ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embezzler

EH0 M B EH1 Z AH0 L ER0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embezzler-, *embezzler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embezzler[N] ผู้ทุจริต, See also: ผู้ยักยอก, คนฉ้อโกง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Four to embezzlers, white-collar criminals, one to a rapist, one to a murderer.หนึ่งของไอ้บ้ากาม อีกหนึ่งของฆาตกร The Next Three Days (2010)
Drug addict; embezzler;คนติดยา คนทุจริตโกงเงิน The San Lorenzo Job (2010)
Embezzler, drug dealer, and drug addict;นี่ก็ทุจริต นี่ก็คนค้ายา แล้วก็คนติดยาอีกคน... . The San Lorenzo Job (2010)
I've questioned a few embezzlers and some identity thieves.ผมต้องเป็นคนสอบสวนพวกทุจริตเเล้วก็โจรขโมยตัวตน Proteus (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embezzlerThis evidence revealed him to be an embezzler.

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBEZZLER    EH0 M B EH1 Z AH0 L ER0
EMBEZZLER    EH0 M B EH1 Z L ER0
EMBEZZLERS    EH0 M B EH1 Z AH0 L ER0 Z
EMBEZZLERS    EH0 M B EH1 Z L ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
横領者[おうりょうしゃ, ouryousha] (n) embezzler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  embezzler
      n 1: someone who violates a trust by taking (money) for his own
           use [syn: {embezzler}, {defalcator}, {peculator}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top