ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embitter

EH0 M B IH1 T ER0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embitter-, *embitter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embitter[VT] ทำให้ผู้อื่นขมขื่น, See also: ทำให้ผู้อื่นทุกข์ทรมาน, Syn. rankle, sour

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embitter(เอมบิท'เทอะ) vt. ทำให้ขมขึ้น,ทำให้รู้สึกขม,ทำให้เคืองแค้น., See also: embitterer n. ดูembitter embitterment n. ดูembitter, Syn. imbitter

English-Thai: Nontri Dictionary
embitter(vt) ทำให้ขมขื่น,ทำให้ทุกข์ระทม,ทำให้เคืองแค้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He drank himself into oblivion, leaving Hareton, his son and heir, to try to wake some love in Heathcliff's embittered heart.เขาดื่มเหล้าจนกระทั่งตัวตาย ทิ้งให้แฮร์ตัน ลูกชายและทายาท อยู่ในการดูแลของฮีธคลิฟฟ์ ผู้ซึ่งไร้ความรักในจิตใจ Wuthering Heights (1992)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผลเก่า[N] trauma, See also: embitterment, Syn. ความเจ็บช้ำ, ความช้ำชอกใจ, Example: เขาคงโกรธฉันมาก เพราะฉันเผลอพูดเรื่องที่เป็นแผลเก่าของเขา, Thai definition: ความเจ็บช้ำที่ฝังใจอยู่ไม่รู้ลืม, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขมขื่น[v.] (khomkheūn) EN: feel bitter ; be embittered ; be painful   FR: être amer

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBITTER    EH0 M B IH1 T ER0
EMBITTERED    EH0 M B IH1 T ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embitter    (v) ˈɪmbˈɪtər (i1 m b i1 t @ r)
embitters    (v) ˈɪmbˈɪtəz (i1 m b i1 t @ z)
embittered    (v) ˈɪmbˈɪtəd (i1 m b i1 t @ d)
embittering    (v) ˈɪmbˈɪtərɪŋ (i1 m b i1 t @ r i ng)
embitterment    (n) ˈɪmbˈɪtəmənt (i1 m b i1 t @ m @ n t)
embitterments    (n) ˈɪmbˈɪtəmənts (i1 m b i1 t @ m @ n t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embitter
   v 1: cause to be bitter or resentful; "These injustices
      embittered her even more" [syn: {embitter}, {envenom},
      {acerbate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top