
emblazonment[N] การประดับตกแต่ง
emblazon with[PHRV] ประดับด้วยตรา ธงหรือโล่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emblazon(เอมเบล'เซิน) vt. ประดับด้วยตราหรือเครื่องหมาย,ประดับด้วยสีหลายสี,สรรเสริญ,เยินยอ,ฉลอง, See also: emblazonry n. ดูemblazon

English-Thai: Nontri Dictionary
emblazon(vt) พรรณนา,เล่นสัมผัส,ตบแต่ง,สรรเสริญ,เยินยอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How about can cozies emblazoned with our university mascot?ที่มีรูปตัวนำโชคของมหาลัยเราล่ะ สู้้เขา บีเวอร์ The Bus Pants Utilization (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBLAZON    EH0 M B L EY1 Z AH0 N
EMBLAZONED    EH0 M B L EY1 Z AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emblazon    (v) ˈɪmblˈɛɪzn (i1 m b l ei1 z n)
emblazons    (v) ˈɪmblˈɛɪznz (i1 m b l ei1 z n z)
emblazoned    (v) ˈɪmblˈɛɪznd (i1 m b l ei1 z n d)
emblazoning    (v) ˈɪmblˈɛɪznɪŋ (i1 m b l ei1 z n i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emblazon
   v 1: decorate with colors; "color the walls with paint in warm
      tones" [syn: {color}, {colour}, {emblazon}]
   2: decorate with heraldic arms [syn: {emblazon}, {blazon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top