ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embellishment

EH0 M B EH1 L IH0 SH M AH0 N T   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embellishment-, *embellishment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embellishment[N] การตกแต่ง, See also: การประดับประดา, Syn. adornment, decoration, ornament
embellishment[N] เครื่องตกแต่ง, See also: เครื่องประดับ, Syn. ornament

English-Thai: Nontri Dictionary
embellishment(n) การทำให้งาม,การประดับ,การแต่งเติม,การเสริมแต่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The family-tree thing, anyway. The queen thing was a Doug Reed embellishment.เรื่องต้นไม้ครอบครัวนี่ เรื่องราชินี เรื่องที่ดัก รีด กุขึ้นมา Hope Springs (2003)
Write it all down, just the truth, no rhymes. No embellishments, no adjectives.เขียนลงไปให้หมด เอาแค่เรื่องจริง ไม่ต้องเติมแต่ง Atonement (2007)
No rhymes, no embellishments.ไม่มีการต่อเติม, ไม่มีการเสริมแต่งใด ๆ ทั้งสิ้น Atonement (2007)
I thought it was chock-full of embellishments.I thought it was chock-full of embellishments. Charade (2011)
Well, all good stories deserve embellishment.แต่ถ้าเจ้ากลับมาได้ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อลังการ[N] embellishment, See also: adornment, decoration, ornamentation, Syn. การตกแต่ง, การประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องประดับ[n.] (khreūang pradap) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory   FR: décoration [f] ; ornement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBELLISHMENT    EH0 M B EH1 L IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embellishment    (n) ˈɪmbˈɛlɪʃmənt (i1 m b e1 l i sh m @ n t)
embellishments    (n) ˈɪmbˈɛlɪʃmənts (i1 m b e1 l i sh m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschönerung {f}; Verzierung {f} | Verschönerungen {pl}embellishment | embellishmentse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P) [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n,vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) {ling} modification; qualification [Add to Longdo]
小節[しょうせつ, shousetsu] (n) (1) undulating melodic ornamentation or embellishment, esp. in folk and popular songs; (2) unit of timber measurement [Add to Longdo]
尾鰭;尾ひれ[おひれ, ohire] (n) (1) tail and fins; (2) embellishment (of a story, rumor, etc.); exaggeration [Add to Longdo]
粉飾[ふんしょく, funshoku] (n,vs) makeup; toilet; embellishment; (P) [Add to Longdo]
文飾[ぶんしょく, bunshoku] (n,vs) literary embellishments [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embellishment
   n 1: elaboration of an interpretation by the use of decorative
      (sometimes fictitious) detail; "the mystery has been
      heightened by many embellishments in subsequent retellings"
      [syn: {embellishment}, {embroidery}]
   2: a superfluous ornament
   3: the act of adding extraneous decorations to something [syn:
     {ornamentation}, {embellishment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top