ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ember

EH1 M B ER0   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ember-, *ember*
English-Thai: Longdo Dictionary
member(vt) สมาชิก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ember[N] ถ่านที่ยังคุอยู่, See also: เถ้าที่ยังคุกกรุ่นอยู่, Syn. ash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embern. ถ่านที่คุอยู่,ถ่านที่ยังไม่มอด
emberday dayวันสวดมนต์และอดอาหารในศาสนาโรมันคาทอลิก
embersไฟที่ยังคุอยู่,ถ่านไฟแห่งความรัก
charter membern. สมาชิกก่อตั้ง
december(ดีเซม'เบอะ) n. ธันวาคม
dismember(ดิสเมม'เบอะ) vt. ตัดออกเป็นส่วน ๆ ,ตัดมือตัดขาออก, See also: dismemberment n.
member(เมม'เบอะ) n. สมาชิก,ชาวคณะ,ส่วนของร่างกาย,องค์ประกอบ,องค์,หน่วย,ส่วน,
membership(เมม'เบอชิพ) n. สมาชิกภาพ,จำนวนสมาชิกทั้งหมด
misremember(มิสรีเมม'เบอะ) vt.,vi. จำผิด,จำไม่ได้
november(โนเวม'เบอะ) n. พฤศจิกายน

English-Thai: Nontri Dictionary
ember(n) เถ้าถ่าน,ถ่าน
December(n) เดือนธันวาคม
dismember(vt) ตัดเป็นส่วนๆ
member(n) สมาชิก,องค์,หน่วย,อวัยวะ,ส่วนประกอบ
membership(n) จำนวนสมาชิก
misremember(vt) จำไม่ได้,จำผิด
November(n) เดือนพฤศจิกายน
remember(vt) รำลึกได้,จำได้,หวนคิด
September(n) เดือนกันยายน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Glowing dim as an emberภาพติดตา ไม่อาจเมินหนี Anastasia (1997)
My love for you glows like embers.My love for you glows like embers. Yomigaeri (2002)
The body sluggish, aged, cold, the embers left from earlier fires.ร่างกายที่อ่อนแรง / อายุ ความเหน็บหนาว เถ้าถ่านสูญสลายไป จากไฟที่เผาไหม้ The Notebook (2004)
No, I will not just sit around while Ember collapses.ไม่,ผมจะไม่นั่งดูอยู่เฉยๆ ในขณะที่ถ่านไฟคุกำลังทลายลงหรอกนะ City of Ember (2008)
- Produce the Book ofthe City Of Ember.- นำหนังสือขึ้นมาได้ City of Ember (2008)
Beyond Ember, the darkness goes on forever in all directions.นอกจากแอมเบอร์แล้วทุกทิศทางมีแต่ความมืดมิด City of Ember (2008)
- A way out of Ember? - [ Machines Powering Up ]เส้นทางออกจากเมืองเอมเบอร์ City of Ember (2008)
These pictures are of all the mayors of Ember.รูปเหล่านี้ เป็นนายกเทศมนตรีทั้งหมดของเอมเบอร์ City of Ember (2008)
"Podd Morethwart, Seventh Mayor of Ember."พรอท มอริวอร์ท นายกเทศมนตรีเอมเบอร์คนที่ 7 City of Ember (2008)
Ember's been here a long time.เอ็มเบอร์ อยู่ที่นี่มานาน City of Ember (2008)
What if there's an exit from Ember?จะเป็นไง ถ้ามีทางออกจากเอ็มเบอร์ City of Ember (2008)
He believed there was a way to get out of Ember.เขาเชื่อว่ามันเป็นทางหนึ่งที่จะออกจากแอมเบอร์ City of Ember (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่านไฟ[N] embers, Example: เขาเหยียบลงไปบนถ่านไฟที่กำลังคุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสมัครสมาชิก[n. exp.] (bai samak samāchik) EN: member application   FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m]
บัตรสมาชิก[n. exp.] (bat samāchik) EN: membership card   FR: carte de membre [f]
เดือนอ้าย[n. exp.] (deūoen āi) EN: first lunar month ; December   FR: premier mois lunaire [m] ; décembre [m]
เดือนพฤศจิ กายน[n. exp.] (deūoen phreutsajikāyon) EN: November   FR: mois de novembre [m] ; novembre [m]
เดือนธันวาคม [n. exp.] (deūoen thanwākhom) EN: December   FR: mois de décembre [m] ; décembre [m]
หวนนึก[v. exp.] (huan neuk) EN: recall ; retrospect ; think back ; recollect ; remember   
จำ[v.] (jam) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory   FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir
จำได้[v.] (jam dāi) EN: remember ; recall   FR: se rappeler ; se souvenir ; reconnaître
จำไม่ได้[v. exp.] (jam mai dāi) EN: do not remember   FR: ne pas se souvenir
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: staff ; personnel ; office worker ; staff member   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBER    EH1 M B ER0
EMBERS    EH1 M B ER0 Z
EMBERSON    EH1 M B ER0 S AH0 N
EMBERTON    EH0 M B ER1 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ember    (n) ˈɛmbər (e1 m b @ r)
embers    (n) ˈɛmbəz (e1 m b @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
余烬[yú jìn, ㄩˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] ember, #98,179 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Dezember(n) |der| เดือนธันวาคม
November(n) |der| เดือนพฤศจิกายน
September(n) |der| เดือนกันยายน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefleckter Schleimfisch {m}; Rotpunkt-Blenny {m} (Cirripectes stigmaticus) [zool.]ember blenny [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
911事件;九一一事件[きゅういちいちじけん, kyuuichiichijiken] (n) September 11th attacks [Add to Longdo]
ROM[ロム, romu] (n) (1) read-only memory; ROM; (2) (See ロムる) lurker (on a forum); read-only member; (P) [Add to Longdo]
ああそうそう[, aasousou] (int) (1) (col) (See 然う然う) oh yes!; (2) I remember; Oh, now I remember [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
すす払い;煤払い[すすはらい, susuharai] (n) (1) cleaning dust etc. from rooms; housecleaning; (2) (See 煤掃き) (the traditional Japanese end-of-the-year, 13th December) big house cleaning; spring cleaning (only not in spring) [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
よろしくお願いいたします;宜しくお願い致します[よろしくおねがいいたします, yoroshikuonegaiitashimasu] (exp) (hon) please remember me; please help me; please treat me well [Add to Longdo]
よろしくお願いします;宜しくお願いします[よろしくおねがいします, yoroshikuonegaishimasu] (exp) please remember me; please help me; please treat me well; I look forward to working with you [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メンバ[めんば, menba] member [Add to Longdo]
メンバーコード[めんばーこーど, menba-ko-do] member code [Add to Longdo]
構成員[こうせいいん, kouseiin] members [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ember
      n 1: a hot fragment of wood or coal that is left from a fire and
           is glowing or smoldering [syn: {ember}, {coal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top